Skip to main content
Skip table of contents

15. Rasterimuotoiset piirustukset

Harjoitus 15: Lisää ja muokkaa rasterimuotoisia tiedostoja.


Versioyhteensopivuus

Tämä harjoitus on toteutettu versiolla 27.0 (Vertex 2021)

Tässä harjoituksessa opimme

 • Lisäämään rasterimuotoisia tiedostoja piirustukseen.
 • Muokkaamaan rasteria kiertämällä tai oikaisemalla se oikeaan asentoon.
 • Skaalaamaan rasteri oikeaan kokoon rasterin siirron yhteydessä.
 • Tyhjentämään ja kopioimaan osia rasterista.
 • Tekemään rasterista peilikuvat.
 • ja joitain muita harvoin tarvittavia toimintoja.

Käytetyt toiminnot:

 • Rasteri (= Rasterin lisäys)
 • Poista rasteri.
 • Kierrä
 • Oikaise
 • Siirrä (ja skaalaa)
 • Peilaa
 • Tyhjennä alue.
 • Kopioi alue.
 • Liitä leikepöydältä.
 • Tallenna TIF-muodossa.


Yleistä rasterikuvista

Toiminto on alun perin kehitetty 1980-luvulla, kun suunnittelu siirtyy piirustuslaudoilta tietokoneavusteiseksi piirtämiseksi.

 • Tällöin laajojakin paperilla olevia piirustusarkistoja skannattiin ja tallennettiin rasteri-kuvamuodossa piirustusarkistoon, jotta ne löytyivät sähköisessä muodossa.
 • Näitä kuvia voitiin sitten käsitellä rasteri-toiminnoilla, esim. poistaa tietty alue ja piirtää se uudelleen viivapiirroksena (vektori-piirroksena).
  • Vaihtoehtona tälle oli piirtää kuva uudelleen alusta alkaen ja hylätä vanha piirustus kokonaan.

Nykyisellään tätä toimintoa voi hyödyntää mm siihen, että yrityksen logo skannataan ja lisätään piirustuslomakkeelle, esim otsikkotauluun.

Luo uusi piirustus

 • File > Uusi > Piirustus
  • Anna tunnus ("piirustusnumero")
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Lisää piirustuslomake

 • Toiminto Lue > Symboli tai tilannekohtainen toiminto Lue symboli tai
  -selain.
 • Kuvattu tarkemmin ensimmäisessä harjoituksessa.
Lisää rasteri

 • Toiminto: Rasterikuvat > Rasteri.
  • Windows'in dialogi Open (Avaa) avautuu.
  • Dialogi lähtee (vanhahtavasti) hakemaan *tif ja *.tiff-tiedostoja.
 • Vaihda kohdasta Files of type, haluamasi tiedostomuoto
 • Selaa esille oikea kansio ja oikea tiedosto ja valitse tiedosto kaksoisnapsauttamalla.
  • Rasteri näkyy kohdistimessa vain tilavarauksena
 • Sijoita rasteri.
  • Nyt rasteri näkyy ruudulla.

Jos haluat lisätä uuden rasterin, käynnistä toiminto uudelleen.

Harjoituksissa käytettävät rasterit

Voit käyttää mitä tahansa koneeltasi löytyvää rasteritiedostoa näissä harjoituksissa.

Voit myös tallentaa Vertex-piirustuksen rasterimuotoon toiminnolla:

 • File > Tallenna toiseen formaattiin > Save as type: jpeg, png tai tif

Hyväksyttyjä rasteri-tiedostoja

Seuraavat tiedostotyypit voidaan Rasteri-toiminnolla lukea piirustukseen.

 • Yleisimmät tyypit ovat jpeg ja png-rasterikuvat.
 • Huomaa, että myös vektorimuotoiset pdf-kuvat voidaan lukea rasterikuviksi.
 • Vanhempia muotoja ovat bmp (yleensä hyvin raskaita) ja tif-rasterikuvat.
 • Harvinaisempia muotoja ovat lwi (Lightworks visualisointi-option käyttämät kuvat ja jp2-kuvat)

Rasteri lisätään mittakaavassa

Rasteri-kuva koostuu pixeleistä.

 • Käytössäsi olevalla näyttöruudulla on tietty määrä pixeleitä, esim 1920*1080.
 • Lisäyshetkellä rasterin yksi pixeli vastaa näytön yhtä pixeliä. Joten mitä tarkempi näyttö, sen pienemmältä rasterikuva näyttää.

Rasteri ei skaalaudu, jos muuta piirustuksen mittakaavaa.

 • Jos lisäät saman rasterin kun piirustuksen mittakaava on 1:1 ja kun mittakaava on vaihdettu 1:2:een, niin lisätty rasteri on eri kokoinen.
 • Kun piirustuksen mittakaavaa vaihdetaan kuvassa olevat rasterit säilyttävät absoluuttisen kokonsa, eli eivät muuta kokoaan mittakaavan mukaan, kuten piirustuksen mitat, tekstit ja lomakkeet tekevät.
Lisää rasteri ja skaalaa se ennen sijoitusta

 • Toiminto: Rasterikuvat > Rasteri.
 • Selaa esille oikea kansio ja oikea tiedosto ja valitse tiedosto kaksoisnapsauttamalla.
 • Tilannekohtainen pop-up-toiminto: Kokokerroin.
  • Ohjelma avaa dialogin Skaalauskerroin.
 • Anna kokokerroin.
  • Alle ykkösen olevat kertoimet pienentävät rasteria ja ykköstä suuremmat kasvattavat rasterin kokoa.
 • Sijoita rasteri.


"Turha" aputoiminto

 • Toiminto: Rasterikuvat > Rasteri.
 • Selaa esille oikea kansio ja oikea tiedosto ja valitse tiedosto kaksoisnapsauttamalla.
 • Tilannekohtainen pop-up-toiminto: Mittaa ja aseta mittakaava.
 • Osoita kaksi pistettä.
  • Ohjelma avaa dialokin Todellinen etäisyys ja kertoo osoitettujen pisteiden välin.
 • Voit antaa uuden lukeman.
  • Ohjelma skaalaa rasteria suhteessa: annettu etäisyys / "todellinen etäisyys".
  • Huomaa, että ohjelma ei skaalaa rasteria täyttämään annettua väliä.
Skaalaa rasteri oikeaan kokoon

 • Sijoita rasteri ensin piirustukseen.
 • Tarkasta rasterikuvan koko piirustuksessa
  • Toiminnolla Tarkasta mitta, osoita tunnettu alku- ja loppupiste tai
  • Piirrä viiva, joka alkaa ja päättyy mahdollisimman tarkasti rasterin tunnetusta alku- ja loppupäästä. (Kuvassa punainen viiva). Kuvat 1) ja 2) ja mitoita viiva (toiminto: Mitta), kuva 3)
 • Toiminto: Rasteri > Siirrä.
 • Osoita rasteri
  • Rasteri "irtoaa" ja liikkuu kohdistimen mukana.
 • Tilannekohtainen pop-up-toiminto: Kokokerroin. Kuva 4).
 • Syötä skaalauskerroin: Tunnettu osan mitta / Piirustuksessa todettu rasterikuvan mitta.
  • Tässä tapauksessa rasterikuvassa ollut mitta 190 jaettuna 86.2:lla, joka on mitattu kuvasta.
 • Osoita rasterin paikka.
 • Lopeta rasterien siirtely käynnistämällä joku toinen toiminto tai paina
  -näppäintä.
 • Jos lisäsit viivan ja sille mitan, niin poista ne.


Päävaiheet

 • Mittaa rasterin pituus piirustuksessa.
 • Siirrä ja skaalaa rasteria suhteessa:
  • Osan tunnettu pituus jaettuna rasterin nykyisellä piirustuksessa todetulla pituudella.
Poista rasteri

 • Toiminto: Rasteri > Poista rasteri.
 • Osoita poistettava tai poistettavat rasterit.

Lopeta rasterien poisto:

 • Käynnistämällä joku toimen toiminto tai
 • tai
  -näppäimillä, hiiren keskinäppäimellä tai tilannekohtaisella toiminnolla
   Vaihtoehtoinen tapa poistaa rasteri

 • Osoita rasteri.
 • Tilannekohtainen toiminto: Poista.

Rasterikuvia ei voi valita aitaamalla

Rasterit eivät tule valituksi aitaamalla, joten et voi valita isoa rasterijoukkoa kerralla.
Kierrä rasteria 90° vastapäivään

 • Toiminto: Rasteri > Kierrä.
 • Osoita rasteria.
  • Rasteri kiertyy 90° vastapäivään rasterin vasemman alakulman pysyessä aina paikallaan.

 • Osoita rasteria uudelleen tai osoita toinen kierrettävä rasteri.


Lopeta rasterin kierto

 • Valitse toinen toiminto tai paina
  -painiketta.


Vaihtoehtoinen tapa kiertää rasteri

 • Osoita rasteri.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kierrä.
Oikaise rasteri

 • Toiminto: Rasteri > Oikaise.
 • Osoita rasterin alueelta ensimmäinen piste, jonka ympäri rasteri kiertyy. Kuva 1).
  • Ohjelma pyytää toista pistettä, joka on samalla vaakalinjalla tuon ensimmäisen pisteen kautta ja piirtää osoitetun pisteen ja kohdistimen välille apuviivan.
 • Osoita rasterin alueelta toinen piste, jonka perusteella rasteri käännetään vaakatasoon. Kuva 2).


Toiminnon tarkoitus

Toiminto on aikoinaan kehitetty sen takia, että skannatut piirustukset saattoivat olla hivenen vinossa asennossa.

 • Tällä toiminnolla ne saatiin oikaistua mahdollisimman lähelle vaakasuuntaa.

Vaihtoehtoinen tapa oikaista rasteri

 • Osoita rasteri.
 • Tilannekohtainen toiminto: Oikaise.

Alla oikaisematon rasteri

Alla oikaistu rastei
Rasterikuvan siistiminen

Näet, että edellisen toiminnon (oikaise rasteri) seurauksena rasterin reunoille ilmestyy mustaa aluetta (joka ikään kuin on paljastunut käännetyn rasterin takaa). Nämä voidaan siivota pois kahdella tavalla:

 • Kopioidaan rasterista oleellinen osa uudeksi rasteriksi ja poistetaan alkuperäinen rasteri (Suosittelen tätä ratkaisua, koska se osaltaan keventää piirustusta.
 • Tyhjennetään rasterista tarpeeton alue.


Kopioi rasterista alue

 • Toiminto: Rasteri > Kopioi alue.
 • Osoita alueen vasen alakulma. Kuva 1).
 • Osoita alueen oikea yläkulma. Kuva 2).
 • Osoita rasterin paikka. Kuva 3).
 • Osoita seuraava alue jne.


Lopeta rasterin kopiointi

 • Valitse jokin toinen toiminto tai paina
  -näppäintä


Kuvan mukaisessa tapauksessa alkuperäinen rasteri jää tarpeettomaksi, joten se kannattaa poistaa toiminnolla Rasteri > Poista rasteri.


Alueen kopioinnista

 • Voit kopioida rasterin kokonaan, kun osoitat alueen pisteet rasterin ulkopuolelta.
 • Vaikka osoittaisit alueen siten, että sen sisään jää useita rastereita, niin vain yksi rastereista kopioituu (pääsääntöisesti se rasteri kopioituu, joka on lähinnä ensimmäistä alueen pistettä).


Tyhjennä (poista) rasterista alue

 • Toiminto: Rasteri > Tyhjennä alue.
 • Osoita useita pisteitä (jotka aitaavat tyhjennettävän alueen) ja
 • Kuittaa toiminto valmiiksi (=
  -näppäin, hiiren keskinäppäin tai tilannekohtainen
  )
  • Ohjelma yhdistää ensimmäisen ja viimeisen pisteen ja poistaa alueen sisällä olevan alueen.


Lopeta rasterien alueiden tyhjentäminen

 • Valitse jokin toinen toiminto tai paina
  -näppäintä.


Vaihtoehtoinen tapa tyhjentää rasterista alue

 • Osoita rasteri.
 • Tilannekohtainen toiminto: Tyhjennä alue.

Osoita alue suorakulmio lävistäjän pisteiden avulla

Kun ohjelma pyytää osoittamaan tyhjennettävän alueen pisteen, osoita kaksi pistettä ja kuittaa osoitus valmiiksi.

 • Ohjelma poistaa pisteiden muodostaman suorakulmion muotoisen alueen

Siirrä rasteria

 • Toiminto: Rasteri >Siirrä.
 • Osoita rasteri.
  • Rasteri irtoaa.
 • Osoita rasterille uusi paikka.
 • Osoita seuraava rasteri jne.


Lopeta rasterien siirtely

 • Käynnistämällä joku toinen toiminto tai paina
  -näppäintä.

Siirrä ja skaalaa rasteria

 • Toiminto: Rasteri > Siirrä.
 • Osoita rasteri.
  •  Rasteri irtoaa.
 • Tilannekohtainen pop-up-toiminto: Kokokerroin.
 • Syötä kokokerroin.
 • Osoita rasterille uusi paikka.
 • Osoita seuraava rasteri jne.


Katso tarkemmin aiemmasta kohdasta Skaalaa rasteri oikeaan kokoon.
Peilaa rasteri

 • Toiminto: Rasteri > Siirrä.
 • Osoita rasteri.
  • Ohjelma lisää rasterille kerralla kaikki pysty- ja vaaka-akselin suuntaiset kopiot.
 • Tämän jälkeen voit kopioida halutun peilikuvan kohdan ja poistaa peilikuvat sisältävän rasterin.
  • Kopiointi on esitelty aiemmin kohdassa Kopioi rasterista alue.

Lopeta rasterien peilaaminen

 • Käynnistämällä joku toinen toiminto tai paina
  -näppäintä.
Kopioi ikkunasta

 • Toiminto: Rasteri > Kopioi ikkuna.
 • Osoita ikkuna. Kuva 1).
  • Ohjelma luo ikkunan sisällöstä rasterikuvan, joka roikkuu kohdistimessa.
 • Osoita rasterin paikka. Kuva 2).


Edellytykset toiminnolle

Toiminnon edellytyksenä on se, että Vertex-työpöydällä on molemmat ikkunat auki ja näkyvillä.

 • Ikkunat voivat olla vierekkäin tai lomittain, mutta pääasia on, että ikkuna voidaan osoittaa.
 • Ikkuna voi olla piirustus- tai malli-ikkuna.
Liitä leikepöydällä oleva rasterikuva piirustukseen

 • Toiminto: Rasteri > Liitä leikepöydältä.
 • Osoita rasterin paikka.


Edellytykset toiminnolle

Leikepöydällä on oltava oikean muotoinen rasterikuva.

 • Saat esim. koko tietokoneruudun (tai jos käytössäsi on useita ruutuja) sisällön leikepöydälle Print Screen-näppäimellä.
 • Tekijän kokemuksen mukaan liittämien leikepöydältä Print Screen'in jälkeen pitää tapahtua melko välittömästi sen jälkeen, kun Print Screen-näppäintä on painettu.

Tallenna jokin piirustuksen rasteri TIF tiedostoksi

 • Toiminto: Rasteri > Tallenna (TIF).
 • Osoita piirustuksesta rasterikuva, jonka haluat tallentaa
  • Ohjelma kysyy tiedostonimeä ja ehdottaa tallennuspaikaksi vxg4(_srv)/shared/tiff-kansiota.
 • Hyväksy tai valitse toinen kansio ja syötä tiedostonimi.
 • Ohjelma kysyy pakkaustapaa. Valitse pakkaustapa.
Tallenna koko piirustus TIF tiedostoksi

 • Toiminto: Rasteri > Tallenna (TIF).
 • Kuittaa Valmis, kun ohjelma pyytää osoittamaan rasterikuva.
  • -näppäin, hiiren keskinäppäin tai tilannekohtainen
   .
 • Hyväksy tai valitse toinen kansio ja syötä tiedostonimi. Kuva 1).
 • Hyväksy tai syötä resoluutio. Kuva 2).
  • Mitä suurempi resoluutio, sitä isompi tiedosto syntyy.
 • Ohjelma Tiff-tiedoston tyyppiä. Valitse tyyppi.
  • Mustavalkoinen tai värillinen. Kuvat 3a) ja 3b).
 • Ohjelma kysyy pakkaustapaa. Valitse pakkaustapa.
  • Mustavalkoisella on 6 erilaista pakkaustapaa ja mahdollisuus jättää pakkaamatta.
  • Värillisen kuvan voi joko pakata tai olla pakkaamatta.
Tallenna LWI-muotoinen kuva

 • Toiminto: Rasteri > Tallenna (LWI).
 • Osoita rasterikuva.
  • Ohjelma kertoo rasterikuvan koon ja kysyy sen kokoa.
 • Hyväksy tai syötä rasterikuvan koko.
  • Ohjelma esittelee tallennuspaikaksi vxg4(_srv)/shared/lw-kansion.
 • Valitse alakansio ja syötä tiedostonimi.


LWI muoto

LWI-muotoa käytetään Vertexin Lightworks-visualisointi moduulissa (ohjelman optio).

Se miten sinne edellä kuvatulla tavalla tallennettu materiaali saadaan visualisointi-toimintojen yhteydessä näkymään, käsitellään Visualisointi-kurssilla, eikä kuulu tämän itseopiskelu-piirustuskurssin asialistalle.

Visualisointikurssi löytyy (tätä kirjoitettaessa vuonna 2021) vakiokurssien kalenterista, mutta sen voi ostaa myös asiakaskohtaisena kurssina.
Pari aputoimintoa, kun rasteria lisätään piirustukseenSuodata (roskat pois skannatusta piirustuksesta)

 • Jos asetus Suodata on valittu (oikeanpuoleinen kuva), niin rasteria luettaessa pienet muutaman pixelin kokoiset alueet jätetään rasterista pois.
 • Tällä oli ennen merkitystä, kun paperisia, vähän nuhruisia kuvia, skannattiin ja luettiin piirustuksiin.
Piirrä käänteisenä (mustavalkoinen rasterikuva)

Toiminto on tarkoitettu mustavalkoisten rasterikuvien lukemiseen, eikä se tee mitään järkevää värien kääntöä värillisille rastereille.

 • Jos asetus Piirrä käänteisenä on valittu (oikeanpuoleinen kuva) ja luet mustavalkoista rasterikuvaa, niin musta on valkoista ja valkoinen mustaa.
Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.