Skip to main content
Skip table of contents

Levyrakennekurssi
Yleistä

Tämän sivuston avulla opit Vertex G4-ohjelmiston levyrakennesuunnittelu-toiminnallisuudet.

 • Harjoittelua varten tarvitset Vertex G4-ohjelmassa option Levyrakennesuunnittelu.
 • Sivusto on luotu periaatteen "Tekemällä oppii"-mukaisesti ja tässä tutustutaan aiheeseen käytännön harjoitusten kautta. Harjoituskappaleet on pidetty yksinkertaisina mutta niiden avulla tutustut ohjelman ominaisuuksiin, joita voit sitten itse soveltaa omien ohutlevykappaleiden suunnitteluun.
 • Sivustolle ei ole kerätty juurikaan aiheeseen liittyvää teoriaa, se löytyy ohjelman opasteista.

Taustatiedot

 • Sinun tulisi ymmärtää Vertex G4:n tapa hallita malleja ja piirustuksia ja niihin liittyvät arkisto-toiminnat.
  • Katso Itseopiskelumateriaali > Käyttöliittymä ja arkistointi.
 • Sinun tulisi hallita osien mallinnus eli liikkuminen osamallinnus- ja luonnostelutilojen välillä.
  • Katso Itseopiskelumateriaali > Luonnostelukurssi - osamallinnusta.
  • Katso Itseopiskelumateriaali > Osamallinnuskurssi.
 • Näitä taitoja opit myös Peruskurssilla.
  • Katso Vertex Systems Oy:n kurssitarjontaa: G4 kurssit
Harjoitus 1: Ohutlevymallin aloitus

Tutustumme kahteen päätapaan aloittaa ohutlevyn mallinnus. Ensimmäiseksi pursotamme pellin vahvuisen osan ja määritämme sen ohutlevyksi. Toiseksi luonnostelemme viivan, jonka pursotamme ohutlevyksi. Kolmas tapa (pintaketjun offset) esitellään mm. harjoituksessa 3.

Valitsemme osalle sen raaka-ainetta ja työstökonetta varten sovitetun taipumataulukon, jonka perusteella ohjelma laskee aukilevitetyn osan mitat.

Harjoitus 2: Kotelo

Tutustumme taivutuspiirteiden tekemiseen ja reunojen trimmaamiseen. Muokkaamme reunojen trimmausjärjestystä tapauksessa, joissa vain toinen reuna venyy. Määritämme ohutlevyn materiaalitiedot ja teemme mallista aukilevityspiirustuksen.

Harjoitus 3: Vinokotelo

Aluksi mallinnamme umpinaisen kappaleen, joka kuvaa kotelon ulkomittoja. Lisäämme siihen pyöristykset, jotka ratkaisevat miten tuleva ohutlevy aukilevittyy. Toiminnolla Pintaketjun offset muutamme osan ohutlevyksi. Teemme 3D-aukilevityksen, jossa käytämme Avaus-kirjaston piirrettä poistamaan lasertyöstöä haittaavat terävät nurkat.
Harjoitus 4: Levyn taivutus

Harjoitus alkaa tuomalla rungon perusmuoto piirrekirjastosta. Osa muutetaan ohutlevytyyppiseksi ja siihen luonnostellaan aukot. Kieleke tehdään luonnostelemalla taivutusakselin viivat ja tekemällä taivutukset.

Harjoitus 5: Pinnan särmäys

Huuvan päämuoto mallinnetaan kahden poikkileikkauksen ja pinnoituksen avulla. Kartiomaiset spline-pinnat muutetaan vuorotteleviksi taso ja lieriöpinnoiksi toiminnolla Särmäys. Umpinainen malli muutetaan ohutlevyksi toiminnolla Pintaketjun offset. Lopuksi tehdään 3D-aukilevitys.

Harjoitus 6: Laatikko (Limittyvin reunoin)

Tässä harjoituksessa tutustumme taivutuspiirteen eri optioiden käyttöön. Mallinnamme limittyvät liepeet ja teemme lopuksi aukilevityspiirustuksen.
Harjoitus 7: Jigi kääntyvälle yhteelle

Tässä harjoituksessa teemme ensin uuden kokoonpanon, jonne mallinnamme jigin, jonka muotoja käytämme seuraavassa harjoituksessa ohutlevyosien mallintamiseen.

Jigin mallinnus aloitetaan luonnostelemalla pari tasossa olevaa ohjauskäyrää, joiden väliin lisäämme 3D-luonnoksessa vinot pystyviivat. Viivojen avulla lisäämme pinnat ja lopuksi muodostamme pintajoukosta kappaleen.

Harjoitus 8: Kääntyvä yhde

Tässä harjoituksessa mallinnamme kaksi erilaista ohutlevyosaa, joista kopioimalla saamme yhteen tarvitsemat neljä peltiosaa.

Ohutlevyosien mallinnus aloitetaan kopioimalla jigistä pintaketju ja tekemällä siitä ohutlevyosa johon lisäämme päätyjen liepeet taivutuspiirteellä.


Harjoitus 9: Muovaava ohutlevypiirre

Harjoituksessa tutustumme tapaan tehdä ohutlevyjä varten muovaavia piirteitä, joissa on sekä ainetta lisäävää, että ainetta poistavaa (työstävää) geometriaa.

Mallinnamme mittavarioituvan geometrian, jossa huomioidaan myös ohutlevyn paksuus ja tallennamme tämän piirrekirjastoon.

Lopuksi testaamme muovaavan ohutlevypiirteen toimintaa.
Harjoitus 10: Huuva

Tässä harjoituksessa mallinnamme mankeloimalla taivutettavan kartiomaisen kaksiosaisen huuvan. Mankeloiminen on harjoituksessa 5 esitetyn särmäyksen rinnalla toinen tapa taivuttaa aukilevityskelpoisia ohutlevyosia.

Harjoituksessa mallinnetaan ensin kokoonpanoon paikallinen Jigi-osa, jonka pintoja kopioimalla saadaan aikaan osia.

Harjoitus 11: Kulmasuoja

Tässä harjoitellaan erikoistapaus, jossa yhdestä levystä voidaan taivuttamalla mallintaa kuvan mukainen kappale, jossa pyöristykset "kohtaavat toisensa ristiin", joka oletusarvoisesti ei mahdollista aukilevitystä, vaan kuvaa syvävedettävää osaa. Tässä pyöristykset on mallinnettu siten, ettei osaan tule pallomaisia tai kuppimaisia pintoja lainkaan.

Harjoitus 12: Savuhormi

Harjoitus alkaa mallintamalla kokoonpanossa mittavarioituva jigi-osa, joka määrittää mm tulevien ohutlevyosin mitat ja hitsaussauman paikan. Osan mallintamisessa käytetään aiemmin tutuksi tullutta pintaketjujen kopiointia. Jigi-osalle kerrotaan, ettei se tule mukaan kokoonpanon osaluetteloon. Kokoonpanoon tehdään ilmiasu, jossa jigi-osa ei ole mukana. Osille tehdään omat piirustuksensa aukilevityksineen ja lopuksi tehdään kokoonpanolle piirustus.

Lopuksi varioidaan savuhormi uusille mitoille.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.