Skip to main content
Skip table of contents

10. Huuva

Harjoitus 10. Mankeloimalla taivutettu huuva


Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla ja päivitetty versiolle 27.0 (Vertex 2021) sopivaksi.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Luomaan jigi-osan pyöräyttämällä luonnosta 180°.
 • Käyttämään jigiä ohutlevyosien mallintamiseen.
 • Suuntaamaan lineaarisen piirresarjan geometrian avulla.
 • Peilaamaan piirteen aputason suhteen.
 • Lisäämään osalle nimiketiedot.
 • Luomaan osille ja kokoonpanolle piirustukset.

Käytetyt toiminnot:

 • Uusi > Kokoonpano
 • Uusi > Osa (Kokoonpanossa).
 • Uusi luonnos > Pystytasoon.
 • Toimenpide: Pyöräytys.
 • Pinnat > Kopioi pintoja > Tilavuusmalliksi.
 • Lisää taivutuspiirre.
 • Toimenpide: Poista - pursota - seuraavaan pintaan.
 • Peilaa piirre.
 • Nimiketiedot.
 • Piirustukset > Uusi piirustus.

Päävaiheet

 • Tee uusi kokokoonpano.
 • Tee kokoonpanossa uusi osa: Jigi.
 • Mallinnan jigi.
 • Palaa kokoonpanoon.
 • Tee kokoonpanossa uusi osa: Huuvan alempi pelti.
 • Mallinna pelti pintaketjun offset-toiminnolla, johon lisäät taivutuspiirteet ja kiinnitysreiät.
 • Anna raaka-ainetieto ja tee osamallille piirustus.
 • Palaa kokoonpanoon.
 • Tee kokoonpanossa uusi osa: Huuvan ylempi pelti.
 • Mallinna pelti pintaketjun offset-toiminnolla, johon lisäät taivutuspiirteet ja kiinnitysreiät.
 • Anna raaka-ainetieto ja tee osamallille piirustus.
 • Palaa kokoonpanoon.
 • Tee kokoonpanolle piirustus.

Tee uusi kokoonpanomalli

 • File > Uusi > Kokoonpano.
  • Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
Tee kokoonpanoon uusi paikallinen osa

 • File > Uusi > Kokoonpano. (Anna nimi ja arkistotiedot ja tee uusi projekti tai valitse vanha projekti).
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi > Osa.
  • Tunnus: JIGI
  • Valitse: Paikallinen. (Jolloin osalle ei tule omaa malli-tiedostoa).
Luonnostele muoto ja pyöräytä se kappaleeksi.

 • Toiminto: Uusi luonnos > Pysty(XZ)-tasoon.

Luonnostele muoto

 • Toiminto: Murtoviiva.
 • Lisää tarvittavat yhtenevyysehdot keskiristin viivojen kanssa.
 • Lisää mittaehdot.

Toimenpide

 • Lisää - Pyöräytä.
  • (Pituus tai) kulma: 180.
 •  OK.
 • Osoita pystyviiva pyörähtysakseliksi, kun ohjelma sitä kysyy.
Muokkaa JIGI-mallin ominaisuuksia:

 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
 • Poista valinnat kohdista:
  •  Kokoonpanon osaluetteloon.
  • Kokoonpanokuvaan.
 • OK.
Palaa osamallista kokoonpanoon


Luo kokoonpanossa uusi osa (huuvan alaosa)

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi > Osa
  • Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti (tai tee uusi projekti, joka on kokoonpanossa harvinaisempi tapaus.)
 • OK.
Kopioi jigin pinta uudeksi ohutlevyosaksi

 • Tilannekohtainen toiminto: Pinnat > Kopioi pintoja.
 • Osoita JIGIn alempaa kartiopintaa.
 • tai
  tai hiiren keskinäppäin.


 • Dialogi Pinnan kopiointi avautuu.
  • Hyväksy arvo: 0 (Pinta kopioidaan täsmälleen samalle paikalle referenssipinnan kanssa)
  • Suunnalla Sisään tai Ulos ei ole merkitystä, koska hyväksyimme arvon 0.
  • Valitse: Tilavuusmalliksi.
  • OK


 •  Dialogi Pintaketjun offset avautuu.
  • Arvo: 1.
  • Valitse suunta: Sisään.
  • Valitse: Muunnetaan ohutlevyosaksi.
  • OK.

Piilota JIGI-osa

 • Tilannekohtainen toiminto: Piilota muut.
Lisää taakse taivutukset huuvan kiinnitystä varten

 • Valitse kaksi viivaa huuvan takasyrjältä  (vasen kuva).
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää taivutuspiirre.
  • Säde: 1.
  • Kulma: 90.
  • Pituus: 40.
  • Lisää koko taivutus.
  • Kylkikulma A1: 35.
 • OK.


Jos 1- ja 2-päät ovat eri suunnissa

Jos kävisi niin, että ohjelma tulkitsisi valittujen viivojen päät siten ristiin, että toisella sivulla pääty 1 olisi yläreunassa ja toisessa sivussa alareunassa, niin.

 • Valitse tällöin dialogin alareunasta toinen taivutus.
 • Anna sille joko Kylkikulma A1 tai A2 ja paina Käytä-painiketta.
 • Valitse sen jälkeen toinen taivutus
 • Anna sillejoko Kylkikulma A1 tai A2 ja paina Käytä-painiketta tai suoraan OK-painiketta.
Luonnostele kiinnitysreikä toiseen liepeeseen

 • Valitse tasopinta ja toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Luonnostele ympyrä.
 • Anna sille halkaisijaehto: 5.

Toimenpide

 • Poista - Pursota - Seuraavaan pintaan. (joka on oletustoimenpide ohutlevytyyppisellä osalla).
Tee kiinnitysrei'istä sarja

 • Valitse piirre piirrepuusta tai sen pinta mallista.
 • Tilannekohtainen toiminto: Tee piirresarja.
  • Hyväksy oletusvalinta: Lineaarinen.
  • Pituussuuntaan Kpl: 5.
  • Pituusuuntaan Väli: 75.
  • Leveyssuuntaan jätä oletusarvot.
  • OK.
 • Käännä sarjan suuntaa  karkeasti oikeaan asentoon apuvalikon avulla: 15° kääntö ja vastapäivään.
 • Osoita sarjan paikka sijoittamalla kohdistin ympyrän keskipisteeseen.
 • Anna sarjan ohjausviivan (punaisen katkoviiva) ja liepeen reunaviivan välille etäisyyehto: 12.
 • Anna liepeen yläreunan ja ohjausviivan pään välille etäisyyehto: 15.
 • OK.
Peilaa kiinnitysreiät

 • Palauta näkyviin Poikittais(YZ)-taso, ellei se jo näy.
 • Valitse piirrepuusta se piirre, jossa on sarja.
 • Tilannekohtainen toiminto: Peilaa piirre.
 • Osoita peilaustaso (keskimmäinen kuva)
Anna osalle nimiketiedot

 • Painikkeella Tunnus? saat nimikkeelle saman tunnuksen, joka on mallin nimenä, kuvassa 1).
 • Valitse yksikkö: Kpl, kuvassa 2).
 • Hae nimiketiedot painikkeella: Hae nimike, kuvassa 3).

 • Valitse 1mm haponkestävä teräslevy.
 • Tyhjennä Aihio-kenttä (Jotta ohjelma myöhemmin laskee aihiolle pituus- ja leveysmitan, kuvassa 4).
 • Tämän jälkeen voit laskea levyn painon, kuvassa 5).
  • Pinta-alan, kuvassa 5). olisi voinut laskea vaikka ennen kohtaa 1. Huomaa että pinta-ala on ns. maalauspinta-ala, eikä peltilevyn pinta-ala.
  • Mutta levyn paino riippuu raaka-ainenimikkeen materiaalin tiheydestä, joten nimike kannattaa hakea ennen painon laskentaa.
Tee osalle piirustus, jossa on mukana aukilevitys

 • Valitse mallin piirrepuusta: Piirustukset.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi piirustus.
 • Valitse projektio: Edestä, päältä ja aukilevitys.


Kun ohjelma etenee tekemään projektiota aukilevitys, niin ohjelma ehdottaa suurinta pintaa värjäämällä pinnan punaiseksi.

 • Vaihda pinta osoittamalla liepeen tasopinta, alakuvassa vasemmalla.
 • Ohjelma ehdottaa X-suunnaksi valitun pinnan pisintä viivaa, valitse ulkoreunan viiva, alakuvassa oikealla.

Tällaisessa tapauksessa ohjelman laskemat aihiomitat (osaluettelon kentässä Muoto, malli, lajimerkki), eivät ole merkityksellisiä eivätkä aina edes 0,1mm tarkuudella laskienkaan oikein.

 • Osan pinta-alaan huomioidaan osan molempien puolien pinta-ala + reunojen pinta-alat, joten karkeasti peltitarve on puolet ohjelman laskemasta pinta-alasta sekä tarvittava hukkaprosentti.
 • Todellinen raaka-aineen tarve selviää vain, kun kaikista samasta materiaalista valmistettavien levyjen aukilevitys-projektiot nestataan käytettävissä olevalle peltilevylle.

Kartiopinnan aukilevitys

Kartiomaisia muotoja sisältävän ohutlevyn piirustukseen saadaan aukilevitys-projektio ongelmitta.

Kartiomaisia muotoja sisältävä ohutlevy voivaan aukilevittää myös 3D-mallissa.

 • Huomaa, että tällaista 3D-aukilevitettyä mallia ei voi taivuttaa takaisin toiminnolla Taivuta takaisin, jos aukilevitettyyn malliin on lisätty piirteitä.
 • Jos piirteitä ei ole mallinnettu, niin toiminto Taivuta takaisin poistaa aukilevitys-piirteen historiapuusta ja palauttaa mallin "kotelomuotoon".

Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
 • Poista piirustus Vertex-työpöydältä.

Palaa kokoonpanoon

 • Samalla osamalli tallennetaan, jolloin myös tieto piirustuksesta tallentuu osamallin piirrepuuhun.

Luo kokoonpanossa uusi osa (huuvan yläosa)

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi > Osa
  •  Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti (tai tee uusi projekti, joka on kokoonpanossa harvinaisempi.)
 • OK.
Piilota ylempi huuvan osa

 • Napsauta huuvan alempaa osaa piirrepuusta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Piilotus > Piilota.
Kopioi jigin pinta uudeksi ohutlevyosaksi

 • Tilannekohtainen toiminto: Pinnat > Kopioi pintoja.
 • Osoita JIGIn alempaa kartiopintaa.
 • tai
  tai hiiren keskinäppäin.


 • Dialogi Pinnan kopiointi avautuu.
  • Hyväksy arvo: 0 (Pinta kopioidaan täsmälleen samalle paikalle referenssipinnan kanssa)
  • Suunnalla Sisään tai Ulos ei ole merkitystä, koska hyväksyimme arvon 0.
  • Valitse: Tilavuusmalliksi.
  • OK


 • Dialogi Pintaketjun offset avautuu.

  • Arvo: 1.

  • Valitse suunta: Sisään.

  • Valitse: Muunnetaan ohutlevyosaksi.

  • OK.

Piilota JIGI-osa

 • Tilannekohtainen toiminto: Piilota muut.
Lisää taakse taivutukset huuvan kiinnitystä varten

 • Valitse kaksi huuvan takasyrjän vivaa (vasen kuva).
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää taivutuspiirre.
  •  Kulma: 90.
  • Pituus: 40.
  • Lisää koko taivutus.
  • Kylkikulma A1: 14.
  • Kylkikuma A2: 76.
 • OK.
Luonnostele kiinnitysreikä toiseen liepeeseen

 • Valitse tasopinta ja toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.


Luonnostele muoto

 • Luonnostele ympyrä.
 • Anna sille halkaisijaehto: 5.
 • Lisää (aikaisemmasta poiketen) myös pari reiän paikoittavaa ehtoa. Katso keskimmäistä kuvaa.
  • 25 reiän keskipisteestä pohjan viivaan.
  • 12 reiän keskipisteestä liepeen reunaviivaan.


Toimenpide

 • Poista - Pursota - Seuraavaan pintaan. (joka on oletustoimenpide ohutlevytyyppisellä osalla).
Tee kiinnitysrei'istä sarja

 • Valitse piirre piirrepuusta tai sen pinta mallista.
 • Tilannekohtainen toiminto: Tee piirresarja.
  • Hyväksy oletusvalinta: Lineaarinen.
  • Pituussuuntaan Kpl: 5.
  • Pituusuuntaan Väli: 80.
  • Leveyssuuntaan jätä oletusarvot.
  • OK.
 • Käännä sarjan suuntaa  karkeasti oikeaan asentoon apuvalikon avulla: 15° kääntö ja vastapäivään.
 • Osoita sarjan paikka sijoittamalla kohdistin ympyrän keskipisteeseen.
 • Lisää sarjan ohjausviivan (punainen katkoviiva) ja liepeen reunan välille yhdensuuntaisuusehto
 • OK.
Peilaa kiinnitysreiät

 • Palauta näkyviin Poikittais(YZ)-taso, ellei se jo näy.
 • Valitse piirrepuusta se piirre, jossa on sarja.
 • Tilannekohtainen toiminto: Peilaa piirre.
 • Osoita peilaustaso (keskimmäinen kuva)
Anna mallille nimiketiedot

 • Tilannekohtainen toiminto: Nimiketiedot.
Luo mallille piirustus

 • Katso ohjeet huuvan alaosan kohdalta.


Kuvassa näkyvä isometrinen projektion on tehty seuraavasti:

 • Ensin on käännetty malli malli-ikkunassa haluttuun asentoon (mm. hiiren keskinäppäimellä)
 • Piirustuksessa:
  • Projektio.
  • Paina Katselusuunta-painiketta.
  • Avautuvassa dialogissa paina Osoita mallista-painiketta.
  • Kuittaa valmiiksi
   tai tilannekohtainen toiminto: OK, mutta älä osoita mitään pintaan.
  • OK (Dialogissa Katselusuunta).
  • OK (Dialogissa Uusi projektio)
  • Ja sen jälkeen projektion sijoitus.


Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
 • Poista piirustus Vertex-työpöydältä.

Palaa kokoonpanoon

 • Samalla osamalli tallennetaan, jolloin myös tieto piirustuksesta tallentuu osamallin piirrepuuhun.
Tee kokoonpanomallille piirustus

 • Napsauta piirrepuusta: Piirustukset.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi piirustus.
  • Valitse projektiot: Edestä, Päältä, Vasemmalta, takaa ja Isometrinen.
  • Valitse mittakaava: 1:10.
 • Hae vielä projektio.
  • Tilannekohtainen toiminto: Projektio.
  • Valitse: ISO, 45 takaoikealta.
  • Valitse: Varjostus + Rautalanka.Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
 • Poista piirustus Vertex-työpöydältä.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Video

Kesto 3min 29sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.