Skip to main content
Skip table of contents

Instrumentointi ja sähkökäytöt

Tervetuloa tutustumaan Vertex ED:n Instrumentointi- ja sähkökäytöt -suunnittelusovellukseen.

Vertex ED Instrumentointisuunnittelu lisää perussovellukseen työkalut instrumentointiprojektien perusrakenteen määrittelyyn, pohjakuvien luontiin ja niiden avulla automatisoituun piirikaavioiden ja sähkökäyttökuvien generointiin. Sovellus antaa mahdollisuuden piirien testigenerointiin sekä I/O-avaruuden ja kaapeloinnin etukäteismitoitukseen piiripohjien määrittelemien resurssitarpeiden pohjalta.

Generointien tuotoksena päivittyvät mm. kaapelien kytkennät sekä I/O-, ilmansyöttö- ja sähkönsyöttöluettelot. Syntyneet dokumentit voidaan revisioida suunnittelujärjestelmän perusominaisuuksilla ja leimata halutun suunnittelukäytännön mukaisesti. Käytössä oleviin tietokantoihin saadaan erilainen näkymä valitsemalla suunnittelualue sähkö- ja instrumentointisuunnittelun väliltä. IO-korttien ja muiden resurssien käyttöä voidaan ohjata vastaavasti korvamerkitsemällä resursseja halutulle suunnittelualueelle.

Instrumentointisuunnittelun työvaiheet

Instrumentointiprojektin eteneminen sisältää tietyt työvaiheet, joita mahdollisesti toistetaan syklisesti sen mukaan tehdään koko projektia kerralla vai aloitetaanko esimerkiksi ensin jostain osajärjestelmästä. Työvaiheiden järjestys on merkitsevä silloin, jos halutaan käyttää sovelluksen vahvinta työkalua –generointia – hyödyksi. Toki tarvittavat resurssit pitää määritellä ensin siinäkin tapauksessa, että resurssien varaukset tehdään käsin valitsemalla.

Alustavat työvaiheet

TYÖVAIHE

TARVITTAVAT TEHTÄVÄT

Positiointi

Lisätään keskusten ja kenttäkoteloiden määrittelyt Kaapit –toiminnolla.Määritellään mitä resurssityyppejä kaapissa/kotelossa on käytettävissä

IO-korttien lisäys

Lisätään kojeluetteloon tarvittavat IO-kortit tunnuksineen.Päivitetään korttiluetteloon kortit ja kanavat.Tarvittaessa mallinnetaan ensimmäisenä uusia korttityyppejä

Ilmansyöttöjen lisäys

Lisätään kojeluetteloon ilmansyöttöyksiköt.Päivitetään ilmasyöttöyksikköjen luetteloon yksiköt ja yksittäiset ilmansyötöt.Tarvittaessa määritellään nimiketietoihin uusi yksikkötyyppejä.

Sähkönsyöttöjen lisäys

Lisätään käsin sähkökeskusten luetteloon sähkönsyötöt ja niiden liittimet

Liitinrimat

Lisätään kojeluetteloon liitinrimat ja liittimien määrä.Päivitetään liitinrimaluetteloon rimat ja rimojen liittimet.

Runkokaapelointi

Jos runkokaapelointia käytetään, lisätään kaapelityyppi käsin ja kytketään se kytkentätoiminnolla aiemmin annettujen liitinrimojen välille. Lisätietona voidaan kaapelille antaa kategoria, jos johdotuksen jakaantumista halutaan erikseen ohjata.

Piirien/lähtöjen määrittely ja generointi

Piirien generointia varten tehdään alla olevan taulukon mukaisia valmisteluja. Vasta generoinnissa ja pohjien kokeiluvaiheessa aiemmin esitellyt työvaiheet pitää olla tehtynä generoitaviin piireihin liittyen.  

TYÖVAIHE

TARVITTAVAT TEHTÄVÄT

Piirien tietojen lisääminen

Lisätään kunkin piirin tiedot piiriluetteloon halutussa laajuudessa.Jos piirien tiedot on esimerkiksi Excelissä, voidaan laatia Import-ohje, jolla piirien tiedot importoidaan erillisellä toiminnolla piiriluetteloon.

Pohjakuvien valmistelu

Lisätään projektille tarvittava määrä piiripohjia. Piirustusryhmä BASEDWG_I tai BASEDWG_E. Pohjakuvat voidaan myös kopioida toisesta projektista

Pohjakuvien testaus

Jos valintaohjeita ei ole vielä määritelty, lisätään ohje PTESTI, lisätään testattava piiripohja vastaavalle piirille luettelossa ja merkitään valinta- ohjeeksi PTESTI. Piirustusnumeroksi voi antaa esim. PTESTI.Piiripohjaa voi nyt testata generoimalla kyseisen piirin.Jos generointi tuottaa hyväksyttävän tuloksen, pohja on toimiva ainakin resurssivarausten osalta.

Valintaohjeiden määrittely

Kullekin generoitavalle piirille pitää määritellä valintaohje, jolla piirin eri resurssit valitaan piiripohjan resurssilistan mukaisesti. Valintaohje sisältää kullekin resurssityypille kaapin/kotelon, josta kyseistä resurssityyppiä on varattavissa.

Erikoisresurssien varaus

Aina on tilanteita, joihin piiripohjien generoinnin sääntövalikoima ei sovellu. Mm. niissä tapauksissa voidaan käyttää resurssien ennakkovarauksia

Piirien generointi

Generoidaan piirit annetuille piirustusnumeroille käyttäen lopullisia valintaohjeita. Generointi varaa tarvittavat resurssit ja ilmoittaa varausten onnistumisesta.

Generointien uusinta/muokkaus

Esim. piirin pohjaratkaisuun saattaa tulla muutoksia. Tilanteesta riippuen voidaan purkaa aiempi generointi (korvamerkitä aiemmin käytetyt resurssit ja varata uusia) ja generoida uudelleen. Voidaan myös muokata generoitua piiriä käsin ja varata uusia/vapauttaa resursseja.

Instrumentointisuunnittelun yleispiirteet ja -kuvaukset

Terminologia

Projekti: Laitoksen tai järjestelmän selkeästi erillinen osa, jota muokataan itsenäisesti

Positio: Kytkentäpaikan tunnus/ Erotteleva tunnus sijainnin esittämiseksi

Resurssi: Piirien / lähtöjen generoinnissa tarvittava laitoksen laite, liitin, sähkönsyöttö, ilmansyöttö, IO-kanava yms. piirille/lähdölle varattava yksikkö.

Valintaohje: Kytkentäpaikkojen lista eri resurssien valintaan.

Positiointi

Instrumentoinnin omalla toiminnolla 'Kaappimäärittelyt ja dokumentit' muokataan projektin kytkentäpaikkojen ja –kaappien listaa. Samalla voidaan dokumenttinäkymässä lisätä kuhunkin kytkentäpaikkaan liittyvien dokumenttien generointiohjeet. Dokumenttien generointiin liittyen järjestelmä lisää positioluetteloon automaattisesti '-PROJECT-' position, johon voidaan liittää ne dokumentit, jotka eivät suoraan liity yksittäiseen positioon. 

Piirien ja sähkökäyttöjen generointia varten luodaan valintaohjeita, joilla generointia ohjataan. Ohjeiden määrittelyn helpottamiseksi kullekin kytkentäpaikalle (positiolle) annetaan lisätietona mitä resurssityyppejä ko. kytkentäpaikasta on saatavissa.

Nimiketietojen käyttö

Nimikkeistä osa on käytössä instrumentoinnin kojetietojen määrittelyssä (IO-kortit, liitinrimat, ilmansyöttöyksiköt). Ensimmäinen vaihe laiteresurssien määrittelyssä on em. tietojen syöttö ja valinta laiteluetteloon.

Projektin kojeluettelo

Kojeluetteloon lisätään laiteresurssien päivitys varten ilmansyöttöyksiköt, IO-kortit ja liitinrimat. Generoinnissa laiteluetteloon kertyvät generoiduissa piireissä ja lähdöissä esitellyt laitteet: esim. instrumentit ja sähkökäyttöjen peruskomponentit. Kojeluettelon tiedot voivat heti generoinnin jälkeen sisältää vain laitteen perustietoja: tunnuksen ja yleisen komponenttityypin. Tarvittaessa tietoja voidaan täydentää (valmistaja, pinninumerointi, yms..). Näihin tietoihin voidaan haluttaessa viitata pohjakuvissa. Tiedot voidaan päivittää erillisellä päivitystoiminnolla kuviin ilman erillistä generointia.


Liitinrimat

Liitinrimat luettelo sisältää listan projektin liitinrimoista ja niiden sisältämistä liittimistä. Liitinlistaan kertyy tieto liittimien käytöstä joko runkokaapelin kytkennässä tai käsin tai generoinnissa tehdystä varauksesta. Liitinrimat päivitetään laiteluettelosta.

I/O-laitteet ja -väylät

IO-korttilista ja IO-lista sisältävät IO-kortit ja niiden kanavat, Väylätyyppiseen "IO-korttiin" kertyy kanavia, kun väylään viitataan generoinnissa. Korttiluetteloa päivitetään laiteluettelosta, kun korttinimikkeille on annettu viittaus korttityyppiin. IO-korttien listaan täydentyy kanavien käyttö joko varaamalla kanava tai generoinnin kautta varattuna. Generoinnissa IO-listaan päivittyvät piirille/lähdölle spesifiset tiedot pohjakuvasta.

Ilmansyötöt

Ilmansyöttöyksiköt ja ilmansyötöt luettelossa näkyvät järjestelmään esitellyt ilmansyötöt ja missä piireissä ne ovat käytössä. Listaa päivitetään laitetiedoista.

Kaapelointi

Kaapeliluettelon ja johdinluettelon avulla määritellään runkokaapelien kytkentä sekä voidaan varata manuaalisesti kaapeleita/kaapelijohtimia. Generointi lisää kaapeliluetteloon instrumenttikaapelit sekä käyttöjen kaapelit. Kaapelien numerointi perustuu projektiasetuksiin.

Projektien resurssien käytön hallinta

Generoinnissa eri resurssityypit valintaa ohjataan valintaohjeella, joita projektiin voidaan määritellä tarpeen mukaan. Kukin valintaohje määrittelee eri resurssityypeille kytkentäpaikan, josta resurssia etsitään. Kullekin generoitavalla piirille ja lähdölle annetaan valintaohje.

Piiriluettelo

Piiriluettelossa kuvataan halutulla tarkkuudella projektissa olevat piirit. Piireillä pitää antaa yksikäsitteinen tunnus, nimitys, tyyppipohja ja valintaohje. Piirit voidaan import-toiminnolla tuoda halutusta Excel –taulusta.

Sähkönsyötöt ja sähkökäytöt

Sähkönjakokeskusten luettelossa on esitellään jakokeskukset ja kuhunkin kuuluvat lähdöt sekä sähkönsyötöt. Aktiivisesta suunnittelualueesta (I/E) riippuen näkymässä on joko lähdöt tai syötöt. Käytöistä annetaan piirien tavoin tarpeelliset tiedot ja generointia varten pohjakuva ja valintaohje. Käytöt voidaan tuoda järjestelmään halutusta Excel-taulusta ja jakaa omalla toiminnollaan haluttuihin keskuksiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.