Skip to main content
Skip table of contents

Näin pääset alkuun

Tervetuloa tutustumaan Vertex ED:hen! Seuraavien esittelyiden ja ohjeiden avulla pääset alkuun Vertex ED:n käytössä. Yksityiskohtaisempia lisätietoja löydät tämän sivun alle lukeutuvien alasivujen alta.

Vertex ED - kotimainen sähkö- ja automaatiosuunnitteluohjelmisto

Vertex ED:llä suunnitellaan projektikohtaisesti sähköistyksen dokumentteja, joita ovat esimerkiksi piiri- ja johdotuskaaviot, keskusten pääkaaviot, sijoittelukuvat, rakennusten tasokuvat ynnä muu oheisdokumentaatio. Vertex ED sisältää myös perinteiset 2D-piirtotyökalut perusdokumenttien tuottamista varten. Ohjelman sisältämät symbolikirjastot tarjoavat valmiit perussymbolit suunnittelutyön aloittamiseksi ja kirjastojen täydentäminen onnistuu missä tahansa suunnittelutyön vaiheessa ohjelman symbolieditorin kautta.

Tuottamistasi piirustuksista saadaan tuotettua monia oheisdokumentteja, kun lisäät kuviin tarvittavia lisätietoja. Näitä lisätietoihin perustuvia oheisdokumentteja ovat esimerkiksi osaluettelot, johdotustaulukot sekä kaapeli- ja kilpiluettelot. Ohjelman avulla tuotat myös automaattisesti projektin piirustusluettelot. Piirtotyökalujen ja oheisdokumentaation tuottamisen tueksi Vertex ED tarjoaa runsaasti rutiinityötä säästäviä työkaluja ja toimintoja, joilla esimerkiksi dokumenttien viittaukset, otsikkotaulujen automaattiset päivitykset ja dokumenttien tarkistukset virheiden varalta onnistuvat vaivattomasti.

Suunniteltaessa Vertex ED:ssä kaikki piirustukset tallennetaan arkistoon, josta niiden haku onnistuu kaikilla arkistoon kirjatuilla tiedoilla. Arkistointijärjestelmä tukee sähköistysten dokumenttien suunnittelukäytäntöjö, joiden mukaan piirustusnumerot voivat koostua mielivaltaisesta määrästä piirustuslehtiä. Vertex ED:n arkistointijärjestelmä käsittelee näitä automaattisesti yhtenä kokonaisuutena. Vastaavasti piirustusten revisiointi voidaan tehdä piirustuslehtikohtaisesti, jolloin muutosten teko ja muutoshistorian seuranta on joustavaa. Projektin alle lukeutuvista piirustuksista voidaan tarvittaessa muodostaa myös piirustusryhmiä, joita Vertex ED käsittelee piirustusten kaltaisena kokonaisuutena esimerkiksi erilaisten luetteloiden muodostamisen yhteydessä.

Käyttöliittymä yleisesti

Vertex ED:n käyttöliittymä on Windows-ohjelmiin tottuneille varmasti tutun näköinen kokonaisuus, joka on selkeä ja helppokäyttöinen. Tutustu tarkemmin Vertex ED:n käyttöliittymään tästä!

Suunnittelun kulku

Varsinaisen suunnittelutyön etenemisen ja tietojen syöttämisen järjestystä ei ole rajoitettu Vertex ED:ssä, vaan suunnittelija voi valita mieleisensä järjestyksen vapaasti.

Vertex ED:ssä suunnittelutyön kulku sisältää tyypillisesti ainakin seuraavat työvaiheet:

 • Projektin perustaminen tai vanhan projektin aktivoiminen suunnittelutyön etenemistä varten. Projekti tallennetaan Vertex ED:n arkistoon.
 • Piirustuksen perustaminen projektille. Piirustus tallennetaan Vertex ED:n arkistoon.
 • Piirustuslomakkeen ja muiden perusasetusten valinta piirustukselle.
 • Suunnittelutyöskentelyn aloittaminen ja piirustuksen tekeminen piirtotyökalujen avulla.

Tutustu suunnittelun etenemiseen tarkemmin tästä!

Projektitoiminnot

Vertex ED:ssä kunkin perustetun projektin alle kertyy työstettävä itsenäinen, useimmiten projekteista koostuva suunnittelukokonaisuus.

Ohjelman Arkisto-välilehdeltä löytyvien projektien käsittelyn toimintojen avulla teet ja hallitset projekteja. Projektitoimintojen avulla voit:

 • Luoda uusia tai avata vanhoja projekteja
 • Tarkastella projektien tietoja ja muuttaa projektien asetuksia
 • Hallita projektiympäristöä ylläpitotoimintojen avulla

Tutustu Vertex ED:n projektitoimintoihin tarkemmin tästä!


Piirustustoiminnot

Vertex ED:ssä piirustukset syntyvät aina aktiivisen projektin alle ja kuhunkin piirustukseen kuuluu aina yksi tai useampi piirustuslehti.

Ohjelman Arkisto-välilehdeltä löytyvien piirustustoimintojen avulla teet ja hallitset piirustuksia. Piirustustoimintojen avulla voit:

 • Luoda uuden tai avata vanhan piirustuksen esimerkiksi piirustusryhmästä tai arkistosta.
 • Tarkastella piirustuksen tai yksittäisen piirustuslehden tietoja.
 • Hallita projektikohtaisia piirustuksia ja piirustuslehtiä.
 • Tarkastella ja hallita piirustusten revisioita.
 • Hallita piirustus- ja lehtiarkistoa ylläpitotoimintojen avulla.

Tutustu Vertex ED:n piirustustenhallinnan toimintoihin tarkemmin tästä!

Piirtoasetusten muuttaminen

Ennen piirtotyön aloittamista saatat haluta muuttaa Vertex ED:n piirtoasetuksia. Voit muokata piirtoasetuksia vapaasti myös piirto- ja suunnittelutyön aikana.

Vertex ED:n piirtoasetukset löytyvät Näkymä-välilehden Piirustus-valintakategorian Piirto-toiminnon takaa tai vaihtoehtoisesti hiiren oikealla painalluksella tyhjän piirustusalueen yllä. Piirtoasetusten kautta voit:

 • Muuttaa hiiren kohdistimen tyyppiä, liike- ja mitoitustarkkuutta sekä kohdistimen hakualuetta.
 • Muuttaa piirtoalueen hilaverkon tyyppiä, tiheyttä ja nollapistettä.
 • Muuttaa piirtoalueen kuvarajoja sopivimmiksi.

Tutustu piirtoasetuksiin tarkemmin tästä!


Hiiren käyttö, zoomaus ja näppäintoiminnot

Piirtotyön tueksi saatat tarvita neuvoja hiirityöskentelyyn ja pikanäppäinten käyttöön. Vertex ED:ssä hiirellä suoritetaan erilaisia piirtämiseen tai muuhun toimintoon liittyviä valintoja. Hiirellä suoritetaan myös piirustuksen zoomaukseen ja siirtelyyn liittyviä toimintoja.

Tämän aihepiirin omalta alasivulta löydät yksityiskohtaisemmat ohjeet hiirityöskentelyyn ja pikanäppäinten käyttöön Vertex ED:ssä. Alasivulla tullaan esittelemään tarkemmin seuraavat aihepiirit:

 • Kaiken zoomaus
 • Näkymän zoomaus
 • Dynaaminen zoomaus
 • Näppäintoiminnot

Tutustu Vertex ED:n hiirityöskentelyyn sekä zoomaus- ja näppäintoimintoihin tarkemmin tästä!


Piirikaavion piirto

Vertex ED:ssä piirikaavion piirto voidaan aloittaa monesta eri lähtökohdasta. Kun piirtäminen aloitetaan alusta, on helpointa hakea symbolikirjastosta muutamia keskeisiä symboleja tehtävään kuvaan valmiiksi. Voit myös kopioida kaavion osia yhdestä tai useammasta vanhasta, aiemmin tehdystä kaavioista ja liittää ne osaksi uutta kaaviota. Symboleja asettaessasi voit antaa niille laitetunnukset, jolloin niiden käsittely muuttuu selkeämmäksi ja konkreettisemmaksi.

Symbolien lisäämisen tai kaavioiden osien liittämisen jälkeen kaavioiden osien välille vedetään yhteysviivoja, joilla kuvataan dokumentoitavan järjestelmän johtimia. Yhteysviivat kytketään Vertex ED:ssä laitesymbolien kytkentäpisteisiin, jolloin kaavioiden korjailu helpottuu ja ohjelma pystyy tekemään kytkentätaulukon saamiensa tietojen perusteella.

Kaavion piirtämistä voidaan myös jatkaa uusin symbolein, tunnuksin ja yhteysviivoin. Vertex ED:ssä symbolien lisäys onnistuu myös jo aiemmin piirretyille yhteysviivoille. Tällöin yhteysviiva katkeaa ja yhteysviivan (johtimen) päät kytketään symbolin kohdistuspisteen kanssa samalla, yhteysviivan suuntaisella linjalla oleviin kytkentäpisteisiin. Tämän seurauksena symbolien sijoittaminen samalle yhteysviivalle helpottuu ilman, että tarvittaisiin avuksi piirtoalueen hilaverkkoa tai muita apukeinoja.

Piirikaavion piirron yhteydessä keskeiseen rooliin nousevat myös seuraavat osakokonaisuudet:

 • Symbolien ja johdinten lisäys
 • Symbolin lisäys yhteysviivalle (johtimelle)
 • Laite-, kosketin-, ja tekstitunnukset, tunnusten lisäys symbolin kahvoista, tunnusten syöttö työkaluvalikosta
 • Tunnusten tyylit

Tutustu Vertex ED:n piirikaavion piirto-ominaisuuksiin tarkemmin tästä linkistä!


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.