Skip to main content
Skip table of contents

Flow ja ERP-liityntäYleistä

ERP = Enterprice Resourse Planning = Toiminnanohjausjärjestelmä

ERP-liitynnällä yhdistetään suunnittelun ja toiminnanohjausjärjestelmän prosessit. 

 • Liitynnän avulla suunnittelun tuottama data eli nimikkeet ja nimikerakenteet siirretään koneellisesti Flow'sta ERPiin.
 • Liityntä säästää aikaa ja vähentää moninkertaisesta kirjaamisesta johtuvia virheitä.
 • Liitynnät avulla voidaan siirtää myös ostettujen raaka-aineiden ja komponenttien nimiketiedot ERPistä Flow'hun.
  • Tämä on mahdollista, jos voidaan tarkasti erottaa eri järjestelmissä ylläpidettävät nimikkeet toisistaan.
  • Lähinnä oston vaatimuksista joissakin yrityksissä on jätetty ostonimikkeiden ylläpito ERP-järjestelmään, vaikka ylläpito näidenkin osalta hyvin voisi olla Flow'ssa.
 • Liitynnän avulla voidaan siirtää myös projektien, asiakkaiden ja toimittajien tiedot sekä näiden väliset liitynnät.


Flow'n ja ERPin työnjako

Vertex Flow

Flow'n rooli on tuottaa ja ylläpitää suunnitteludataa ja syöttää mm. nimikkeet ja rakenteet ERPiin

 • Suunnittelu vastaa tuotteeseen liittyvän tuoterakenteen luonnista, muutoksista ja revisioinneista.
 • Kaikki tuoterakenteisiin tehtävät muutokset kirjataan Flow'hun.
 • Nimikkeisiin ja rakenteisiin liittyvät dokumentit hallitaan Flow'ssa.

ERP

ERPin rooli on tukea valmistuksen, toiminnan ja tilaustenkäsittelyn ohjausta.

 • ERPissä rakenteeseen lisätään mm. tarvittavat työvaiheet, valmistettavien sarjojen suuruus ja tehdään tuotannon suunnittelu.
  • Joissakin yrityksissä työvaiheita ja resursseja syötetään myös Flow'ssa, mistä data siirtyy nimikerakenteen mukana ERPiin.
 • ERPissä valmistuksen edetessä voidaan tarvittaessa täydentää rakennetta esim. komponentteja yksilöivän tiedon osalta.
  • Yksilöivää tietoa voidaan tarvita tuotteen jäljitettävyyden takia.
 • ERPissä nimikkeisiin voidaan lisätä paljon sellaista tietoa, jota suunnittelu ei tarvitse, kuten
  • Varastopaikka ja -hylly
  • Ostettavien erin hinnat
  • Ostettujen erien toimittajat
  • Verotiedot

 

Datan primääri tallennuspaikka määrittää siirtosuunnan.

 • Primääri tallennuspaikka määritellään yhdessä asiakkaan kanssa, kun Flow'n ja ERP'in integraatiota suunnitellaan.
ObjektiFlowsuuntaERP

Nimikkeet

X→ tai ↔X
NimikerakenteetX
Valmistustiedot(X)

X

TuotetiedotX

ToimittajaX→ tai ←X
PiirustuksetX

MallitX

DokumentitX(X)
ProjektitX→ tai ↔X
AsiakkaatXX
HinnastotX→ tai ←X
Liitokset objektien välilläX

TilatX→ tai ↔X


Nimikkeiden perustamisprosessi

 • Nimikkeet voidaan jakaa valmistettaviin nimikkeisiin (Joskus näistä on käytetty termiä "Piirustusnimike") ja ostonimikkeisiin.
 • Valmistettavat nimikkeet (osat, puolivalmisteet, tuotteet) syntyvät tuotesuunnittelun tuloksena.
 • Ostettavat nimikkeet käsittävät raaka-aineet ja komponentit.

Valmistettavat nimikkeet

 • Tuotesuunnittelu suunnittelee tuotteen, jolloin tuotteen osista, osakokoonpanoista ja loppukokoonpanoista syntyy nimikkeitä.
 • Perusta ja ylläpidä valmistettavat nimikkeet ja rakenteet Flow'ssa ja siirrä ne ERPiin.
  • Uudet valmistettavat nimikkeet voivat syntyä myös Flow'hun kytketyssä suunnittelujärjestelmässä, esim. Vertex G4:ssä tai SolidWorksissä.

Ostettavat nimikkeet

 • Usein ostotoiminto on eriytetty tuotesuunnittelusta ja ostamisesta vastaavat nimetyt ostajat.

Voit valita kahdesta eri vaihtoehdosta:

 1. Perusta ja ylläpidä ostettavat nimikkeet Flow'ssa ja siirrä ne ERPiin.
 2. Perusta ja ylläpidä ostettavat nimikkeet ERPissä ja siirrä ne Flow'hun.

Muut nimikkeet

Operatiivisessa toiminnassa tarvitaan myös muita, tuotteisiin kuulumattomia, operatiiviseen toimintaan liittyviä nimikkeitä, joita hallitaan ainoastaan ERPissä.

 • Näitä ei ole tarpeen siirtää suunnittelijoiden käyttöön Flow- järjestelmään.
 • Esimerkkinä voisi mainita työstökoneiden leikkuunesteet.

Kahdensuuntainen integraatio nimikkeille vaatii huolellisen rajaamisen

 • On tunnettava tarkasti, kummassa järjestelmässä kunkin nimikeryhmän (nimikkeet jaetaan ryhmiin luokitteilla) nimikkeet ylläpidetään (= master) ja kumpaan ne siirretään kopioimalla.


ERPin kytkeminen Flow'hun

Näiden kahden tietojärjestelmän kytkeminen keskenään tapahtuu erillisen kehitysprojektin kautta.

 • Vertex Systems Oy:n asiantuntija yhdessä asiakasyrityksen kanssa määrittelee ja kirjaa asiakkaan tarpeet.
 • Vertex Systems Oy:n asiantuntija yhdessä ERPin toimittajan kanssa toteuttaa tarvittavan linkin ERPin ja Flow'n välille.


Vertex Systems Oy on tehnyt kymmeniä linkkejä Flow'n ja erilaisten ERPien välille.


Nimikkeiden ja rakenteiden siirto

Aseta siirto aktivoitumaan työkierron mukaan

Järjestelmän pääkäyttäjä voi asettaa nimikkeiden ja rakenteiden siirron aktivoitumaan Flow'n työkierron mukaan.

 • Esimerkiksi tila Valmis tai Hyväksytty aktivoi nimikkeen ja tuoterakenteen ERP-siirron.

Käynnistä siirto

Siirto käynnistyy, kun nimikkeet saavat tilakseen siirron edellyttämän tilan.

 • Suunnittelija tai tarkastaja muuttaa valmiin tuoterakenteen ja sen osien tilan Flow'ssa.
 • Katso Muuta objektin tilaa
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.