Skip to main content
Skip table of contents

Johdinsarjakuvan liitintaulukon formaatti

28.0-versiosta eteenpäin vain elementtitaulukkotyyli mahdollinen

Tekstitaulukkotyylin formaattitiedostot obsoliitteja:

  • "forms/car_wb_fmt"
  • "forms/harn_wtxt_fmt_n.fmt", jossa n on 2, 3, 4 tai 5

Jos näistä on kustomoituja versioita, johdinsarjataulukoiden päivityksessä vanhasta formaatista uuteen ohjelma antaa varoitusilmoituksen ottamaan yhteyttä tukipalveluun.

Vastaavat elementtityylin formaattitiedostot:

  • "forms/harn_dtable_fmt"
  • "forms/harn_wtab_fmt_n.fmt", jossa n on 2, 3, 4 tai 5

Elementtityylisten taulukoiden formaatti

Jokaisen osion rivien muodon määrittelyn kokonaispituus täytyy olla sama. Jos näin ei ole, niin tekstit liikkuvat siirrettäessä eri laitojen kahvoista.

Muodon määrittelyssä voidaan määrittää useampi rivi käyttämällä putkimerkkiä '|', esim. antamalla useampi vakio header-rivi. Tässäkin tapauksessa jokaisen rivin kokonaispituus pitää olla sama.
esim. (W20 AL CD|W15 AL CD, W5 AL CD)

HUOM! harn_dtable_fmt-taulukko ei sisällä COVER-osiota, vaan HEADER annetaan usean rivin määrittelynä ja muoto määritellään ilman kommenttiparametreja. Muissa taulukoissa HEADER on dynaaminen ja tarvitsee COVER osion ja siihen liittyvät kommenttiparametrit.

SETUP

Annetaan rivimuodot alataulukon header-tekstille ja riveille.
Ohjelma asettaa korjaustaulukon arvoon "COVER_ROWS_FMT" COVER-datan muodon määrittelyn.

#SETUP#
table_cells_style= convert
table_cells_cover= #COVER_ROWS_FMT#
table_cells_header= (W10 AL CD, W30 AL CD, ...)
table_cells_format= (W10 AL CD, W30 AL CD, ...)
#SETUP#

COVER

Ohjelma kirjoittaa "./harn_wtable_tmp1.txt"-tiedostoon COVER-osion datan.

#COVER#
# include ./harn_wtable_tmp1.txt
#COVER#

HEADER

Määritellään Johdinosion header-sisältö. Sarakkeen erotinmerkki '¡'

#HEADER#
Pin¡Wire label¡To Device : Pin¡Loc¡Type¡Color¡Size
#HEADER#

FORMAT

Määritellään Johdinosion sisältö johdinsarjan johdotus tietokannasta. Sarakkeen erotinmerkki '¡'

#FORMAT#
(
Kosk1 a
"¡"
Jtunnus a
"¡"
(
Laite2 a
":"
Kosk2 a
) a
"¡"
Sij2 a
"¡"
Jtyyppi a
"¡"
Jvari a
"¡"
Jala a
) a
#FORMAT#

COVER osion-parametrien anto

HUOM! harn_dtable_fmt-formaatissa ei voi antaa liitinrivejä kommenttiparametreina vaan COVER-osion parametrit voi antaa vain formaattitiedostoille "harn_wtab_fmt_n.fmt", jossa n on 2, 3, 4 tai 5.

Parametrit annetaan kommentteina formaattitiedostoon. Kommenttiparametririvin on oltavat muotoa:

!<parametrin_nimi>: "parametrin_arvo"

Korvaa parametrin_nimi alla olevan taulokon Parametri-sarakkeen sisällöllä. Älä poista merkkejä '<' ja '>'. Korvaa parametrin_arvo halutulla arvolla ja älä poista merkkejä heittomerkkejä.

Korvaustaulukon arvot asetetaan ¤-merkkien sisään eikä #-merkkien sisään.

Formaatin johdinsarjanpäivitysdialogin valintalistan kuvaustekstit annetaan kommenttiparametreissa.

ParametriArvo
description

Englannin kielinen kuvausteksti

Housing and details (En)

kuvaus

Suomen kielinen kuvausteksti

Liitinrakenne mukana (En)

Liitindatan parametrit COVER-osioon annetaan kommenttiparametreissa.

ParametriArvo
header_label

COVER-osion ensimmäinen rivi

¤CONN_DEV¤¡¤CONN_NOTE¤

label_row_format

COVER-osion ensimmäisen rivin formaatti

W30 AL CD, W72 AL CD

header_housing

COVER-osion liitinrunko data. Laitetietojen ensimmäinen liitinrunkorivi asetetaan korvaustaulukkoon etuliitteellä "CONN$", josta sen arvot voidaan asettaa COVER-osioon samaan tapaan asettamalla korvattava arvo ¤-merkkien sisään.

¤CONN$PRODUCT¤¡¤CONN$MANUFACTURER¤¡¤CONN$DESCRIPTION¤

housing_row_format

COVER-osion liitinrunko rivin formaatti.

W30 AL CD, W30 AL CD, W42 AL CD

contact_field1

COVER-osion kontakti rivien data. Kontakti rivejä voi olla useita määriteltynä laitetietoihin. Rivillä annetaan laitetiedot-tietokannan kentät puolipisteellä eroteltuna. Kenttien määrän täytyy vastata contact_row_format-määrittelyä.

PRODUCT;MANUFACTURER;PIN

contact_field2

Kontaktia vastaavan tiivisterivien data. Yhtä tiivisteriviä vastaa aina yksi kontaktirivi. Rivillä annetaan laitetiedot-tietokannan kentät puolipisteellä eroteltuna. Kenttien määrän täytyy vastata contact_row_format-määrittelyä.

PRODUCT;MANUFACTURER;DESCRIPTION

contact_prefix1

Prefix arvot jokaiselle sarakkeelle puolipisteellä eroteltuna. Asetetaan vastaavan contact_field1-parametrissa määritellyn sarakkeen arvon eteen. Kenttien määrän täytyy vastata contact_row_format-määrittelyä.

;;pin 

contact_prefix2

Prefix arvot jokaiselle sarakkeelle puolipisteellä eroteltuna. Asetetaan vastaavan contact_field2-parametrissa määritellyn sarakkeen arvon eteen. Kenttien määrän täytyy vastata contact_row_format-määrittelyä.

;;

contact_row_format

Kontakti ja tiiviste rivien muodon määrittely. Vastaavat sisällöt määritellään contact_field1-, contact_field2-, contact_prefix1- ja contact_prefix2-arvoilla.

W30 AL CD, W30 AL CD, W42 AL CD

Muodon määrittely

W<numero> kertoo kyseisen kentän/sarakkeen leveyden.

Koodi

Tekstin sijoittelu

ACSijoitus keskelle
ALSijoitus vasempaan reunaan
ARSijoitus oikeaan reunaan

Koodi

Tekstin katkaisu/rivitys

CCTeksti katkaistaan
CDTeksti katkaistaan ja perään lisätään ...
CRTeksti rivitetään

Korvaustaulukon arvoja

AvainArvon selitys
COVER_ROWS_FMTCOVER-datatiedoston (./harn_wtable_tmp1) riviformaatti.
CONN$Symbolin laitetiedot-tietokannan liitinrunkorivin kentät ovat CONN$-prefixillä.
CD$Liitinrunkonimikkeen d_COMPONENTS-tietokannan kentät CD$-prefixillä.
CONN_DEVSymbolin täydellinen laitetunnus pinnitiedolla.
CONN_NOTESymbolin yleisissä attribuuteissa arvo CONNECTOR_REMARK. Annetaan johdinsarjan päivitysdialogissa liittimen huomatus-kenttään. 
CONN_BOX

Liitinrungon data-kenttä, joka haetaan liitinrungon nimikkeen perustella d_COMPONENTS-kannasta. Mahdollista sisältää kaksi dataa välilyönnillä eroteltuna. Haettavien kenttien nimet annetaan johdinsarjan projektiasetuksissa COMP_CONN_F-arvolle. Jos asetusarvoon annetaan kaksi kenttää erotetaan ne pilkulla.

Jos liitinrungolle ei ole nimikettä tai sitä ei löydy d_COMPONENTS-kannasta, haetaan arvo symbolin yleisistä attribuuteista avaimella CONNECTOR_DESCR.

CONN_CODELiitinrunko nimike. Vanhoille kuville toiminnallisuus: Jos johdinsarjatoiminnossa ei aseta "Käytetään liittimen osatietoja" liittimennimike haetaan symbolin nimikekoodista.
LAITESama kuin CONN_DEV
HUOMSama kuin CONN_NOTE
KOTELOSama kuin CONN_BOX
KOODISama kuin CONN_CODE

Esimerkki

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.