Skip to main content
Skip table of contents

9. Muovaava piirre

Harjoitus 9: Muovaava piirre

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Tavan tehdä ohutlevypiirre, joka muovaa mallia. Teknisesti piirre poistaa ensin altaan vanhaa peltiä ja lisää sen jälkeen uutta geometriaa malliin.
 • Lausekkeiden kirjoituksen kaava-kenttään luonnoksessa ja piirteissä.
 • Kahvan lisäyksen malliin. Kahvan avulla piirre myöhemmin paikoitetaan osamalliin.


Oleelliset kohdat ohutlevyä muovaavalle piirteelle

 • Mallinna muovaavan piirteen muoto mittavarioituvaksi, jossa levyn ainevahvuutta ilmaistaan muuttujalla: t.
 • Mallinna viimeiseksi vaiheeksi työkalu, joka poistaa levystä tarvittavan alueen.
 • Lisää malliin kahva sellaiseen kohtaan, josta haluat asemoida piirteen paikoilleen.
 • Muuta osan tyyppi: Ohutlevyksi.
 • Tallenna piirteenä kirjastoon (Työkalugeometria ensin).

Käytetyt toiminnot:

 • Uusi > Osa.
 • Tallenna kirjastoon > Piirteenä.
 • Luonnostelu: Viivan lisäys, viivan ominaisuudet, Viivan kopiointi luonnokseen, yhtenevyys-, symmetria-ja etäisyysehdot.
 • Toimenpiteet: Lisää - Pursota, myös työkaluna.
 • Pyöristys/viiste > Pyöristä ja Pyöristä tämä.
 • Koverra.
 • Osan ominaisuudet.
 • Lisää kahva.
 • Tallenna kirjastoon > Piirteenä.
Luo uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  •  Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Mallinna ensimmäinen piirre

 • Uusi luonnos > Vaaka (XY)-tasoon.

Luonnostele muoto

 • Luonnostele muoto
  • Muotoviivalla on piirretty muoto, jonka perusteella tehdään myös (poistava) työkalu.
  • Reunoja kiertävällä ohjauskäyrällä on hahmoteltu muoto, josta kupin reuna alkaa. Se on mitoitettu 2*t (eli 2 * ainevahvuus) päähän aukon reunasta, jotta tuonne mahtuu myöhemmin ainevahvuuden (t) suuruinen pyöristys.
 • Anna ohjausviivojen mitoitus.
  • Arvo: 45 ja kaava: KANTA.
  • Arvo: 30 ja kaava: PAATY.
  • Arvo: 40 ja kaava: KORKEUS.
  • Arvo: 2 ja kaava: 2*t
 • Piirrä vielä kaksi ohjauskäyrä-viivaa (*1)
  • Esim. pystysuuntainen viiva alaviivan keskeltä yläviivan keskelle.
  • Vaakasuuntainen viiva kahdessa osassa, siten että se lähtee vinon viivan keskeltä vaakasuuntaan ja päättyy pystyviivalle. Ja toinen viiva siitä vaakasuuntaan toiselle vinolle viivalle.
 •  

Toimenpide

 • Lisää - Pursota:
  • Muuta pursotussuunta alaspäin (Jotta vaaka- ja pystysuuntainen ohjauskäyrän viiva jäävät kappaleen pintaan).
  • Pituus: 1 ja kaava: t


Ohjauskäyrät kahvaa varten

Kahva tarvitsee pisteen ja kahvan tulee sijaita piirteen yläpinnassa.

Voit mallintaa kahvaa varten tarvittavat (ohjaus-) viivat myös myöhemmin mallin pintaan, jolloin edellä mainittua pursotuksen suuntaa ei tarvitse muuttaa.

*1)

Ohjauskäyräviivojen merkitys on siinä, että myöhemmin malliin lisätään kahva, joka ohjaa piirteen sijoittumista.

 • Kahvaa varten tarvitaan piste.
 • Ohjausviivoja voidaan käyttää apuna myös piirteen sijoituksessa.
Mallinna kupin raakamuoto

 • Valitse levyn alapinta (käännä tarvittaessa mallia).
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Toiminto: Kopioi viivoja.
 • Osoita neljä reunoja kiertävää ohjausviivaa ja kuittaa OK tai
  .
  • Muuta tarvittaessa viivat muotoviivaksi (Ne ovat sitä viivatyyppiä, jolla viimeksi piirsit viivoja).

Toimenpide

 • Lisää - Pursota:
  • Pituus, arvo: 4 ja kaava: SYV-t.
  • Kartiokkuus: -30 ja kaava -ALFA (Tällä arvolla hallitaan muovaavan piirteen seinämien kulmaa.
Lisää kupin nurkkien pyöristykset

 • Valitse neljä nurkkaviivaa (Muista
  )
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Pyöristä tämä.
 • Anna säde: 2 ja kaava: NURKANSADE+t.
Lisää pyöristysketjut

 • Valitse ylemmän kuvan mukaisesta ketjusta yksi viiva.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Pyöristä.
 • Anna säde: 1 ja kaava t.
 • OK.


 • Valitse alemman kuvan mukaisesta ketjusta yksi viiva.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Pyöristä.
 • Anna säde: 2 ja kaava 2*t.
 • OK.


Miksi arvo t?

Tässä harjoituksessa oletetaan, että stanssatun kupin sisäpuoliset reunapyöristykset ovat saman suuruisia, kuin pellin vahvuus, johon kupit stanssataan.
Koverra kupin muoto esiin

 • Osoita osan päällyspinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Koverra.
  • Valitse suunta: Sisään.
  • Anna arvo 1 ja kaava -t (Huomaa miinus-merkki, joka määrää että koverrus tehdään sisäänpäin).
Tee työstävä piirre

 • Valitse päällyspinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Työkalunauhan toiminto: Kopioi viivoja. (Tai tilannekohtainen toiminto: Viiva > Kopioi luonnostasoon).
 • Osoita yläpinnan neljä reunaviivaa, kuvassa A.
 • OK tai
  kopioi viivat luonnostasoon, kuvassa B.

Toimenpide

 • Lisää - Pursota.
  • Vaihda pursotussuunta alaspäin, kuvassa C.
  • Pituus 1 ja kaava t.
  • Valitse: Työkalu.
Tallenna malli

Jos jokin mallinnuskohta on mennyt pieleen ja se paljastuu ongelmina varioinnissa, niin takaporttina löytyy tallennettu malli, jota ei vielä ole varioitu.

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .


Testaa piirteen variointia

 • Tilannekohtainen toiminto: Mittataulukko.
 • Syötä erilaisia (järkeviä) arvoja.
 • Kokeile muutamia arvoja ja jos osa varioituu oikein, voit edetä tallentamaan piirteen piirrekirjastoon.
  • Muista kokeilla myös levyn paksuutta varioivaa arvoa t.
  • Jos t = 2 on arvon SYV oltava vähintään 5, muuten variointi ei onnistu.
  • Jos t = 3 on arvon SYV oltava vähintään 7.5, muuten variointi ei onnistu.

Muuta piirteen tyyppi ohutlevyksi

 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
 • Muuta ominaisuudet: Normaali > Ohutlevy.

Jos et muuta tyyppiä ohutlevyksi

Jos unohdat tyypin muuttamisen ohutlevyksi, niin piirre ei osaa varioitua ohutlevykappaleen paksuuden mukaan.

 • Ohutlevyn paksuuden ohjelmallinen muuttuja on t (pikku t).
Lisää kahva

 • Valitse piste (Piirteen yläpinnalta), esim. viivan päätepiste.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää kahva.
  • Ohjelma lisää kahvan kohtaan koordinaattisymbolin ja kysyy "Sijoituspisteen sidonta: kiinnitä SinZ-suunta osoittamalla pinta tai piste".
 • Käännä osaa ja osoita kupin pohjapinta.
Kirjastoi piirre

 • Tilannekohtainen toiminto: Tallenna kirjastoon > Piirteenä.
 • Valitse: Työkalugeometria ensin.
 • Hyväksy tallennuspaikaksi features-kansio tai mieluummin sen alakansio tai tee sinne ohutlevyn muovaamistyökaluja varten uusi kansio.
 • Anna piirteelle nimi.
 • Vastaa: Ei, kun ohjelma kysyy "Haluatko piirrettä käyttää aukilevittyvänä".

Tallenna malli

Vaikka piirre onkin tallennettu kirjastoon, niin myös malli kannattaa tallentaa arkistoon, jos vaikkapa haluat myöhemmin jalostaa siitä toisenlaisen piirteen.

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .

Testaa kirjastopiirrettä

 • Tee uusi osamalli
 • Tee siihen ohutlevykappale.
  • Luonnostele vaikkapa viivaketju
  • Pursota ohutlevyksi, esim. 1.5mm paksuksi.
 • Tilannekohtainen toiminto: Liitä kirjastopiirre > Lisäten ainetta / Poistaen ainetta.
 • Päivitä selain, ellei piirrettä löydy.
 • Varioi piirteen mittoja.
 • Sijoita piirre halutun pinnan päälle ja käännä sitä tarvittaessa apuvalikon avulla ennen pinnan osoitusta.
 • Paikoita tarvittaessa tarkemmin ehtojen avulla,
Video

Kesto 2min 17sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.