Skip to main content
Skip table of contents

Terminologiaa
Tällä sivulla on esitelty Vertex Flow'hun liittyvää termistöä. Lista toimii sinulle apuna mm. Flow'n käyttöohjeen lukemisessa.

A-D

Asiakas  

Yksi Flow'n objektityypeistä joka kuvaa nimensä mukaisesti yrityksesi asiakasta, mutta voi olla myös yhteistyökumppani, kuten rakennusvalvonta, aliurakoitsija tai jokin muu organisaatio, joka on mukana projektin tai tuotteen hallintaprosessissa.

E-H

ERP-siirto

Nimikkeiden ja rakenteiden siirtomenetelmä tuotantoon.

Nimike, joka ei ole yksikäsitteinen, vaan vaatii valintoja, jotka johtavat yksikäsitteiseen nimikkeeseen. Esimerkki geneerisestä nimikkeestä on auton vaihteisto, joka voi olla joko käsivalintainen tai automaattinen.

Objektityyppi, jolla hallitaan nimikkeistön kustannuksia tai myyntihintoja.

I-M

Item

Nimikkeen englanninkielinen termi

Paikka, johon voit koota useampia objekteja ja esimerkiksi muokata näiden yhteisiä ominaisuuksia.

Konfigurointi

Menetelmä, jolla perustuotteesta voidaan tehdä asiakaskohtainen toimitus annettujen sääntöjen perusteella.

Käyttäjä

Flow'hun joko suoraan selaimella, CADin tai Office-liitännäisen avulla kirjautunut henkilö, jolla on muokkaus- tai katseluoikeudet järjestelmään. Käyttäjällä on oltava tunnus ja salasana.

Laitekortti

Objektityyppi, joka yksilöi jonkin asennetun tai toimitetun nimikkeen. Esimerkiksi samanlaisia venttiileitä voi olla toimituksessa useita, mutta ne eroavat asennuspaikan ja säätöarvojen osalta. Prosessilaitossuunnittelussa käytetään myös nimitystä Laitepositio.

Kytkentä kahden objektin välillä: esimerkiksi nimikkeen ja siihen liittyvän CAD-mallin.

Tapa kategorisoida asioita hierarkisesti, puumaisella rakenteella. Käytetään objektien hakuun.


Lisenssioptio

Flow'n vakio-ominaisuuksien lisäksi myytävä lisäominaisuus, esimerkiksi PDF-käännökset tai mapitustyökalu.

Toiminto, joka kerää toimitetun nimikerakenteen mukaisesti siihen liittyvät tiettyjen luokitteiden mukaiset dokumentit esim. käyttö- tai huolto-ohjekansioksi.

Metadata

Flow'ssa olevan objektin ominaisuustieto, esimerkiksi dokumentin kuvaus, tekijä, luontipäivämäärä jne.

Muutos

Korjaus tai parannus yksittäiseen objektiin tai suurempaan kokonaisuuteen. Muutos edellyttää, että on tehty muutostoimeksianto (ECO), joka usein perustuu kehitysehdotukseen (ECR).

N-R

Objektityyppi, joka kuvaa tuotannossa olevaa asiaa: kokonainen tuote, osakokoonpano, osa, raaka-aine. Englanninkielinen termi on Item, mistä juontuu myös Flow'ssa käytetty nimikkeen symboli "i".

Paikallisarkisto

Vertex CADissa käytössä oleva paikallinen CAD-arkisto. Mikäli et ole kirjautunut CADistä Flow'hun, dokumentit tallennetaan sinne. Myös Flow'sta muokattavaksi varatut mallit ja piirustukset ovat muokkauksen ajan paikallisarkistossa.

Palauta

Vie muuttamasi tiedosto/nimike takaisin Flow'hun, jolloin se vapautuu muiden käyttöön. Näin muut pääsevät mm. näkemään tekemäsi muutokset. (engl. Check-in)

Flow'n asetusten hallinnan työkalu. Portaalin kautta järjestelmää hallinnoi pääkäyttäjä.

Projekti

Objektityyppi joka on nimensä mukaisesti kertaluonteinen hanke: joko sisäinen kehityshanke tai asiakkaalle toimitettava kokonaisuus. Yleensä projektiin liitetään toimituksen tai kehityshankkeen päätason nimike ja projektin etenemiseen oleellisesti vaikuttavat dokumentit.

Pääkäyttäjä

System Administrator -ryhmään kuuluva käyttäjä, joka hallinnoi yrityksesi Flow-ohjelmistoa. Yrityksessäsi voi pääkäyttäjiä olla yksi tai useampia. Lue lisää täältä.

Rakenteellinen optio

Objektityyppi, joka määrittää yksikäsitteisesti valitun ominaisuuden (esim. käsivalintainen 5-vaihteinen vaihteisto) ja myös nimikkeen, joka toteuttaa tuotannossa kyseisen valinnan.

Resurssi

Objektityyppi, joka kuvaa tehtävää työtä (esimerkiksi laitteen asennus). Resurssi on nimikkeen erikoistapaus. Liitetään tuoterakenteeseen kuten muutkin nimikkeet.

Päivitetty asia, joka korvaa aiemman. Nimikkeistössä yleensä yhteensopiva taaksepäin, ts. uudemman revision mukainen nimike on asennettavissa aiemman revision mukaisen nimikkeen tilalle, esim. varaosana. Myös revisioitu dokumentti korvaa aiemman.

S-Ö

Objektityyppi, jolla hallitaan tuotetieto eri kielillä. Se ohjaa käyttämään vain tiettyjä vakioituja hyväksyttyjä kuvauksia ja on yrityksen kansainvälisen tuotehallinnan kehittymisen yksi edellytys.

Tapahtuma

Objektityyppi, jolla kuvataan aikaan sidottua asiaa, esimerkiksi asennus, huolto, laiterikko, kierrätys, kokous.

Taustakääntäjä

Palvelu, joka kääntää CAD- ja Office-dokumentit eri formaatteihin, esimerkiksi PDF-muotoon.

Tietokanta

Paikka, jonne on tallentuu Flow'n metadata. Metadatan lisäksi dokumentteihin liittyvät tiedostot ovat palvelimella omassa kansiossaan.

Tuote

Asiakkaalle tarjottava yrityksen tuottama palvelu. Koneenrakennuksessa tuote yleensä on nimetty toiminnallisuuden mukaan, siihen voi liittyä tuotannon nimike, joka kertoo, miten ko. tuote valmistetaan. Tuote voi olla myös geneerinen, mikä tarkoittaa, että se ei ole yksikäsitteinen, vaan asiakkaan määriteltävissä annettujen sääntöjen puitteissa.

Nimikerakenne. Se kuvaa tuotteen valmistukseen tarvittavia asioita hierarkisesti, siis eräänlainen "resepti".

Tuotteesta johdettu asiakastoimitus. Se voi olla joko käsin määritelty tai konfiguraattorilla sääntöjen mukaan tuotettu.

Työpöytä

Flow'n aloitussivu, josta käyttäjä näkee häntä koskevat ajankohtaiset asiat. Työpöydälle pääset takaisin napsauttamalla Flow-tunnusta selaimen vasemmassa yläkulmassa.

Objektin elinkaaren prosessikuvaus. Työkiertoon liittyy kaksi käsitettä: tila ja tilasiirtymä. Eri objektityypeille voi olla erilaiset työkiertomäärittelyt.

Työtila

Paikallinen kansio tai kansiorakenne esimerkiksi käyttäjän Windows-käyttöjärjestelmässä, jota käytetään tiedostojen välitallennuspaikkana. Käyttäjän ei tarvitse välittää työtilan sijainnista tai sisällöstä, vaan esimerkiksi Flowlettekee sen käyttäjän puolesta. (engl. Workspace)

Valinta

Tuotekonfigurointiin liittyvä objektityyppi, jolla valitaan tuotteen ominaisuuksia.

Varaa

Ota dokumentti tai nimike itsellesi muokattavaksi. Muokkauksen ajan se on tilassa, jossa muut voivat vain katsella sitä, eivät muokata. (engl. Check-out)

Vapauta

Vapauta varaamasi dokumentti tai nimike Flow'hun, hylkäämällä varauksen jälkeen mahdollisesti tekemäsi muutokset. (engl. Uncheck)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.