Skip to main content
Skip table of contents

6. Laippa - Polaarinen sarja

Harjoitus 6: Laippa

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla ja päivitetty version 27.0 (Vertex 2021) mukaiseksi.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Kertaamme luonnostelun viivan piirtoa ja mitoituksia sekä ehtojen lisäyksiä.
 • Luonnoksen rotaatiosarjan teon.
  • Vihje-laatikossa on vertailtu luonnos- ja piirresarjan eroja - piirresarja on käyttökelpoisempi.
 • Pyörähdyssymmetrisen kappaleen teon lisäävällä pyöräytyksellä.
 • Viivan tyylin vaihto.


Käytetyt toiminnot:

 • Luonnostelu: Murtoviiva, kahden pisteen jana, ympyrä (keski- ja kehäpiste).
 • Luonnostelu: Etäisyys-, halkaisija- ja yhtenevyysehto.
 • Luonnostelu: Pyörähdysakseli.
 • Luonnostelu: Polaarinen sarja.
 • Toimenpide: Pyöräytä ja poistava pursotus.

Osamallin aloitus ja luonnokseen siirtyminen

 • File > Uusi > Osa
  •  Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
Luonnostele tarvittava geometria

 • Tee luonnos vaakatasoon: Uusi luonnos > Poikittais (YZ)-tasoon.

Luonnostele poikkileikkaus

 • Toiminto: Murtoviiva.
 • Viivatyyli: Muotoviiva.
 • Piirrä viivaketju.
  • Käytä hyväksesi viivan suuntalukituksia (X- ja Y-).


Luonnostele Pyöräytysakseli

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva.
 • Viivatyyli: Pyör.aks. (= Pyörähdysakseli).
 • Osoita lähtöpisteeksi origo (keskiristin keskipiste).
 • Suuntaa viiva vaakasuuntaan ja lukitse se napsauttamalla kohdistinta.
 • Osoita viivan päätepiste.

Lisää tarvittavat yhtenevyysehdot

A: Laipan takapinnan sitominen origon tasoon:

 • Toiminto: Yhtenevyys.
 • Osoita keskiristin pystyviiva, kuvassa 1).
 • Osoita laipan takapinnan viiva, kuvassa 2).

B: Pyörähdysakselin pituuden sitominen laipan etupintaan:

 • Toiminto: Yhtenevyys.
 • Osoita pyörähdysakselin päätepiste, kuvassa 1).
 • Osoita laipan etupinnan viiva, kuvassa 2).


Osamallin sijoituspiste

Osamalli roikkuu ensimmäisen luonnoksen origosta, kun se tuodaan kokoonpanoon, joten sen takia ei ole yhdentekevää missä ensimmäinen luonnos sijaitsee.

Tässä harjoituksessa halutaan, että laipan oletuskiinnityspiste on täsmälleen laipan takapinnassa.

Pyörähdysakseli-tyyppinen viiva

Pyörähdysakseli näkyy aina osamallissa apugeometriana.

Pyörähdysakselin päätepisteitä voidaan käyttää myös mallissa osan paikoituksessa hyväksi.

Sen takia pyörähdysakselille kannattaa antaa tarkasti määrätty pituus.
Lisää tarvittavat mittaehdot

Lisää etäisyysehdot pääasiassa osoittamalla viivoja, eikä pisteitä, tällöin viivat saavat samalla yhdensuuntaisuuden.

Kuvassa A, ehdot on annettu toiminnolla Etäisyys, joten alin muotoviiva ei raahaudu mihintään.

Kuvassa B, oikeanpuoleiset mitat (30) on annettu toiminnolla Mitta, jossa on osoitettu vain pystyviiva, joten alin muotoviiva voi raahautua.

 • Tässä tapauksessa tämän viivan voisi suunnata vaakasuuntaan joko yhdensuuntaisuus- tai kohtisuoruusehdolla, riippuen toiseksi osoitetusta elementistä.
Lopeta luonnostelu ja tee lisäävä pyöräytys

 • Valitse OK joko valintanauhasta tai tilannekohtaisesta valikosta.

 • Ohjelma hyppää valikkoon Pursotuksen tiedot.

  • Valitse: Lisää ja Pyöräytä.

  • Hyväksy kulmaksi ehdotettu arvo: 360.

  • OK
Siirry luonnostelemaan reikäryhmää

 • Valitse pinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.
Piirrä jakoympyrä ja mitoita se

 • Toiminto: Ympyrä (keski- ja kehäpiste).
  • Huomaa viivatyyli: Apuviiva tai ohjausviiva (jos haluat, että viiva näkyy tarvittaessa myös piirustuksessa).
 • Toiminto: Lisää halkaisijaehto.
  : 105, kuvassa 1).

Piirrä reikä ja mitoita se

 • Toiminto: Ympyrä (keski- ja kehäpiste).
  • Viivatyyli: Muotoviiva
 • Osoita keskipisteen paikka jakoympyrän päältä (jakoympyrä näkyy orasssin värisenä ja kohdistin raportoi osuvansa viivaan, kuvassa 2).
 • Toiminto: Lisää halkaisijaehto: 6, kuvassa 3).


Viivatyypin vaihto

 • Valitse viiva tai viivoja ja valitse sen jälkeen viivatyyli.


Viivan ominaisuuksien vaihto

 • Kaksoisnapsauta viivaa tai
 • Valitse viiva ja tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
 • Voit muokata viivan yksilöllisiä ominaisuuksia, joista toimenpiteen (pursotus, pyöräytys jne...) kannalta on merkitystä vain ylimmällä Tyyli-valinnalla.
 • Alempana näet mitä ehtoja viivaan vaikuttaa.
Paikoita reikä keskiristin kanssa samalle tasolle

 • Toiminto: Yhtenevyys
  .
 • Osoita keskiristin vaakaviiva, kuvassa 1).
 • Osoita reiän keskipiste, kuvassa 2).
Tee luonnosreiästä polaarinen sarja

 • Valitse reiän viiva, kuvassa 1).
 • Tilannekohtainen toiminto: Sarja, kuvassa 2).
Määritä sarja

 • Valitse sarjan tyyppi: Rotaatio.
 • Anna sarjan jäsenten kokonaismäärä: 8.
 • Esikatselu-painikkeen avulla näet tarvittaessa sarjan sijoittumisen.
 • OK lisää sarjan.


Sarjoista

Luonnoksen rotaatio-sarja piirretään oletuksena aina luonnoksen origon (keskiristin) ympäri.

 • Kulmaväli-arvoa voit käyttää, jos sarjan jäsenet eivät asetu tasan ympyrälle, vaan määrävälein.
 • Sarjan keskipisteen paikan voit osoittaa Valitse-painikkeen avulla.
Luonnosarjan muokkaaminen

Luonnoksessa olevan sarjan muokkaminen ei kaikilta osin täytä samoja vaatimuksia, joita piirresarjan muokkaaminen tarjoaa.

Voit kuitenkin muokata:

 • Sarjoitetun elementin paikkaa suhteessa origoon.
 • Voit muuttaa elementin mittaa.

Et voi muokata luonnoksen sarjan jäsenten määrää.

 • Tämän takia esim tällaiset reiät kannattaisi ehkä tehdä piirresarjana.

Jos kuitenkin teet luonnoksen sarjan ja myöhemmin haluat muuttaa sarjan jäsenten määrää, niin poista kaikki sarjoitetut elementit ja tee sarja uudelleen.

Luonnosarjan heikkous piirresarjaan nähden

Jos laipan reiät olisivat kierrereikiä, niin silloin ne kannattaisi ehdottomasti tehdä kierrepiirteellä ja siitä tehdyllä piirresarjalla.

 • Luonnossarjan tapauksessa jokainen reikä pitää erikseen määritellä kierrereiäksi.


Piirresarjassa voi muokata helposti myös:

 • Sarjan jäsenten määrää.
 • Sarjan jäsenten sijoittumista. (esim. sarjan jäsenten välisen kulman suuruutta).


Piirresarja on myöhemmin kokoonpanossa hyödynnettävissä.

 • Kun kokoonpanossa tuodaan osaa, esim ruuvia laipan reikiin, niin ohjelma osaa ehdottaa ruuvisarjan tekoa vain, jos sarja on tehty piirresarjan avulla.
Lopeta luonnostelu ja tee poistava pursotus

 • Valitse OK joko valintanauhasta tai tilannekohtaisesta valikosta.

 • Ohjelma hyppää valikkoon Pursotuksen tiedot.

  • Valitse: Poista ja Pursota.

  • Valitse: Kappaleen läpi.
Koneensuunnittelun kannalta oikea reikäjaon paikoitus

Osien sijoittuminen kokoonpanoon

Kun osia sijoitetaan kokoonpanoon, niin osan mallinnusasento vaikuttaa sijoittumiseen.

 • Osaa voidaan sijoituksen yhteydessä kääntää X-, Y- ja Z-akseleiden ympäri.
 • Lopuksi osa voidaan aina paikoittaa ehdoilla haluttuun asentoon.

Silti osa kannattaa mahdollisuuksien mukaan mallintaa siten, että osa on oikeassa asennossa heti sijoituksen hetkellä, jotta työskentely on mahdollisimman nopeaa.

Laipan reikien asento lujuusteknisessä mielessä

Yllä olevassa kuvassa reiät eivät sijaitse lujuusteknisessä mielessä optimaalisimmassa paikassa, esim. painovoiman vaikuttaessa putkilinjaan, jonka päissä tuossa asennossa olevat laipat olisivat.

Reikien pitäisi sijaita siten, että kaksi ruuvia kantasi samanlaisen kuorman, eli reikien ei tulisi sijaita laipan keskipisteeseen nähden sen pysty- tai vaakalinjalla.

Alla kuvassa reikien oikea paikoitus, kun voima vaikuttaa kuvassa ylhäältä alas.
Tee oikeaoppinen reikien paikoituksen luonnos

 • Aikaisempi reikä on poistettu.
 • Lisää apuviiva origosta jakoympyrälle, kuvassa 1) ja 2).
 • Varmista viivaa raahaamalla, että sen päätepiste on yhtenevä jakoympyrän kanssa.
  • Ellei ole, niin lisää yhtenevyys-ehto apuviivan päätepisteen ja jakoympyrän viivan välille,
 • Lisää ympyrä apuviivan päätepisteeseen, kuvassa 3) ja anna sille halkaisija 6.
 • Tee sen jälkeen sarja, kuten edellä on kerrottu.
  • Rotaatio.
  • Lkm: 8.
  • Esikatselu näyttää sarjan sijoituksen.
  • OK sijoittaa sarjan.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai

Mallin jatkojalostus (esitelty harjoituksessa 5. Kääntövipu)

 • Voit antaa mallille raaka-ainenimikkeen tilannekohtaisella toiminnolla: Nimiketiedot.
  • Nämä näkyvät piirustuksen osaluettelossa.
 • Voit tehdä mallille työpiirustuksen:
  • Valitse piirrepuusta kohta: Piirustukset.
  • Tilannekohtainen toiminto: Uusi piirustus.Video

Kesto 2min 27sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 720p.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.