Skip to main content
Skip table of contents

Resurssien varaustilat

Resurssien varaustilalla hallitaan sekä generoinnin tuloksia että piirien/lähtöjen suunnitteluun liittyviä erikoistapauksia. Liian monimutkaisen piiripohjan rakentaminen ei vastaa tarkoitustaan, vaan erikoistilanteet kannattaa hoitaa manuaalisesti. Pohjan laatimisen/käytön perusteena on halu toistaa luotettavasti hyväksi havaittua konstruktiota ja/tai suunnittelun automatisointi.


Generointi varaa normaalisti automaattisesti ensimmäisen vapaan pohjakuvan ehdot täyttävän resurssin. Generoinnin purku vapauttaa tällaiset automaattisesti varatut resurssit yleiseen käyttöön, jolloin jonkun toisen piirin/lähdön generointi saattaa varata nämä. Jos halutaan etukäteen määrätä mitä resursseja piiri/lähtö käyttää tai halutaan varmistaa, että uudelleengenerointi käyttää purun jälkeen samoja resursseja kuin aikaisemmin, resursseja voidaan kiinnittää tai varata manuaalisesti piirille/lähdölle etukäteen tai jälkikäteen.

  • MANUAALINEN VARAUS Manuaalista varausta on tarkoitettu käytettäväksi vain sellaisissa erikoistapauksissa, missä haluttua lopputulosta ei muuten ole mahdollista saada aikaan. Generointi käyttää ensisijaisesti ja ehdoitta manuaalisesti tehtyä varausta. Resurssin sopivuus on täysin käyttäjän vastuulla. Generointi ei tarkista eikä täydennä manuaalisesti varatun resurssin tietoja mitenkään. Generoinnin purku ei vapauta manuaalisia varauksia.
  • VAIN MANUAALINEN VARAUS Jos resurssin Varastapa on pohjakuvassa MANUAL, generointi käyttää vain manuaalisesti varattua resurssia. Jos manuaalisesti etukäteen varattua resurssia ei löydy, tästä ei tule virhettä. Tällöin resurssi voidaan varata manuaalisesti jälkikäteen generoidun piirustuksen resurssinäytöstä.
  • KIINNITETTY VARAUS Kiinnitetty varaus käyttäytyy generoinnissa kuten automaattivaraus. Kiinnytys ainoastaan määrittää millaisesta joukosta resursseja valitaan. Generointi tekee samat tarkistukset ja tietojen täydennykset kuin automaattivaraus. Kiinnitys voi olla piirille/lähdölle yleisesti tai eksaktisti tietylle pohjakuvan resurssille. Generoinnin purku ei vapauta kiinnitettyjä varauksia.
  • Eksaktisti kiinnitetty varaus Mikäli varattavalle resurssille ei ole manuaalista varausta, generointi yrittää seuraavaksi löytää piirille/lähdölle tehtyä kiinnitettyä varausta, joka on sidottu pohjakuvan resurssitunnukseen. Esim. piiri ABC123 käyttää pohjakuvaa POHJA1, jossa on IO-resurssi DI1. Kun generointi on varaamassa DI1:lle sopivaa kanavaa, etsitään piirille kiinnitettyä IO-resurssia, jolla on resurssitunnus DI1. Jos tällainen löytyy, käytetään sitä. Mikäli löytyneen resurssin ja pohjakuvan resurssin parametrit ovat ristiriitaiset, varaus epäonnistuu.
  • Piirille/lähdölle yleisesti kiinnitetty varaus Mikäli varattavalle resurssille ei ole eksaktisti kiinnitettyä varausta, generointi yrittää seuraavaksi löytää piirille/lähdölle tehtyä kiinnitettyä varausta, jota ei sidottu mihinkään pohjakuvan resurssitunnukseen. Esim. piiri ABC123 käyttää pohjakuvaa POHJA1, jossa on IO-resurssi DI1. Kun generointi on varaamassa DI1:lle sopivaa kanavaa, tarkistetaan ensin, löytyykö piirille ABC123 kiinnitettyjä IO-resursseja, joille ei ole annettu resurssitunnusta. Jos löytyy ja näistä jokin on parametrien suhteen sopiva, käytetään sitä. Jos mikään ei ole parametrien suhteen sopiva, resurssi yritetään varata normaalilla automaattivarauksella.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.