Skip to main content
Skip table of contents

Johdinsarjasuunnittelu (2D/3D)

Johdinsarjatoimintojen uudistukset ja muut parannukset versiossa Vertex ED 2024 (v.30) ja 3D-johdinsarjamuutosten osalta versiossa Vertex G4 2024 (v.30).

Johdinsarjatoiminnon virtaviivaistaminen

Aikaisemmissa Vertex ED:n versioissa johdinsarjatoimintoja ohjattiin usean peräkkäisen valintadialogin kautta. Vertex ED 2024 (v.30+) myötä johdinsarjatoiminnot on nyt koottu yhteen valintadialogiin. Tämän avulla voidaan hallita samanaikaisesti kaikkia johdinsarjaan liittyviä toimintoja, kuten päivityksiä, kerätyn johdotuksen tarkastelua, laitetietoja ja johdintaulukoita.

Tämä muutos mahdollistaa johdinsarjatoimintojen nopeamman ja selkeämmän käytön, kun erillisten välidialogien tarve vältetään, ja johdinsarjan päivitys tapahtuu yhdellä selkeällä käyttöliittymällä. Johdinsarjan johdotusta voidaan päivittää yhdellä dialogilla, joka näyttää dynaamisesti tulevat johdotuksen muutokset.

Lisäksi johdotusta voi päivittää kätevästi myös johdotustietokannan selailudialogin kautta. Vertex ID: ED-4362, ED-4097

Uusi varoitus puuttuvista segmenttien johdinpituuksista

Johdinsarjan kokooonpanokuvassa johdinreitti muodostuu useasta johdinsegmentistä. Jokaisella johdinsegmentillä on oltava pituustieto, jotta reititetyn pituuden laskennan pystyy ratkaisemaan ohjelmallisesti. Versiosta ED 2024 (v.30) alkaen johdinsegmenteillä on siis oltava pituustiedona ainakin nolla (0) ja kaikki muut tulkitaan virheiksi. (tyhjä, teksti jne.).

Jos johdinreitillä on segmenttejä, joiden pituus arvo on virheellinen (esim. teksti) tai se puuttuu kokonaan (tyhjä), asetetaan johtimen reititetyksi pituudeksi (sis. kaikki segmentit) tyhjä arvo. Tätä virhettä korostetaan johdotustietokannan dialogissa johtimen pituuskenttä näytetään punaisena jos se on virheellinen tai tyhjä. Jos jokin pituustieto johdinreitillä on siis tuntematon (tyhjä/virheellinen), niin koko reitin pituus on virheellinen ja tätä virhettä korostetaan huomiovärillä. Jos johdinreitin kokonaispituus on nolla, niin johdinreitin pituuskenttää korostetaan keltaisella värillä.

Yllä esimerkkikuvassa vihreällä korostettu laitteen S15A johdinsegmentin pituus on tyhjä, joten sen johdotus näytetään punaisella huomiovärillä johdotustietokannassa. Vastaavasti S13A ja S15A laitteiden omien pinnien välille kytkettyjen johdinten (23Eb ja 72La) pituudeksi on asetettu nolla, koska ne on tässä esimerkissä tulkittu automaattisesti hyppylangoiksi samassa laitteessa ja johdinsarjan asetuksista haetaan niille hyppylangan oletuspituus, joka on nolla (0). Vertex ID: VXED-225

Tämä virhe näytetään myös lokiselaimessa virheenä johdinsarjatoimintojen kategoriassa:


Liitinkohtainen valinta johdintaulukoille

Uudessa johdinsarjan päivitysdialogin ylänäytössä voi asettaa nyt myös symbolikohtaisesti liittimen johdotustaulukon tyypin. Jotta symboleille lisätään taulukot täytyy päivitystoiminto “Lisää johdintaulukot kuvaan“ olla päällä.

Valinnan ollessa päällä käytetään valittua oletustaulukkoa tai symbolin riville määritettyä taulukon tyyppiä.

Tuki johdinsarjan symbolien monipinnisyydelle

Yhdelle symbolille voidaan antaa useita kytkentäpisteitä ja niihin voidaan liittää eri johdinsegmenttejä. Yleiskytkentäpiste annetaan tyhjällä tunnuksella. Yksi johdinsarjan liitin voidaan kuvata yhdellä tai useammalla symbolilla, ja jokaisessa symbolissa voi määrittää eri kytkentäpisteitä vapaasti.

Yksi laite voidaan kuvata johdinsarjassa monella symbolilla ja kullekin symbolille voidaan antaa useita eri pinnejä. Tyhjään pinnimäärittelyyn kytketään kaikki loput johtimet, jos sellainen on kytketty johdinsarjan layoutkuvassa.

Pinnien järjestys monipinnisyystilanteessa

Johdinsarjan liittimien johdintaulukot ovat määrittelemättömässä järjestyksessä pinnien kesken. Samaan pinniin kytkeytyvien johtimet pitäisi olla keskenään järjestyksessä. Yleisimmässä tapauksessa ne halutaan järjestää vasta päätelaitteen mukaisesti. Esim. splice-liitin on tapaus, jossa samaan pinninumeroon kytketään useita johtimia. Liitinten johdotustaulukot järjestetään ensisijaisesti kyseisen liittimen pinnin mukaan ja toissijaisesti toisen päätelaitteen mukaan.

Johdinsarjan osaluettelotaulukot kuviin

Ohjelma sisältää nyt mallin kuviin lisättävistä ja päivittyvistä osaluettelotaulukoista. Taulukkoa voidaan muokata tarpeiden mukaan.

Johdin- ja kaapelimääräluettelotaulukot kuviin

Ohjelma sisältää nyt mallin kuviin lisättävistä ja päivittyvistä johdin- ja kaapelimääräluettelotaulukoista. Taulukkoa voidaan muokata tarpeiden mukaan.

Edellisten taulukoiden lisäys kirjastoon

Yllä esitetyt taulukot päivittyvät tekstimakrojen päivitystoiminnolla (SHIFT+F5 tai lehtisarjatoiminnosta päivitystoiminto).

Voit tuoda nämä taulukot omaan symbolikirjastoosi: Järjestelmä-Kirjastot-(Kirjaston valinta mihin tuodaan)-Tuo symb. > ...\system\complibs\UPDATED_SYMBOLS\ >

Seuraavassa dialogissa valitaan tuotavat symbolit ja asetetaan niille Tuo-valintamerkintä (rivivalinta → Valitse). Lopuksi valitaan OK.


3D-johdinsarjatoimintojen parannukset

3d-johdinsarjasuunnittelussa parannettiin segmenttien käsittelyä.

3D-johdinsarjasegmentin reitityksen käynnistys segmentin pään kahvasta

Segmentin valinnassa sen molempiin päihin ilmestyy nuolikahvat, joista klikkaamalla tai raahaamalla käynnistyy uudelleen reititys -toiminto. Tällä voidaan helposti esim. vaihtaa segmentin kytkentää toiseen haaraan tai liittimeen hyödyntämällä jo olemassa olevaa reittiä.

Toiminnolla voidaan jatkaa segmentin reititystä vastaavasti kuin segmentin lisäys -toiminnossa. Jos segmentin valittu pää on liitetty toimilaitteeseen (kahvaliitosehto), toiminto aukaisee valitun pään kahvaliitoksen ja lisää segmentin loput kauttakulkupisteet toiminnon alkutilaan. Painamalla Ctrl+Z voidaan poistaa vanhoja tai juuri lisättyjä segmentin välipisteitä yksi kerrallaan kuten segmentin lisäystoiminnossa. Vertex ID: ED-4139

Päätä segmenttien reititys toiseen vapaaseen segmentin päähän

Segmentin mallinnuksen voi aloittaa tai päättää toisen segmentin sähkökahvaan, jolloin nämä kaksi segmenttiä yhdistyvät yhdeksi segmentiksi.

Uudelleen reitityksessä reititettävän segmentin tiedot siirretään yhdistetylle segmentille. Jos uuden segmentin lisäyksessä päättää segmentin toiseen segmenttiin, siirtyvät olemassa olevan segmentin tiedot yhdistetylle segmentille. Vertex ID: ED-4140

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.