Skip to main content
Skip table of contents

Lentokonepiirikaaviot

Yleiskuvaus

Lentokonepiirikaaviot -sovellus tukee johdotuskaavioiden tyyliin tuotettavien kaavioiden piirtämistä ja niiden johdannaisina syntyvien dokumenttien generointia.

Suunnittelussa luodaan älykkäitä kaavioita, joiden piirtämisen jälkeen voidaan kaaviossa olevien tunnusten, yhteyksien ja tunnustietojen perusteella luoda johdotustaulukko, soittoluettelo ja eristysvastustaulukko. Kun projektin kojeluetteloon annetaan laitteiden komponenttitiedot, joista on linkki liittimien tyyppeihin ja asennustyökaluihin, johtotusluetteloa voidaan automaattisesti täydentää näillä tiedoilla.

Piirustusten rakenne ja sen tarkistaminen

Kaaviot piirretään Vertex ED:n tapaan ns. älykkäänä kaaviona, jossa symbolien kytkentäpisteiden välillä piirretään johtimet yhteysviivoina. Perusjärjestelmän piirustustavasta ei poiketa varsinaisesti mitenkään. Lentokonepiirikaavioiden dokumentointitapaan liittyy se, että kaikille johtimille annetaan yksikäsitteinen tunnus ja kullekin valitaan johdintyyppi. Kaavion rakennetta voidaan tarkistaa mm. seuraavilla toiminnoilla:

Lehtioperaatiot

Lehtioperaatiot dialogissa asetetaan tarkistustoiminnot päälle ja valitaan halutut piirustukset. Syntyvän lokitiedot virhetietojen kautta pääsee tarkistamaan piirustuksen puutteet:

Piirustusten testausta varten järjestelmän asetuksista pitää asettaa yhteysviivojen testauksessa sekä johdintunnukset että johdintyypit tarkastettavien asioiden listaan.

Johdintyyppien tarkistus

Johdintyyppien tarkistus antaa koostenäkymän piirustukseen valituista johdintyypeistä:


Käyttöliittymään on tehty joitakin helpottavia ominaisuuksia esim. johdintunnusten syöttöön ja muokkaamiseen. Lentokonekaavioille tyypillistä piirtotapaa järjestelmä osaa parhaiten tukea, kun piirustuksen tyypiksi on annettu 'Lentokone-johdotuskaavio'. Esimerkiksi johdintunnuksen yksikäsitteisyyttä tarkistetaan automaattisesti jo tunnusta annettaessa.


Kaavioissa on käytössä joitakin erikoisrakenteita, jotta generoitavat johdinluettelot syntyvät oikein.

Johdinsuojien piirtäminen kaavioihin

Johdinsuojat piirretään usein niin, että suoja esitetään kahtena symbolina, joiden kytkentä on myöskin erillisinä yhteysviivoina.

Koska johdintunnusten yksikäsitteisyys ei salli suojan kahdelle päälle samaa johdintunnusta, käytetään tunnuksissa jälkiliitemerkintöjä @a ja @b. Alla olevassa kuvassa esitettynä on suojan TR002ASH toinen pää. Koska tämä on esitystapana käytössä vain ohjelman käyttäytymistä ohjaamaan, tunnus voidaan lisätä esim. piilotasolle (vain suunnittelijan katseltavaksi).

Johdinssuojasymbolille ei tarvitse antaa tunnusta. Järjestelmä tunnistaa symbolin tyypin ja antaa laitetunnukseksi SUOJA. Alla kuvassa osa kaaviosta kerätystä johdintietokannasta:

Lopulliseen johdinluetteloraporttiin samalla tunnuksella (ennen @ merkkiä oleva osuus sama) olevat kytkennät yhdistetään ja suoja on listassa yhtenä kytkentänä.

Lentokonesovelluksen toimintovalikko

Lentokonesuunnittelun erikoistoiminnoille on oma valikko suunnitteluvälilehdellä. Valikossa alkujaan olleet piirustuksen tietojen testauksen ja tunnusten käsittelyn toiminnot löytyvät ED-järjestelmän vakiotoiminnoista.

Lentokonesovelluksen tietokannat

Lentokonesovelluksen tietokannat valikkoon on koottu sekä yleisten että projektikohtaisten tietokantojen muokkaustoimintoja:

 • Laitteiden koodien selaus
  selataan projektikohtaista kaikkien piirustusten osatietojen listaa
 • Johdotustietokannan selaus
  valitaan projektin johdotustietokanta ja selataan sitä
 • Alkutoimet TK selaus
  selataan soittolistojen generoinnin alkuasetusten listaa
 • Soittolaitteiden selaus
  Selataan listaa soittolistan laitteeksi merkityistä
 • Johdintunnusten korjaus
  Selataan projektissa käytössä olevien johdintunnusten listaa.
  Mahdolliset korjaukset päivittyvät kaavioihin
 • Johdintunnusten alustus
  Tyhjätään ja päivitetään johdintunnuslista kaavioista johdintunnustietokantaa
 • Laitetietokannan selaus
  Selataan ja muokataan yleistä laitetyyppien tietokantaa
 • Liitinkonfiguraatioiden selaus
  Liitinkonfiguraation avulla laitteiden liittimet, niiden asennustyökalut ja johdinkoot voidaan määritellä
 • Kosketinelementtien selaus
  Kosketinelementtin avulla määritellään liitinkonfiguraatiot
 • Liitintyyppien selaus
  Liitintyypeillä määritellään kullekein liitintyypille, mitä konfiguraatiota eli kosketinelementtejä liittimessä käytetään

Kerää johdintiedot tietokantaan

Toiminnolla kerätään valituissa kaavioissa olevat johtimet tietokantaan raportointia varten. Toiminto pyytää valitsemaan piirustukset, jooista kerätään sekä antamaan johdintietokannan nimen. Oletuksena tarjotaan tietokantaa, joka tallennetaan piirustuksen nimen mukaiseen projektin alihakemistoon nimelle d_JOHDOT.

Luetteloiden tulostuskieli

Johdotuksen ja osatietojen raporteista on suomen- ja englanninkieliset versiot. Toiminnolla aktivoidaan jompi kumpi kieli. Kielivalinta on voimassa Vertex istunnon ajan. Kaikista raporteista ei välttämättä ole olemassa valitun kielen mukaista pohjaa. Siinä tapauksessa järjestelmä antaa virheilmoituksen ja ko. formaattitiedosto pitää rakentaa. Useimmiten se käy yksinkertaisimmin ottamalla pohjaksi suomenkielisen formaatin, kääntämällä otsikkkotiedot englanniksi ja tallentamalla käännös formaatin virheilmoituksessa ilmoitettulle nimelle. Jos formaatissa viitataan Excel-pohjaan, myös siitä pitää tehdä käännös toiselle nimelle ja korjata formaatin Excel-viite uudelle nimelle.

Soitto- ja eristysvastusluettelo

Kun johdotustiedot on kerätty tietokantaan, voidaan tietojen perusteella generoida soitto- ja eristysvastusluettelot haluttujen soittolaitteiden suhteen. Toiminnolla avautuu esimerkiksi alla olevan kaltainen dialogi:

Dialogia käytetään seuraavasti:

 • Valitaan Johdintiedot -kenttään nuolesta avautuvalla tiedostoselaimella aiemmin kerätty johdintietokanta.
  Valinnan jälkeen toiminto täyttää Soittolista ja Eristysvastuslista -kentät oletusnimillä.
  Oletusnimet voi halutessaan vaihtaa.
 • Merkitään soittolaitteiden listaan Soita kenttään 'Kyllä' merkinnällä ne, joiden suhteen soitetaan.
  Tarvittaessa soittolaitelistaan voi lisätä liittimiä.
  Huomaa, että vaikka positio esiintyy esim. soittolaitteissa, laitteiden yksikkötunnuksiltä vaaditaan yksikäsitteisyyttä
  kussakin käsiteltävässä johdotuskokonaisuudessa!
 • Painetaan Soittoluettelo -nappia, joka generoi listat annetuille tiedostonimille. Tarvittaessa toiminto varmistaa korvataanko vanha lista.
 • 'Näytä tietokannat' rasti on vain erikoistilanteita ja mahdollisten ongemien selvittelyä varten.
  Kun rasti on merkitty listauksen aikana toiminnon luomat väliaikaiset tietokannat näytetään käyttäjälle.

Soittolistan generointi

Kustakin soittopisteestä edetään johtimien ketjutuksia niin pitkälle kuin päästään ja nämä liitinpisteet näytetään soittolaitteen pinnin soittopisteiksi. Jos ketjutus etenee soittolaitteeksi merkittyyn liittimeen tai maapisteeseen, ketju päätetään siihen ja em pisteet merkitään soittopisteiksi.

Johdotusluettelo

Johdotusluettelo -toiminnolla aiemmin kerätty johdintietokanta täydennetään pinnien tyyppi- ja työkalutiedoilla ja generoidaan vastaava raporttitiedosto. Toiminto pyytää ensin valitsemaan tiedostoselaimella johdintietokannan. Valittu tietokanta täydennetään ja näytetään sen jälkeen käyttäjäle:

Kun selailudialogi on kuitattu, käyttäjä voi valita raporttitiedoston nimen tiedostodialogissa.

Kaavion kojeluettelo

Projektissa laitteiden kojetiedot annetaan kaaviokohtaisesti. Kaavion kojeluettelo -raportti pyytää ensin valitsemaan piirustusnumeron. Valinnan jälkeen näytetään piirustukselle kirjatut laitteet tietokantadialogissa.


Dialogin kuittauksen  jälkeen kojeista tehdään raportti, jolle kysytään tiedostodialogissa tiedostonimi.

Liitintoiminnot

Liittimiin liittyviä tietoja muokataan Lentokonesovelluksen tietokannat -valikossa olevilla toiminnoilla.

Laitteiden liittimet määritellään moniportaisen relaation avulla:

 • Liitintyypit tietokannassa (CONNECTORS)   kerrotaan kullekin nimikkeelle, mitä liitinkonfiguraatiota laitteella käytetään.
 • Liitinkonfiguraatioilla (ELEM_SETS) on relaatio listaan liitinelementtejä (ELEM_LIST), jotka konfiguraatioon kuuluvat.
 • Konfiguration liitinelementtien listassa kullekin pinnille kerrotaan liitinelementtien tyyppi.
 • Liitinelementtien tyyppitietokannassa (ELEM_CODES) on kunkin elementin työkalutiedot, tyyppikoodit ja mahdollinen ryhmittelytieto.

Tätä relaatiorakennetta käyttämällä järjestelmä selvittää kunkin kaaviossa käytetyn liittimen tyypin ja siihen liittyvät muut tiedot. Jos johdotustietokannan generoinnin aikana tätä relaatioketjua ei päästä liitintietoihin asti, seuraa virheilmoitus.

AWG adaptiivinen kosketinelementin valinta

Kosketinelementtityyppien ja kytkentöjen selvittämisessä käytetään edellä kuvatun perusrelaation lisäksi AWG -ryhmittelymenetelmää, jolla liitintyypeistä valitaan kytkettävän johtimen kokoa vastaava liitintyyppi. Alla olevassa kuvassa esimerkkitilanne:

Kosketinelementtityyppi ei viittaakaan suoraan tiettyyn kosketinelementtityyppiin vaan ryhmään (+ etumerkki). Tällä saadaan aikaan johtimen AWGn perusteella tehtävä kosketinelementin valinta.

Kytkentämoduleiden erikoispiirteet

Kytkentämoduleja käytettaessä tulee tilanne, jossa soittoluetteloa varten pitää modulin sisäiset galvaanisesti kytkennät kuvata, jotta soittaminen ei katkeaisi aina kytkentämoduliin. Tätä varten liitinkonfiguraatiossa käytetään omaa erikoismerkintää. Ne liitinkonfiguraation pinnit, jotka ovat galvaanisessa yhteydessä, merkitään samalla @-loppuisella etuliitteellä kosketinelementin tyypin alkuun.

Alla olevan kuvan esimerkistä näkyy, miten esim. pinnien E ja F sisäinen kytkentä on merkitty (c@). Toisiinsa yhteydessä olevien pinnien määrää ei ole rajoitettu. Riittää, että kaikilla on sama, muista saman konfiguraation muista merkinnöistä poikkeava alkumerkintä: yksi kirjain + @-merkki

Käytössä olevat tietokannat

Lentokonesovelluksen projektirakenteessa, revisioinnissa ja liitinrakenteiden hallinnassa on käytössä joukko tietokantatauluja:

CONNECTORSshared/dbasesKuhunkin laitetyyppiin liittyvä liitinkonfiguraatio
ELEM_SETSshared/dbasesLiitinkonfiguraatiot
ELEM_LISTshared/dbasesLiitinkonfiguraatioiden liittimet - pinninumerot ja kosketinelementtien tyypit
ELEM_CODESshared/dbasesKosketinelementtien tyypit
DEV_CODESprojektihakemisto

Piirustuksiin liittyvät laitetyypit - kojeluettelo

RINGDEVprojektihakemistoSoittolaitteiden luettelo
JOHDOT  (oletusnimi)proj.hak/<piirustus>Johdotusluettelo  - oletusnimi
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.