Skip to main content
Skip table of contents

12. Käsittele osaluetteloita

Harjoitus 12: Osaluettelot ja osanumerointi


Versioyhteensopivuus

Tämä harjoitus on toteutettu versiolla 27.0 (Vertex 2021)

Tässä harjoituksessa opimme

 • Osaluettelloinnin itsenäisessä piirustuksessa, joka poikkeaa useista kohdin siitä, mitä se on mallin piirustuksessa.
  • Mallissa osien nimiketieto annetaan erikseen osille ja komponenteille.
  • Piirustuksessa nimiketieto annetaan osanumerolle ("osanumeropallolle").
 • Nimiketiedon (materiaali-tiedon) syöttämisen osanumerolle.

Käytetyt toiminnot:

 • Osanumeron lisäys, lisäys väliin ja poisto välistä
 • Viiteosanumero
 • Osaluettelo (listaukset).
 • Osatiedot (eli osan nimiketietojen tai materiaalitietojen syöttäminen)
 • Attribuuttikantojen käsittely-toiminnot.
 • Piirustuslinkki.
Luo uusi piirustus

 • File > Uusi > Piirustus
  • Anna tunnus ("piirustusnumero")
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Lisää piirustuslomake

 • Toiminto Lue > Symboli tai tilannekohtainen toiminto Lue symboli tai
  -selain.
 • Kuvattu tarkemmin ensimmäisessä harjoituksessa.

Lisää osanumerot piirustukseen

 • Toiminto: Osaluettelo > Osanumero.
 • Syötä ensimmäinen osanumero tai hyväksy numero 1. Kuva 1).
 • Vaihda numeroiden kasvatusväli tai hyväksy numero 1. Kuva 2).
 • OK. Kuva 3).
 • Osoita viiteviivan lähtöpiste. Kuva 4).
 • Osoita osanumeron paikka. Kuva 5).
 • Toista vaiheet 4..5) jokaiselle osalle.
 • Jos haluat osanumerot samalla pysty- tai vaakalinjalle, niin vie kohdistin sopivaan kohtaan suhteessa edelliseen osanumeroon, jolloin ohjelma piirtää tilapäisen viivaimen. Kuva A).
 • Napsauta viivain käyttöön ja osoita osanumeron paikka. Kuva B).


Lopeta osanumeroiden lisääminen:

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • paina Esc-painiketta.
Lisää viiteosanumero

 • Toiminto: Osaluettelo > Viiteosanumero.
 • Syötä numero, jolle haluat antaa viiteosanumeron.
 • Vaihda numeroiden kasvatusväli, esim. 0, jos haluat antaa useita samalla numerolla olevia osanumeroita.
 • Osoita viiteviivan lähtöpiste
 • Osoita viiteosanumeron paikka.


Lopeta viiteosanumeroiden lisääminen:

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • paina Esc-painiketta.


Viiteosanumero

Viiteosanumeroa käytettään silloin, kun halutaan että piirustuksessa on samalla numerolla useita osanumeroita, mutta että vain yhteen osanumeroon liitetään osan nimiketiedot eli osatiedot.

Viiteosanumeron kirjain on väriltään vihreä sen merkiksi, ettei sille ole tarkoitus antaa nimiketietoa, eikä se tule mukaan piirustuksen osaluetteloon.
Lisää osalle nimiketiedot kirjoittamalla

 • Toiminto: Osaluettelo > Osatiedot.
 • Osoita osanumero. Kuva 1).
  • Ohjelma avaa Materiaalitiedot-dialogin. Kuva 2).


Voit joko hakea tiedot nimikekannasta (d_COMPONENTS) ja täydentää niitä tai voit kirjoittaa tiedot. Kirjoita tiedot

 • Tunnus: Nimiketunnus eli varastotunnus, voi olla myös jokin raaka-aineen tai komponentin toimittajan käyttämä tunnus, jos teillä ei ole käytössä omina varastonimikeitä. Joissain yrityksissä tunnuksena on käytetty myös ao. osan piirustusnumero.
 • Kuvaus: Riittävä kuvaus osasta, komponentista tai raaka-aineesta.
 • Mitat: Jos mittatiedoilla on merkitystä osaluettelossa.
 • Materiaali: Raaka-aineen tarkempi tunnus.
  • Voit hakea materiaalin materiaalikannasta (d_SPEC1) esivalintapainikkeen avulla.
  • Huomaa: Jos haet tiedon, niin ohjelma täyttää sekä materiaali- että kuvauskentän.
 • Standardi: Jos komponentti tai raaka-aine noudattaa jotain standardia.
 • Määrä: Pinta-ala, pituus tai paino. Huomaa: Ei lukumäärä.
 • Yksikkö: Määän liittyvä laskentayksikkö.
 • Kpl: Lukumäärä.


Nimiketiedot mallissa

Mallissa nimiketiedot on lisätty osille, eikä piirustuksessa oleville osanumeroille.
Osatietojen liittäminen muihin elementteihin

 • Toiminto: Osaluettelo > Osatiedot.
 • Tilannekohtainen pop-up-valikko tarjoaa vasemmalta oikealle mahdollisuuden liittää osatiedot:
  • Makroon (eli 2D-komponenttiin)
  • Leikkausviivoitukseen.
  • Viivaan.
  • Tekstiin (esim osanumeroon)
 • Oikeanpuoleisin painike tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa attribuuttikantaa, mutta sillä ei enää nykyään ole käytännössä merkitystä Vertex G4:ssä.


Osatietojen liittäminen muihin elementteihin

Emme suosittele osatietojen liittämistä muihin elementteihin, kuin osanumeroon, sillä käyttäjän on myöhemmin hankala löytää osatietoa, jos se on kiinni esim. viivassa.

 • Jotain käyttöä voisi olla liitoksella makroon, eli 2D-komponentteihin. Tällöin kun piirustukseen lisätään 2D-komponentti, niin se toisi mukanaan tarvittavat osatiedot.
Lisää osalle nimiketiedot hakemalla ne nimikekannasta

 • Toiminto: Osaluettelo > Osatiedot.
 • Osoita osanumero.
  • Ohjelma avaa Materiaalitiedot-dialogin.
 • Valitse Tunnus-kentän esivalinta-painike. Kuva 1).
  • Ohjelma avaa Luokitteen valinta-dialogin.
 • Valitse Pääryhmän esivalintapainike. Kuva 2).
  • Ohjelma avaa Valitse pääryhmä-dialogin.
 • Kaksoisnapsauta haluamaasi nimikkeen pääryhmää. Kuva 3).
  • Ohjelma avaa Valitse alaryhmä-dialogin.
 • Kaksoisnapsauta haluamaasi nimikkeen alaryhmää. Kuva 4).
  • Ohjelma avaa Valitse luokite-dialogin.
 • Kaksoisnapsauta haluamaasi luokitetta. Kuva 5).
  • Ohjelma täydentää Luokitteen valinta-dialogin.
 • Suorita luokitteen mukaisten nimikkeiden haku OK-panikkeella. Kuva 6).

 • Ohjelma listaa nimikkeet.
 • Kaksoisnapsauta oikeaa nimikettä. Kuva 7).
 • Täydennä tarvittaessa samojen osien lukumäärä. Kuva 8).
 • OK hyväksyy osanumerolle annetut tiedot. Kuva 9).
Listaa osaluettelo kuvaan

 • Tilannekohtainen toiminto: Osaluettelo.
 • Hyväksy tulostusformaatti: Osaluettelo kuvaan.
 • OK.


Osaluettelo täydentyy/päivittyy myös, kun

 • Painat
  -näppäintä.
 • Haet piirustukselle lomakkeen (joka on tallennettu automaattisesti päivittyväksi lomakkeeksi).
Listaa osaluettelo tekstitiedostoon

 • Toiminto: Osaluettelo > Osaluettelo tai tilannekohtainen toiminto: Osaluettelo.
 • Valitse tulostusformaatti: Osaluettelo tiedostoon.
 • Valitse hakemisto ja syötä osaluettelolle tiedostonimi.
 • OK.
Listaa osaluettelo Exceliin

 • Tilannekohtainen toiminto: Osaluettelo.
 • Valitse tulostusformaatti: Osaluettelo Exceliin.
 • OK.


Vaatimus Excelille

Jotta osaluettelointi Exceliin onnistuu, niin sinun täytyy sallia makrojen suoritus Excelissä.

 • Jos makrojen suoritukseen on valittuna vaihtoehto A), niin Excel-pyytää lupaa avata Vertexin osaluettelo

 • Jos makrojen suoritukseen on valittuna vaihtoehto B), niin osaluettelo avataan kyselemättä.
Lisää osanumero väliin

Kun haluat, että piirustukseen lisätä uusi osa, jonka osanumeron haluat olevan jokin muu kuin ensimmäinen vapaa osanumero, niin käytä Osaluettelo > Lisää väliin toimintoa.

 • Toiminto: Osaluettelo > Lisää väliin.
 • Osoita osanumeroa, jonka tilalle uusi numero tulee. Kuva 1).
 • Osoita viiteviivan paikka. Kuva 2).
 • Osoita osanumeron paikka. Kuva 3).
  • Huomaa, että aikaisemmat osa- ja viiteosanumerot saavat automaattisesti yhtä numeroa suuremman numeron.


 • Anna uudelle osanumerolle nimiketiedot.
 • Listaa osaluettelo kuvaan. (esim. F5)

Poista osanumero välistä

 • Toiminto: Osaluettelo > Poista välistä.
 • Osoita poistettava osanumero.
  • Huomaa, että tätä numeroa suuremmat osa- ja viiteosanumerot saavan numeroa pienemmän numeron.
 • Päivitä osaluettelo kuvaan. (esim. F5)
Kopioi osanumeron tiedot toiselle osanumerolle

Voit tarvittaessa kopioida osanumeron sisältämät osatiedot toiselle osanumerolle. Tästä voi olla hyötyä jos et käytä nimiketietokantaa, vaan kirjoitat itse osatiedot. Tällöin osittain saman sisältöisissä osissa ensimmäisen osan tiedot voidaan kopioita toiselle osalle ja muokata sen jälkeen ne kuntoon toiminnolla Osanumero > Osatiedot.

 • Toiminto: Osanumero > Kopioi attribuutteja.
 • Osoita lähde-elementti (Osanumero).
 • Osoita kohde-elementti (Osanumero).


Harvemmin käytettyjä toimintoja


Piirustuksen attribuuttikannat

Tällä toiminnolla ei Vertex G4:ssä ole enää juurikaan käytännön merkitystä.

Joillakin elementeillä voi olla attribuutteja joita voit katsoa toiminnolla: Osaluettelo > Attribuuttitietokannat.

Edellisissä esimerkeissä on käytetty vanhan työkalupakin ruuviliitos-toimintoa, jolla piirustukseen on tuotu ruuviliitos (ruuvi, kaksi aluslevyä ja mutteri). Näillä vanhoilla elementeillä on mukanaan attribuutteja, jotka näkyvät viereisessä listauksessa ylimmäisinä riveinä (4 kpl).

 • Osaluettelon tulostus ei nykyään huomioi lainkaan näitä attribuuttikantoja.

Lisää nimiketiedot viitetekstinä kuvaan

Toimintoa on aikoinaan käytetty muidenkin attribuuttien kuin osatietojen lisäämiseen viitetekstiksi kuvaan. Nykyään toiminnolla ei ole juurikaan merkitystä Vertex G4:ssä, jossa osaluettelo listaa osatiedot kuvaan.

 • Toiminto: Osaluettelo > Attribuuttitieto kuvaan.
 • Osoita osanumeroa (tai muuta elementtiä, johon on attribuutteja lisätty).
 • Osoita viiteviivan päätepisteen paikka.
 • Osoita tekstin paikka.

Avaa piirustus piirustuslinkin avulla

Menetelmä mahdollistaa sen, että osanumeroa napsauttamalla ohjelma avaa piirustuksen, joka on linkitetty osanumeroon. Tällaista voisi käyttää kokoonpanopiirustuksissa, joissa osanumeroa napsauttamalla avataan osan oma piirustus.

 • Toiminto: Osaluettelo > Piirustuslinkki
 • Napsauta osanumeroa, jossa on tarvittava linkki. (Katso ohjeet alempaa).
  • Ohjelma avaa piirustuksen

Piirustuksen valmistelu piirustuslinkkiä varten, nimiketietojen antaminen

 • Avaa piirustuksen arkistotiedot: Arkisto-välilehti > Dokumentit-ryhmä > Tiedot.
 • Paina Nimike-painiketta. Kuva 1).
  • Tunnuksen valintatapa-dialogi avautuu.
 • Anna tai hyväksy nimikkeen tunnus. Kuva 2).
  • Ohjelma ehdottaa nimikkeen tunnukseksi piirustusnumeroa.
  • Voit korvata sen jollain muulla tunnuksella tai
  • Voit hakea nimikekannassa jo olemassa olevan nimikkeen Valitse nimikekannasta-painikkeella.
 • OK. siirtää nimikkeen tunnuksen piirustusarkistokortille. Kuva 3).

Piirustuksen valmistelu piirustuslinkkiä varten, nimikkeen vienti nimikekantaan

 • Tilannekohtainen toiminto: Osaluettelo.
 • Varmista että valinta Siirrä tuotetietokantaan on valittuna. Kuva 1).
 • OK avaa Nimiketiedot - Nimikkeen rakenne-dialogin. Kuva 2).
 • Täydennä luokitetiedot. Kuva 3).
  • Valitse Pääryhmä. (Kuvan esimerkissä: Tuotteet).
  • Valitse Alaryhmä. (Kuvan esimerkissä: Itsevalmistetut).
  • Valitse Luokite. (Kuvan esimerkissä: Piir).
 • OK siirtää nimikkeen nimikekantaan (d_COMPONENTS). Kuva 4).


Linkin lisäys eli nimikkeen lisäys osanumerolle

Kuten aiemmin kohdassa Lisää osalle nimiketiedot hakemalla ne nimikekannasta on kerrottu.

 • Toiminto: Osaluettelo > Osatiedot.
 • Hae edellä nimikekantaan lisätty nimike osanumeron Materiaali-tietoihin.
  • Tunnus kentän esivalinta.
  • Pääryhmä
  • Alaryhmä
  • Luokite
  • OK
  • Valitse nimike.Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.