Skip to main content
Skip table of contents

Tietojen jakelu toimittajakansioihin

Vertex Flow'n tietojen jakelu toimittajille -toiminto huolehtii, että toimittajakohtaisissa hakemistoissa on aina viimeisin ja ajantasaisin tieto piirustuksista (pdf/pdfbooklet ja dxf) sekä valituista malleista (step, 3D-pdf). Siirto ajetaan taustaprosessina halutuin väliajoin (interval) tai haluttuna kellonaikana (timetorun) automaattisesti tai käsin haluttuna ajanhetkenä. Siirto poimii kaikki nimikkeet, joilla on toimittaja-tieto täytettynä ja tietty tila (Valmis/Hyväksytty) ja kopioi nimikkeisiin liittyvien piirustusten ja mallien halutut tiedostot siirtohakemistoon.

Ennen kopiointia vanhat tiedot siirtohakemistosta poistetaan. Tällä menettelyllä varmistetaan se, että muutokset Toimittajan tiedoissa näkyy pienellä viiveellä myös siirtohakemistossa (Toimittaja vaihtuu tai Toimittaja poistuu).Tiedostomuodot

 • Piirustukset: dxf, pdf, pdfbooklet
 • Mallit: stp, 3D-pdf

 • Pdfbooklet: 2-sivuinen pdf-kirja (piirustus ja osaluettelo)

Halutut tiedostomuodot asetetaan säätöparametreilla, jotka on määritelty System Settings –avainsanoilla.

Toteutus

Toteutus perustuu omaan taustaprosessiin ja vaatii alla olevat ehdot:

 • Toimittaja-tietoa käytetään hakemistorakenteena.
 • Vaatii oman ohjelmalisenssin ( ITEM_DOC_DISPATCHER)

Vain muuttuneet tiedot siirretään

Nimike poimitaan siirtolistalle, mikäli nimike siirtyy haluttuun tilaan (esim. valmis/hyväksytty) ja seuraavat ehdot täyttyvät

 • nimikkeeltä löytyy toimittaja -tieto
  • vaihtoehtoisesti toimittaja-tiedon ylläpidon voi tehdä Toimittaja-objekti liityntöinä nimikkeeseen
 • nimikkeen tietoja on muutettu edellisen siirron jälkeen (muokattu –kenttä päivittyy)

Nimikettä ei poimita siirtolistalle, mikäli

 • Nimikkeeltä ei löydy toimittaja - tietoa
 • Nimike on varattuna
 • Nimikkeen tietoja ei ole muutettu edellisen siirron jälkeen
 • piirustusten tai mallien tausta käännökset (pdf, …) päivittävät nimikkeen Muokattu-päiväystä kun käännös valmistuu
  • tällä varmistetaan, että muutokset dokumenteissa huomioidaan siirrossa

Massasiirto-optio

Siirto poimii kaikki nimikkeet joilla toimittaja-tieto on täytettynä ja kopioi nimikkeisiin liittyvien piirustusten dxf-tiedostot siirtohakemistoon.
Ennen kopiointia vanhat tiedot siirtohakemistosta poistetaan. Tällä menettelyllä varmistetaan se, että muutokset Toimittaja tiedoissa näkyvät
pienellä viiveellä myös siirtohakemistossa (Toimittaja vaihtuu tai Toimittaja poistuu).

Siirron käynnistäminen

Siirto ajetaan taustaprosessina  halutuin väliajoin (interval) tai haluttuna kellonaikana (timetorun) automaattisesti. Siirto voidaan myös käynnistää
manuaalisesti System Settings -avainsanojen arvoja muuttamalla.

Siirtohakemistot ja nimeäminen

Siirtohakemisto on kiinteällä levyllä, johon Flow-palvelimella on kirjoitusoikeus. Siirrossa syntyy toimittajakohtaisia
hakemistoja yhteiseen hakemistoon (tässä public) ja niiden alle vaihtoehtoisesti suoraan kuvatiedostoja tai  alihakemistot nimikekoodin mukaisesti.  
Tiedostot nimetään

Vaihtoehto A:

public/Toimittaja-A/kuva1.dxf
public/Toimittaja-A/kuva2.dxf

Vaihtoehto B:

public/Toimittaja-A/itemdir/kuva1.dxf
public/Toimittaja-A/itemdir/kuva2.dxf

Nimikkeeseen voi liittyä useita piirustuksia,  toimittajakansioon kopioidaan kaikki piirustukset.

Säätöparametrit

Siirtoa ohjataan System Settings -avainsanoilla. Alla on esitelty tärkeimpien parametrien mahdollisuuksia

Virhetilanteiden raportointi sähköpostilla

pdmfiletransferthread.error.mailto = nimi.sukunimi@vertex.fi

Muuttuneiden nimikkeiden haku

pdmfiletransferthread.file.cleancopy = default, true, date

 • arvolla default poimitaan jatkuvasti edellisen siirtokerran jälkeen muuttuneet nimikkeet eli tehdään automaattinen tausta-ajo
 • arvolla true poimitaan kaikki nimikkeet eli tehdään ns. massasiirto
 • arvolla date poimitaan tietyn päivämäärän jälkeen muuttuneet, muista asettaa myös pdmfiletransferthread.file.transferdate

HUOM!  Järjestelmää käyttöönotettaessa huomioitava edellisen siirtokerran jälkeen muuttuneiden tietojen päivämäärä, oletuksena 1970-01-01.   Avainsanan arvoksi kannattaa ensimmäisellä siirtokerralla asettaa arvo date

Siirtopäivämäärä

Jos pdmfiletransferthread.file.cleancopy on arvolla date, niin tässä kerrotaan päivä.

pdmfiletransferthread.file.transferdate =  2011-04-13

Tiedostoformaatit

Nimikkeeseen liittyvältä Vertex piirustukselta poimitaan haluttu tiedostoformaatti (tai useita eri tiedostoformaatteja)

pdmfiletransferthread.file.format.vxp = dxf,viewerfile, pdfbooklet

 • arvolla pdfbooklet tehdään yhden tason pdf-kirja
 • arvolla viewerfile kopioidaan oletuskatselutiedosto (yleensä pdf)
 • arvolla dxf kopioidaan dxf–tiedosto
 • pilkulla erotettuna voidaan kopioida  myös kaikki yllä olevat formaatit

Vastaavasti nimikkeeseen liittyvältä Vertex mallilta poimitaan tietty tiedostoformaatti.

pdmfiletransferthread.file.format.vxm = step, viewerfile

 • arvolla viewerfilekopioidaan oletuskatselutiedosto (3D-pdf)
 • arvolla stp kopioidaan step-tiedosto
 • pilkulla erotettuna voidaan kopioida  myös kaikki yllä olevat formaatit

Siirtotiedoston nimeäminen

Liitetäänkö siirrettyyn tiedostoon nimikkeen  versiotunnus (esim. 10280_A.dxf [version] vai 10280.dxf [default]) tai dokumentit kopioituvat omalla tiedostonimellää
nimikkeen tunnuksen mukaiseen hakemistoon [itemdir].

pdmfiletransferthread.file.naming = default

 • arvolla default tiedostonimeen ei liitetä lisätietoja
 • arvolla version tiedostonimeen liitetään versiotunnus, esim. 10280(A).pdf
 • arvolla itemdir tiedostot kopioituvat omalla nimellään nimikkeen tunnuksen mukaiseen alihakemistoon. Versiotunnus liitetään tiedostonimeen, esim. 10280(A).pdf
 • arvot  version ja itemdir ovat toisensa poissulkevia

Tiedostojen nimiä muutetaan sen luonteen mukaan, jotta vältytään päällekkäsiltä nimiltä:

10280.pdf (2d kuva)
10280_3D.pdf (3d kuva)
10280_pdfbooklet.pdf (pdf-kirja)

Dokumenttiin liittyvä versiotunnus esitetään tiedoston nimessä kaarisuluissa, esim. 10280(A).pdf.

Kopiointipolku

Tiedostoja syntyy tänne siirtohakemistoon alihakemistojen alle.

pdmfiletransferthread.file.path = D:/FT

Siirtoalihakemiston nimeäminen

Siirtohakemiston alle syntyy tämän nimiketiedon perusteella alihakemistoja ja edelleen alihakemiston alle varsinainen siirrettävä piirustus-tiedosto.
(Kentällä voi olla monta arvoa (monivalinta).

pdmfiletransferthread.file.path.field = VENDOR

Nimikkeen hakutieto

Nimikkeellä on oltava arvo tässä kentässä, jotta se huomioidaan haussa. Esim. nimikkeeltä pitää löytyä Valmistaja-kentästä arvo (ei tyhjä).

pdmfiletransferthread.item.query.field = VENDOR

Nimikkeen tila

Jotta nimike täyttää hakuehdot, sen pitää olla vaaditussa tilassa.

pdmfiletransferthread.item.required.statusid = finished

Siirrettävät (kopioitavat) dokumentit

Vain Kerätään valmistuskirjaan –valinnan omaavat dokumentit  kopioituu kansioon. Parametri ei koske Vertex malleja, eikä pdf-booklet (valmistuskirja) dokumenttia.

pdmfiletransferthread.file.require.manufbooklet = true

To manufacturing booklet -property must be checked (if it exists), default = false

Sähköposti-ilmoitus toimittajalle (toimittaja-objektit)

Siirrosta lähetetään viesti toimittajalle (nimikkeisiin liittyvät Toimittaja-objektit) määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen

pdmfiletransferthread.notifications.send = true

Toiminta vaatii, että SMTP-viestipalvelu on aktivoitu käyttöön. Varmista myös, että avainsanalla SMTP.from.mail on määritetty osoite, jota voidaan hyödyntää ilmoitusten lähettäjänä.

Sähköpostin viestipohjan määritys

Viestipohjissa (Message templates) määritellään toimittaja-viestin ulkoasu. Halutun viestipohjan saat käyttöön avainsanalla:

pdmfiletransferthread.notifications.template = template_name

<VENDOR-CODE> osa korvautuu toimittajan tunnuksella (Flow-tunnus).

<BODY> osa korvautuu kopioituneiden tiedostojen nimillä.

Siirtoautomaatin käsikäyttö

Järjestelmänhoitajan oikeuksilla voi siirtoautomaattia (fi.vertex.transferbatch.PdmFileTransferThread) ajaa halutulla hetkellä manuaalisesti (Restart).
Manuaalikäyttö ei päivitä Last run (Ajettu viimeksi) tietoa, joten se ei muuta automaattisen tausta-ajon käyttäytymistä.

Käynnistä siirto Portaalin AdminThreadProcesses valikosta:

 • Portal – Miscellaneous – AdminThreadProcesses
 • Valitse valikosta toiminto fi.vertex.transferbatch.PdmFileTransferThread, kuva alla.
 • Valitse  ”Käynnistä uudelleen”
 • HUOM! Käyttäjän pitää kuulua sysadmin ryhmään, jotta valikon saa näkyviin
 • Tarkista, ettei ”Estetty” –sarake ole asetettuna
 • Siirron käynnistyminen voidaan kokonaan estää valitsemalla (Salli/Estä käyttö)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.