Skip to main content
Skip table of contents

2. Kotelo

Harjoitus 2:  Kotelo


Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 25.0 (Vertex 2019) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Taivutuspiirteiden lisäyksen.
 • Reunojen trimmauksen.
 • Materiaalitietojen annon.
 • Aukilevityspiirustuksen tekemisen.

Käytetyt toiminnot

 • Luonnostelu + toimenpide: Ohutlevy.
 • Taivutuspiirre (90° kulmassa ja annetuilla mitoilla).
 • Reunojen trimmaus (Automaattisesti ja manuaalisesti).
 • Nimiketiedot.

Päävaiheet

 • Luonnostele pohja ja pursota se ohutlevyksi.
 • Tee taivutuspiirteet pohjan yläsärmiin.
 • Tee taivutuspiirteet pystysivujen ulkosärmiin.
 • Muokkaa tarvittaessa kauluksen jiiritrimmaus puskutrimmaukseksi.
 • Anna osalle materiaalitieto eli hae raaka-aineen nimike.
 • Tee osalle aukilevityspiirustus.

Luo uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  • Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
Mallinna pohja

 • Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.

Luonnostele muoto

 • Piirrä jana.
 • Lisää janalle ja keskiristin vaakaviivalle yhtenevyysehto.
 • Lisää janan päiden ja keskiristin pystyviivan välille symmetriaehto.
 • Mitoita jana: 200 mm.

Toimenpide

 • Ohutlevy.
  • Pituus: 150
  • Levyn paksuus: 2
Kotelon reunojen mallinnus

 • Valitse levyn yläpinnan särmät.
  • Taipuman oletussuunta ratkeaa valitun särmän mukaan. Alareunan särmä valinnan jälkeen lieve taipuisi alaspäin.
 • Tilannekohtainen toiminto Taivutuspiirre.
Määritä taivutuspiirteen tiedot

 • Säde = 2 (oletus, eli aiemmin annettu levyn paksuus)
 • Kulma = 90
 • Pituus = 50
 • Valitse Säilytä ulkomitat, jolloin kotelon kokona säilyy aiemmin annetut mitat 200*150mm.
 • Säilytä valinta kohdassa Reunojen trimmaus.


Taivutuspiirteen tiedot

 • Säde = Taivutuksen sisäsäde eli kuvaa taivutusvasteen tai painin terässä olevan pyöristyssäteen suuruutta.
  •  Ellet ole sitä erikseen määritellyt, on säteen suuruus sama kuin ohutlevyn ainevahvuus.
 • Kulma A = Taivutuspiirteen (liepeen) kulma suhteessa levyn lappeeseen.
 • Pituus = Liepeen pituus levyn pohjan ja liepeen reunan risteyskohdasta
 • Taivutustavat. On kuvattu tarkemmin sekä ohjeessa että em. sivustolla
  • Lisää koko taivutus: Kappaleen ulkomitat kasvavat taivutussäteen ja levyn paksuuden verran suuntaansa.
  • Säilytä sisämitat: Kappaleen ulkomitat kasvavat vain levyn paksuuden verran suuntaansa, joten pohjan mitat pienenevät pyörityssäteen verran suuntaansa.
  • Säilytä ulkomitat: Kappaleen mitat eivät kasva, joten pohjan mittoja pienennetään.
 • Kylkikulmat A1 ja A2
  •  Positiivinen kulma tekee taivutuspiirteen reunoista suppenevan.
  • Negatiivinen kulma tekee taivutuspiirteen reunoista laajenevan.
 • Sisäänvedot B1 ja B2
  •  Taivutuspiirre ei lähde viivan alusta (B1) tai viivan lopusta (B2), vaan vasta annetun mitan verran viivan päästä.
 • Aukot C1 ja C2
  • Aukko taivutuspiirteen ja sisäänvedon välillä. Tällä on merkitystä, vain jos käytetään taivutuspiirteen Sisäänvetoa B ja Syvyyttä D.  Katso kuvaa dialogissa.
 • Syvyys D: Taivutuspiirre ei ala valitusta särmästä, vaan mitan D verran kappaleen sisältä.
 • Taivutuspiirteen suuntaa voidaan vaihtaa nuoli-painikkeen
  avulla
 • Alaosassa on luettelo taivutuksista.
  •  Voit kohdistaa taivutuksen parametrien annon vain yhteen taivutukseen valitsemalla ao. taivutuksen. Paina sen jälkeen Käytä-painiketta, ennen kuin valitset mahdollisesti toisen taivutuksen.
  • Voit lisätä uuden taivutuksen Lisää-painikkeella samaan historia-vaiheeseen.
  • Voit poistaa taivutuksen, valinnan jälkeen, Poista-painikkeella.
Vaihtoehto 1: Kotelon yläliepeiden mallinnus ja trimmaus jiirikulmiin

 • Valitse liepeiden yläreunan ulkonurkat
 • Tee tilannekohtainen toiminto Taivutuspiirre.
  • Säde = 2 (oletus, eli aiemmin annettu levyn paksuus)
  • Kulma = 90
  • Pituus = 20
  • Valitse Säilytä ulkomitat, jolloin kotelon korkeutena säilyy 50mm.
  • Säilytä täppä kohdassa Reunojen trimmaus.


 • Ohjelma lisää vaakasuuntaiset 20mm leveät liepeet ja tekee niiden nurkkiin automaattiset jiiri-timmaukset.
Vaihtoehto 2: Kotelon yläliepeiden mallinnus ilman trimmausta ja manuaalinen trimmaus

 • Valitse liepeiden yläreunan ulkonurkat
 • Tilannekohtainen toiminto: Taivutuspiirre.
  • säde = 2 (oletus, eli aiemmin annettu levyn paksuus)
  • Kulma = 90
  • Pituus = 20
  • Valitse Säilytä ulkomitat, jolloin kotelon korkeutena säilyy 50mm.
  • Poista valinta kohdasta Reunojen trimmaus.
 • Ohjelma lisää vaakasuuntaiset 20mm leveät liepeet..Manuaalinen reunojen trimmaus

Tässä harjoituksessa halutaan venyttää ensisijaisesti pitkiä liepeitä. Lyhyet venyvät vain lähelle (0.1mm) pitkiä liepeitä

 • Valitse vaakaliepeiden päiden ylänurkat
  • Viivojen valinnan järjestyksellä on merkitys. Se lieve venyy, joka on ao. nurkasta valittu ensimmäiseksi.
  • Katso osoitusjärjestys viereisestä kuvasta: 1. ja 2.
 • Tilannekohtainen toiminto: Trimmaa reunat 

Ohjelma avaa dialogin Reunojen trimmauksen tiedot ja merkkaa nurkat, jotka trimmataan.

 • Valitse optio: Vain toinen reuna.
 • Ohjelma merkkaa purppuran punaisella sen liepeen joka venyy enemmän.
 • Paina Käytä-painiketta, jotta näet miten trimmaus tapahtuu, jos hyväksyisit valinnat OK:lla.
 • OK, jos valinnat on tehty oikein.
Alla olevassa kuvassa nurkkien viivat on valittu järjestyksessä 1....8.

 • Huomaa, että ohjelma ehdottaa jokaista sivua trimmattavaksi.
 • Jos nyt hyväksyisit valinnat OK-painikkeella, saisin oikean puoleisessa kuvassa näkyvän "kiertävän reunuksen".


Korjaa trimmausjärjestystä

 • Valitse dialogin listalta trimmattava nurkka (Trimmaus X).
 • Jos ohjelma merkkasi oikean nurkan, niin
  • Valitse trimmattava reuna: 1. Puoli tai 2. Puoli.
 • Paina Käytä-painiketta, ennen kuin valitset mahdollisesti seuraavan nurkan, jotta nurkan tiedot jäävät talteen.


Liepeiden trimmaustavat

Kun liepeet ovat samassa tasossa, voit valita reunojen trimmauksen kahdesta tavasta.

 • Molemmat reunat = Oletuksena on Jiiri-trimmaus.
 • Vain toinen reuna = Toinen reuna venyy täyteen pituuteen ja toinen raon päähän edellisestä liepeestä.
 • Rako = 0letuksen 0,1mm. Älä käytä raon arvona 0 (nollaa).
Materiaalitietojen antaminen Ohutlevy-pursotuksen yhteydessä

 • Voit antaa ohutlevylle materiaalitiedot jo ensimmäiselle luonnokselle tehtävän toimenpiteen Ohutlevy yhteydessä, jos käytät Materiaali-kentän vieressä olevaa painiketta Valitse.
 • Kun käytät tätä tapaa, niin
  • Samalla valitaan taivutusten venymien laskentaa varten taipumataulukko.
  • Raaka-aineen tunnus eli nimike.
  • Asetetaan levylle paksuus.
  • Annetaan raaka-ainetietoihin tiheys, jota sitten myöhemmin voidaan käyttää kappaleen painon laskentaan.


Edellytys materiaalitietokannan käytölle

Ohutlevyjen raaka-aineena käytettävät nimikkeet on lisättävä Materiaalit-kantaan, jotta ne löytyvät Valitse-napin takaa.

Järjestelmä > Sovellus > Ohutlevyt: Materiaalit.

 • Tunnus = Raaka-aineen varastotunnus eli nimike.
 • Kuvaus = Piirustuksen osaluetteloon tuleva kuvaus.
 • Materiaali = Piirustuksen osaluetteloon tuleva materiaali.
 • Paksuus = Levyn (nimellinen) paksuus
 • Tiheys = Raaka-aineen tiheys (käytetään painon laskennassa)
 • Väri = värin numero 0...255 (jos raaka-ainetta halutaan kuvata jollakin Vertex-väripaletin värillä)
 • Venymän laskenta = Taivutusten ja aukilevitysten laskennassa käytetty laskentamenetelmä.
Materiaalitietojen antaminen myöhemmin

 • Voit hakea materiaalitiedot myös nimikekannasta.
 • Valitse tilannekohtaisesta valikosta Nimiketiedot 


 • Täytä nimiketiedot (jos nimike siirretään nimikekantaan. Ellei niin siirry suoraan seuraavaan kohtaan)
 • Paina painiketta Hae Nimike
  • Täytä hakuehdot esivalintalistoja käyttäen.
  • Valitse sopiva raaka-aine.
  • Tuo se OK-painikkeen avulla nimikekortille.
 • Tyhjennä kenttä Aihio, jolloin ohjelma itse laskee tarvittavan aihion koon, kun mallille tehdään aukilevityspiirustus.
 • Nyt voin myös laskea mallin painon Paino-kentän vieressä olevalla painikkeella Laske.
 • Nyt voin myös laskea kotelon pinta-alan Pinta-ala-kentän vieressä olevalla painikkeella Laske.

Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .

Aukilevityspiirustuksen tekeminen

 • Kun teet mallista piirustuksen, voi lisätä samalle piirustukselle myös aukilevitysprojektion.
 • Mutta jos aukilevityspiirustuksesta tehdään työstökoneita varten DXF-tiedosto, niin suosittelemme, että aukilevitysta varten tehdään oma piirustus mittakaavassa 1:1 ja ilman lomaketta.


Voit säätää aukilevitysprojektion ominaisuuksia tarpeidesi mukaan


Oletusarvot


Mallinnuksessa syntyneitä lovia ei trimmata pois

Taivutusviivat poistetaan


Leikkausviivoitus (kuviot - hatch) piirretään

Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .

Tallenna malli piirustuksen luonnin jälkeen

 • Muista tallentaa malli aina piirustuksen luonnin ja tallennuksen jälkeen, jotta mallin piirrepuuhun jää talteen merkintä piirustuksesta.
Video

Kesto 2min 6sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.