Skip to main content
Skip table of contents

Osamallinnuskurssi

Yleistä

Tämän sivuston avulla opit mallintamaan Vertex G4-ohjelmistolla osia.

  • Sivusto on luotu periaatteen "Tekemällä oppii"-mukaisesti ja tässä tutustutaan aiheeseen käytännön harjoitusten kautta. Harjoituskappaleet on pidetty yksinkertaisina mutta niiden avulla tutustut ohjelman osamallinnuksen työkaluihin, joita voit sitten itse soveltaa omien osamalliesi suunnitteluun.
  • On syytä käydä läpi kaikki harjoitukset, sillä jokaisen harjoituksen yhteydessä on tuotu esiin uusia piirteitä osamallinnuksesta.

Taustatiedot

  • Sinun olisi syytä osata luonnostelupohjainen mallinnus, josta on itseopiskelukurssi Luonnostelukurssi - osamallinnusta.
  • Tämän kurssin harjoituksissa ei luonnostelun vaiheita selosteta enää yhtä tarkasti.
  • Osamallinnuksen taitoja voit oppia myös Peruskurssilla.
    • Katso Vertex Systems Oy:n kurssitarjontaa: G4 kurssit
Harjoitus 1: Kaikuluotaimen runko

Tässä harjoituksessa käytetään monipuolisesti luonnostelun työkaluja, myös viivojen peilausta, trimmauksia, leikkelyitä ja lisäämme offset-viivoja. Boorin uran teemme pinnoituksella, jota varten mallinnamme ohjauskäyrän ja kaksi poikkileikkausta. Urasta teemme polaarisen piirresarjan. Käytämme ns. luonnospiirrettä hyväksi kopioimaan luonnoksen luonnostason reunaviivat. Lisäämme malliin yksittäisen viivojen pyöristyksiä ja pyöristysketjuja. Tutustumme tapaan, jolla viivoja voi valita pintojen takaa.


Harjoitus 2: Mallin piirustus

Tässä tutustumme mallin piirustuksen luontiin ja muokkaukseen. Lisäämme piirustukseen projektion olemassa olevan projektion avulla sekä teemme leikkaus- ja osasuurennosprojektiot ja haemme piirustukselle isometrisen varjostetun projektion, joka on eri mittakaavassa, kuin piirustus (ja sen projektiot).


Harjoitus 3: Päätykannatin

Tässä tutustumme luonnostyökalujen lisäksi erilaisiin tapoihin suorittaa pursotus: Mm. kahteen suuntaan, kappaleen läpi, osoitettuun pintaan ja osoitettuun pisteeseen. Lisäksi teemme pyöristyksiä, joissa varmistamme pyöristysketjun onnnistumisen muokkaamalla ohjelman löytämiä tangentiaalisia viivaketjuja. Lisäämme malliin ilmiasun, josta piilotamme pyöristyksiä ja näin saamme näin aikaan kokoonpanoissa käytettävän kevyemmän mallin.


Harjoitus 4: Kulmanivel

Tässä harjoituksessa vaihdamme pursotussuunnan tai osoitamme suunnan "vetämällä". Kopioimme piirteen peilaamalla sen perusaputason suhteen. Lisäämme kirjastosta kierrepiirteen ja sen kaksi kopioita malliin. Teemme pyöristyksiä, esim. valitun pisteen avulla.


Harjoitus 5: Yhde

Osan päärunko toteutetaan mallintamalla ohjauskäyrä ja poikkileikkaus ja tekemällä niiden avulla pyyhkäisy. Päätylaipan ulkomuoto reikineen tallennetaan luonnoskirjastoon, josta luonnos luetaan yhteen toisen pään luonnokseen. Laippojen reikien muoto kopioidaan putken päädyn muodosta laippojen luonnokseen toiminnolla Kopioi luonnostasoon. Tiivisteuran lisäämme kirjastosta poistavana piirteenä. Malille annetaan nimiketieto ja sille tehdään piirustus.


Harjoitus 6: Kannatin

Päämuodon tekemiseen käytetään viivojen piirron lisäksi kohtisuoruus- ja symmetria- ja tangenttiehtoja sekä luonnosgeometrian peilaamista. Yksistä rei'istä tehdään piirresarja. Mitoilla ohjattu (neljän reiän) piirresarja muokataan siten, että reiät seuraavat mukana, kun kappaleen päämittoja muokataan.

Harjoitus 7: Silmukka

Silmukan muoto toteutetaan mallintamalla ohjauskäyrä ja poikkileikkaus ja tekemällä niiden avulla pyyhkäisy. Lisätään malliin kierremerkki, joka näkyy mallin piirustuksessa mitoitettavana kierteenä ja mallissa visuaalisena kuvana. Lopuksi silmukan päihin lisätään viisteet. Silmukan piirustuksessa lisätään mm kierteen mitta (M10x0.75) osoittamalla piirustuksesta oikeaa viivaa.


Harjoitus 8: Hyllyn kannatin

Tässä mallinnamme ensin käpytapin, johon lisätään kahva piirteen paikoitusta ohjaamaan ja sitten tallennamme tapin piirrekirjastoon. Seuraavaksi mallinnalle kannattimen rungon, jonka särmiin lisäämme samalla kertaa eri säteisiä pyöristyksiä ja erikseen pyöristysketjun. Lisäämme runkoon kirjastosta noudetun käpytapin, josta teemme lineaarisen sarjan. Muokkaamme sarjaa, poistamalla siitä yhden tapin. Lopuksi tallennamme hyllyn kannattimen komponenttikirjastoon ja kokeilemme sen lisäämistä kokoonpanoon.


Harjoitus 9: Altaan kannatin

Tässä harjoituksessa mallinnamme ensin oikeanpuoleisen kannattimen käyttäen luonnostyökaluja ja pursotuksia sekä kirjastopiirrettä (ovaalimaiset reiät), josta teemme sarjan. Pyöristykset lisätään viivojen ja pisteiden avulla. Malliin lisätään uusi ilmiasu ja peilataan geometria tässä ilmiasussa, jolloin sama malli esittää osasta sekä oikea- että vasenkätistä osaa. Mallin ensimmäiselle ilmiasulle tehdään piirustus, joka sitten kopioidaan kuvaan toista ilmiasua.

Harjoitus 10: Pyörösahanterä

Tämän mallin luonti aloitetaan terärungon mallintamisesta, jossa pyöreän levyn lisäksi mallinnetaan kaksi hammasta, joista tehdään polaarinen sarja. Kovapalahammas mallinnetaan erikseen ja siihen tehdään leikkuuta edistävät viisteet. Hampaaseen tehdään uusi ilmiasu, ja hammas peilataan toisen kätiseksi. Lopuksi tehdään kokoonpano, jonne lisätään terärunko sekä hammas oikea- ja vasenkätisenä ilmiasuna. Hampaat paikoitetaan ehtojen avulla terärunkoon. Lopuksi hampaista tehdään sarja käyttäen hyväksi terärungon piirresarjaa.

Harjoitus 11: Jauhimen ruuvi

Mallinnus aloitetaan luonnostelemalla spiraalin pituutta ohjaava ohjausviiva. Spiraali lisätään tämän ohjausviivan avulla. Spiraaliviivalle mallinnetaan poikkileikkaus. Spiraaliviivan ja poikkileikkauksen avulla pyyhkäistään ruuvin päämuoto. Mallia muotoillaan lisäävillä pursotuksilla ja pyöräytyksillä sekä poistavilla pursotuksilla ja pyöristyksillä.


Harjoitus 12: Kastelukannu

Mallinnus aloitetaan ohjauskäyrän luonnostelulla, jota täydennetään 3D-luonnostelulla. Ohjausgeometrian avulla luonnostellaan ellpisejä, joista tehdään poikkileikkauksia.

Poikkileikkauksista yhdessä ohjauskäyrien kanssa tehdään pinnoitus (Lofting). Malliin lisatään pyöristykset ja malli koverretaan kannuksi osoittamalla yläpinta ja putken päätypinta.

Harjoitus 13: Toleroitu akseli

Tässä harjoituksessa luonnoksen mitoille annetaan toleransseja (kaksipuolinen-, symmetrinen- ja sovitetoleranssit). Luonnos pyöräytetään akseliksi. Mallille luodaan ilmiasuja, jotka kuvaavat mallia eri mitoissa, mm. keski-, minimi- ja maksimitoleransseissa. Mallille luodaan piirustuksia, jotka kuvaavat mallia eri toleransseissa.

Harjoituksessa tutustutaan tapaan, jolla luonnoksessa annetut mitat noudetaan piirustukseen. Tässä se tehdään nimellismittaista akselia kuvaavaan piirustukseen. Opit myös, miten luonnoksen mittoja voit muokata piirustuksesta käsin.


Harjoitus 14: Keerna

Tässä harjoituksessa teemme ensin pyöreän poikkileikkauksen, johon luonnostelemme ohjausviivoilla apugeometriaa sivulle suuntautuvan "torven" mallintamista varten. Pyöreän poikkileikkauksen avulla mallinnamme spiraalin (tasossa olevan kierukan), josta pursotamme pohjan muodon. Ylöspäin suuntautuva taivutettu tanko mallinnetaan pyyhkäisemällä poikkileikkaus ohjauskäyrää pitkin. Sivulle tuleva torvi mallinnetaan pursottamalla. Harjoituksessa opimme myös muuttuvasäteisen pyöristyksen tekemisen pyöristysviivaketjuun.
Suoramallinnustyökalut

Tämä osio ei sisällä varsinaisia harjoituksia, mutta em. sivun kautta (Käyttövihjeitä > Suoramallinnustyökalut Vertex G4) löydät kuvauksen Pinnat- ja Muotoilu-ryhmän toiminnoista ja käyttökohteista.

  • Sivuilta löydät myös malleja, joiden avulla voit harjoitella toimintoja sekä malleja, joihin toimintoja on käytetty.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.