Skip to main content
Skip table of contents

Johdinsarjatiedot / johdotustaulukot

Johdinsarjan tietojen anto, johdotuksen päivitys tietokantaan ja johdinsarjasarjakuvaan

Edellyttää, että käyttäjä on piirtänyt johdinsarjakuvan, jossa esitetään johdinsarjalla kytkettävät laitteet sekä johdinhaarojen periaatekytkentä, josta selviää kunkin laitteen johdotuksen reitti johdinsarjan haarotuspisteeseen ja haarotuspisteiden väliset reitit.

 • Johdinsarja piirretään tavallisena piirikaaviona kaavioiden teon perustoiminnoilla.
 • Johtimien kokonaispituuden laskentaa varten on merkittäville yhteysväleille annettava reitin pituus Kaapelitunnus -toiminnolla.
 • Johdinsarjakuvat piirretään eri piirustukseen (eri piirustusnumero) kuin piirikaavio. Kukin johdinsarjakuva piirretään yleensä omalle piirustusnumerolleen.
 • Pienet johdinsarjat voidaan poikkeuksellisesti tehdä myös niin, että piirikaavio on samassa piirustuksessa kuin johdinsarjakuva. Näissä tapauksissa piirikaavio-osuus on merkittävä järjestelmätunnuksella =WIRING_DIAGRAM.
 • Voit lisätä laitteen nimikekoodin johdinsarjakuvan laitekohtaiseen johdotustaulukkoon. Valitse koodi johdinsarjatietojen kaksiosaisen näytön alaosassa kullekin laitteelle.


 • Pituus-merkinnän lisäksi voi kullekin reitille vielä antaa suojaputken tyyppimerkinnän Johdintunnus -toiminnolla.
 • Suositeltava tapa materiaalitietojen antoon on käyttää laitetietojen syötön perustoimintoja.
 • Erikoistapauksena voidaan johdinsarjakuvan reittiviivojen laitetiedoissa antaa lukumääräksi L-/+<erotus>, jolla voidaan esimerkiksi suojaputken pituus antaa suhteessa johdinhaaran pituuteen (L-100 tarkoittaisi kaapelitunnuksena annettu pituus - 100 mm).

Johdinsarjatietojen ja johdinsarjakuvan päivitys

 1. Valitse välilehden Johdinsarjat-ryhmästä Johdinsarjatiedot / johdotustaulukot.

  Anna tarvittavat tiedot johdinsarjapiirustuksen asetuksiin keskusteluikkunassa:  Johdinsarjan nimi tarvitaan, samoin tieto siitä mistä johdintiedot haetaan. Keskusteluikkunan alaosassa olevilla asetuksilla säädetään toiminnon käyttäytymistä.  Oletusarvona johdinsarjan tunnukseksi on johdinsarjakuvan piirustusnumero.

  Kun keskusteluikkuna hyväksytään OK, annetut asetukset tallennetaan johdinsarjapiirustukseen.

  Johtimien tiedot tietokannasta

  Jos asetuksissa valitaan Johtimien tiedot tietokannasta, Piirikaavio-kentän nimi muuttuu. Samalla sovellus kysyy tiedostodialogissa tietokannan nimeä. Käytettävän tietokannan voi valita myös toisesta projektista. Silloin valinnan jälkeen Johdotustietokanta -kentässä on <projektin nimi>/<tietokannan nimi>. Tietokannan voi valita myös Valitse-painikkeella.

  Jos tietokantojen tallennukseen käytetään ED18 versiosta lähtien käytössä olevaa automaattista nimeämistä, ohjelma päättelee, onko kyseisestä tietokannasta tallennettu uudempaa revisiota. Jos uudempi löytyy, käyttäjälle annetaan varoitus.

  Jos asetuksissa ei valita Johtimien tiedot tietokannasta, Piirikaavio-kenttään voidaan hakea aktiivisen projektin piirikaavion piirustusnumero Valitse-painikkeella. Jos johdotustiedot haetaan piirikaaviosta, johdotuksen nykyinen tilanne kerätään annetusta piirikaaviosta aputietokantaan sen jälkeen, kun OK valitaan. Tämän jälkeen käytetään aputietokantaan lähtötietona.

  Jos asetuksissa valitaan Lisätään johdintaulukoita kuvaan lisätään/päivitetään johdinsarjakuvan johdintaulukoita, joissa esitetään kullekin laitteelle tulevat johtimet. Taulukoiden käyttö ei ole välttämätöntä johdinluettelon kannalta. Jos taulukoita on jo johdinsarjakuvassa, valintaruutua ei voi valita. Ohjelma päivittää tässä tilanteessa taulukot automaattisesti, ettei johdinluettelon ja taulukoiden välille jää ristiriitaa.

  Jos asetuksissa valitaan Käytetään johdintaulukoissa taulukkoelementtiä, johdintaulukoissa käytetään taulukkotyyppistä tekstiä, joka yleensä mahtuu pienempään tilaan.

  Liittimien uros/naaras -tietoa käytetään hyväksi johdinsarjatietojen keruun ja päivityksen yhteydessä, eli toiminto päättelee automaattisesti, mihin johdinsarjaan liittimien sisäiset johdotukset kuuluvat. Tämä edellyttää, että sekä piirikaavioissa että johdinsarjakuvassa uros/naaras-tieto on annettu liitinpisteisiin.

 2. Hyväksy johdinsarjan tiedot OK-painikkeella.

  Tämän jälkeen sovellus hakee keskusteluikkunan määrittämästä tietokannasta ne johtimet, jotka sopivat johdinsarjakuvan laitteiden mukaisesti johdinsarjaan. Nämä johtimet näytetään käyttäjälle tarkistettavaksi tietokantaikkunassa.  Tämän dialogin hyväksyminen tallentaa johdinluettelotietokannan johdinsarjakuvan ja sen revisiotunnuksen mukaiselle nimelle.

  Poista johdin- ja Palauta johdin -toiminnoilla voidaan merkitä ylimääräiset johtimet pois johdinsarjasta tarpeen mukaan.

  Toiminnolla Näytä voit avata aktiivisen johtimen sisältämän piirikaaviolehden tarkistettavaksi ko. johdin merkittynä.

 3. Tarkista johdintaulukoiden otsikot ja asetukset.

  Jos käyttäjä on valinnut Lisätään johdintaulukoita kuvaan (edellä vaiheessa 1), käyttäjälle avataan taulukko johdinsarjan laitteista tietokantadialogissa. Taulukossa käyttäjä voi muokata johdintaulukkojen otsikoita, ja tarvittaessa käyttäjä voi merkitä ettei taulukkoa jollekin laitteelle haluta.

 4. Lisää puuttuvat johdintaulukot kuvaan.

  Jos kaikki johdintaulukot on ennestään lisätty johdinsarjakuvaan, toiminto vain päivittää taulukot, ja käyttäjän on varmistettava, etteivät taulukoiden koon muutokset aiheuttaneet päällekkäisyyttä. Taulukkoa päivitettäessä sen tekstiasetukset säilytetään.

  Jos joitakin johdintaulukoita puuttuu, toiminto merkitsee järjestyksessä johdinsarjan laitteen, ja pyytää sijoittamaan kuvaan kuhunkin laitteeseen liittyvän johdintaulukon. Tekstien sijoittelussa on käytössä normaalit tekstin ominaisuuksien muokkaustoiminnot.

  Korjaus Vertex ED 2019 v. 25.0.10 ja sitä uudempiin versioihin:

  Oletuksena johdinsarjan tallennus ja taulukoiden lisäys keskeytetään mikäli liitinsymboleissa on jokin virhe. Ohjelma näyttää kuitattavassa ikkunassa virheet ja merkkaa kuvaan vihreällä virheelliset symbolit.

  Johdinsarjadialogin Säännöt-välilehdelle on lisätty asetus, jolla voidaan ohittaa virheet ja jatkaa johdinsarjan tallennusta.

  Ohjelma näyttää edelleen kuitattavassa ikkunassa virheet ja merkkaa kuvaan vihreällä virheelliset symbolit, mutta antaa lisätä taulukot kuvaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.