Skip to main content
Skip table of contents

Kaaviotoiminnot

Kaavioihin ja kaaviotoimintoihin liittyvät uudistukset ja muutokset versiossa Vertex ED 2024 (v.30).

Datan synkronointi

Kaavioihin syötettyä tunnustyyppistä dataa synkronoidaan nyt piirustusten ja piirustuslehtien välillä.

Tunnusdatan synkronointi katkaisuviitteen yli

Tunnusdatan synkronointi katkaisuviitteen yli toiseen piirustukseen tai piirustuslehteen. Kun katkaisuviitteeseen päättyvän johtimen tunnusdatadialogi suljetaan valitsemalla OK, päivitetään koko tunnusdata myös myös muihin johtimen osiin. Kun katkaisuviitteeseen päättyvän johtimen tunnusdatadialogi avataan, täydennetään tunnusdata toisen puolen tunnuksilla. Eli toiselta puolelta tuodaan vain puuttuvat tunnukset. Näin toimitaan, jotta ei kadoteta mitään jos tunnusdatat ovatkin ristiriidassa keskenään.

Yhteysviivan tunnusdatan synkronointi eri tilanteissa:

 • Kun PLC-signaalityyppi tai yhteystyyppiä muokataan, nämä synkronoidaan, mutta ei tunnusdataa.

 • Kun tunnusdataa muokataan, PLC-signaalityyppiä tai yhteystyyppiä ei synkronoida.

 • Kun tunnuksia poistetaan, lisätään tai muokataan, synkronointi tehdään yhdistely periaatteella: muokatun puolen tunnusdata kopioidaan toiselle puolelle ja toiselta puolelta tuodaan puuttuva tunnusdata.

 • Jos tunnusteksti poistetaan, se poistetaan myös toiselta puolelta.

 • Kun tunnusdatadialogi avataan, toiselta puolelta tuodaan tuodaan sellaiset tunnukset mitä muokattavalla puolella ei ole.

 • Kun tunnusdatadialogi suljetaan OK:lla, dialogin mukaiset arvot kopioidaan toiselle puolelle, myös tyhjät.

 • Kun yhteysviiva kytketään katkaisuviitteeseen, eikä sillä ole tunnusdataa, tunnusdata sekä yhteystyppi ja signaalitunnus kopioidaan toiselta puolelta.

 • Kun yhteysviiva kytketään katkaisuviitteeseen ja sillä on ennestään tunnusdataa, yhteystyyppi ja PLC-signaalityyppi kopioidaan toiselle puolelle ja tunnusdata synkronoidaan yhdistelyperiaatteella.

Poikkeustapaukset:

 • Consen-menun toiminto “Muokkaa tekstejä” ei synkronoi tunnusdata eikä laitetunnuksia.

 • Jos tunnusdatadialogin toiminnolla poistetaan tunnustekstejä, niitä ei poisteta toiselta puolelta - tunnusdata kyllä poistetaan, jos se on poistettu.

Laitetunnusten synkronointi

Kun yhtä laitetunnusta muutetaan interaktiivisesti, myös muiden saman laitteen vastaavat laitetunnukset tulee muuttua. Kyseessä on sama laite, kun symbolin kokonaisuus(=), sijainti(+) ja laite(-) osat ovat samoja. (ns. kolmiosainen laitetunnus, esim. =KOK+POS-LAITE)

Tunnukset muutetaan normaalilta näkyvyysalueelta:

 • saman piirustusnumeron kaikilta lehdiltä

 • samaan piirustusryhmään kuuluvien piirustusten kaikilta lehdiltä

Kuvassa yritetään korjata laitetunnusta X21 → X22. Ohjelma ilmoittaa, että X21 löytyy jo 5 kertaa muualta. Lisäksi X22 löytyy jo kerran eli kyseinen tunnus on jo olemassa. Voidaan valita “Muuta myös muut tunnukset (kaikki X21 → X22) ja varoituksen aktivointi aina sen varalle, jos uusi tunnus on jo käytössä muualla.

kuva-20240110-152012.png

Yritetään vaihtaa yhtä X15 laitetunnusta. Ilmoitetaan, että X15 löytyy 6 kertaa myös muualta. Toisaalta nyt yritetty laitetunnus X155 ei ole vielä käytössä muualla, eli se voidaan vapaasti valita.

Ohjelma siis ilmoittaa jos muutettava laitetunnus löytyy useasta paikasta ja kysyttäessä kaikkien esiintymien laitetunnus voidaan korjata samaksi. Lisäksi ohjelma ilmoittaa jos yritettävä laitetunnus löytyy jo kuvista tai jos yritettyä tunnusta ei ole vielä käytössä muualla. Tämä vähentää virheitä, kun laitetunnusten muutokset tapahtuvat synkronoidusti useaan esiintymään.

Tunnusdatan ryhmätunnukset

Selkeytettiin yhteysviivojen Tunnusdatan Ryhmä 1 ja Ryhmä 2 -tunnuksien käyttötarkoituksia.

Yhteysviivat, jotka ovat samaa kierrettyä paria tulee määrittää Ryhmä 1 -tunnukseen. Vastaavasti samaa suojausryhmää olevat johtimet määritetään vapaamuotoisella tunnuksella Ryhmä 2 -tunnukseen.

Symboliselain toimii nimikevalintojen dialogina

Nimikkeille voidaan määrittää symboleita, joten suunnittelu voi lähteä vaihtoehtoisesti liikkeelle symbolin valinnan lisäksi myös nimikkeen kautta. Lue lisää nimikekirjastosta ja nimikkeiden symboleista sivulta Kirjastot ja kirjastotoiminnot.

Nimikehaku symboliselaimessa.

Kaapelointitoiminnon selkeytys

Siirryttäessä kaapeloidun johtimen kaapelointiin sen tilannekohtaisen valikon Kaapeli-valinnan kautta ohjelma korostaa valitun kaapelin ja kaapelijohtimen kaapelivaraustietokannasta. Valittu kaapelijohdotus löytyy laajastakin kaapelivaraustietokannasta hieman nopeammin ja selkeämmin korostettuna.

Valitaan kaapeloitu yhteysviiva, valitaan Kaapelit. Siirrytään kaapelivaraustietokantaan.

Kaaviosta valittu ja avattu kaapeli/kaapelijohdin näkyy korostettuna kaapelivaraustietokannassa.

Johtimen koko-, väri- ja tyyppioletukset arkiston lehti- ja piirustuskortilla

Johtimen koko-, väri- ja tyyppioletukset lehti- ja piirustuskortin kenttiin:

Arkistokortilla johdintunnusten oletusarvoja

Oletukset voidaan antaa siis arkistotietokannan kenttiin WTYPE, WIRE_SIZE ja WIRE_COLOR.

HUOM! Johdinsarjasuunnittelussa tyyppi-, väri- ja koko-oletus voidaan antaa lisäksi projektille johdisarja-asetuksissa. Projektioletusta käytetään jos tunnusta tai oletusta ei muuten ole annettu. Jos johtimelle ei ole annettu näitä tunnuksia, oletukseksi otetaan lehtikortilla annettu, ja jos lehtikortilla ei ole annettu oletusta se haetaan piirustuskortilta. Vertex ID: VXED-38

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.