Skip to main content
Skip table of contents

Vertex G4Plant yleiskatsaus

Tervetuloa Vertex G4Plant -käyttäjäksi! Näiltä sivuilta sivulta löydät tietoa ohjelmiston ominaisuuksista, lisenssivaihtoehdoista sekä asennusohjeen.

Vertex G4Plant on vakiona laaja toimintokokonaisuus laitossuunnitteluun. Se sisältää erittäin kattavasti laitossuunnittelussa tarvittavat Vertex-ohjelmistomodulit. Lisäksi on kuitenkin tarjolla muutamia optiomoduleita.
Vertex G4 Plant - 3D laitos- ja putkistosuunnitteluohjelmisto

Vertex G4Plant on suomalainen ja suomenkielinen CAD-ohjelmisto, jolla voidaan suunnitella laitoksia ja niihin liittyviä laitteita ja rakenteita joko mallintamalla tai piirtämällä. Ohjelmisto sisältää vakiona myös Vertex G4 -ohjelmiston työkalut mekaniikkasuunnitteluun ja piirustuksia on mahdollista tuottaa myös piirtämällä eli ilman mallia. Sekä piirustuksille että malleille on käytössä suunnittelutiedon hallintajärjestelmä, jota kutsutaan arkistoksi.

Ohjelmisto sisältää erikoistoimintoja muun muassa seuraavia osa-alueita varten:

 • laitosten putkistot
 • isometrit
 • kannakointi
 • kanavistot
 • teräsrakenteet ja hoitotasot
 • lujuuslaskenta
 • visualisointi
 • animointi
 • törmäystarkastelut
 • 2D-piirustukset
 • osaluettelointi
 • sekä lukuisia muita osa-alueita

Käyttöliittymä yleisesti

Ohjelmiston käyttö perustuun hiiren osoittimella valittaviin toimintoihin. Useimmat toiminnot voit myös suorittaa tilannekohtaisesta valikosta, joka avautuu napsauttamalla hiiren 2. painiketta kyseisen osan tai kokoonpanon kohdalla. Voit itse muokata käyttöliittymää ohjelman asetuksista rajoitusten puitteissa. 

Arkistot ja globaali tiedonhallinta

G4Plant käyttää suunnittelutiedon hallintaan arkistoja. Niitä ovat malliarkisto, piirustusarkisto sekä projektiarkisto. Projektiarkiston kautta hallitaan kansioita jotka sisältävät projektien malleja ja piirustuksia. Arkistojen avulla haluttu dokumentti löytyy erilaisten hakuehtojen avulla. Perusarkistointi käyttää Vertexin omia tietokantoja. Erityisesti hajautettua suunnittelua ja yleistä suunnitteludokumettien hallintaa varten on saatavana myös laajennettu SQL-pohjainen PDM-järjestelmä Vertex Flow.

Projektin kopiointi uudeksi projektiksi

Voit kopioida arkistossa olevan projektin minkä tahansa kokoonpanon uuden projektin pohjaksi. Kopiointiin ja tiedostojen uudelleen nimeämiseen varta vasten kehitetty toiminto kopioi valitun kokoonpanon ja sen sisältämän mallihierarkian piirustuksineen uusille nimille.


Projektien pakkaus ja siirto järjestelmästä toiseen

Vertex arkistoon tallennetut dokumentit tai projektit voidaan arkistoida paketeiksi, jotka sisältävät projektin dokumentit ja niiden metatiedot. Projektit tai valitut projektidokumentit voidaan myös siirtää toiseen Vertex-ohjelmistoon siirtopakettien avulla. Voit esimerkiksi ladata projektin mukaasi työmaalle, tehdä siellä muutoksia ja palauttaa muutokset takaisin palvelimelle.

Suunnittelutyön jakaminen

Projektin parissa työskentelee tavallisesti saman aikaisesti useita henkilöitä. Tässä tapauksessa projektin tiedostot tallentuvat keskitetysti palvelimella olevaan arkistoon josta ne ovat kaikkien projektiin osallistuvien suunnittelijoiden saatavilla. Hajautettua suunnittelua voidaan tehostaa ottamalla käyttöön Vertex Flow -järjestelmä, joka huolehtii dokumenttien varaamisesta, revisioinnista ja käyttö- ja muutosoikeuksista. Voit myös asettaa Flow-järjestelmän tekemään dokumenteista automaattisesti esimerkiksi PDF- tai DWG-muunnoksia.

Kevennykset ja työalueet

Arkistossa oleville malleille voidaan hyödyntää erilaisia kevennystekniikoita, joilla suuressakin projektissa työskentely helpottuu.


Pistepilvitiedostojen käsittely

Tuo Vertex G4Plant -ohjelmistoon laser-keilattuja pistepilviä esimerkiksi e57-, pts-, ptx-, xyz-, las-, tai laz-tiedostona. Pistepilvitiedoston sisällöstä riippuen ohjelma tukee pisteille tallennettua väriä ja valoisuutta. Pistepilvi voi olla myös väritön mutta harmaasävyt sisältävä. Pintakolmiointia voit käyttää, mikäli luettu pistepilvi mahdollistaa sen.

Voit harventaa pistepilveä lukuvaiheessa sekä rajata ja poistaa pisteitä annetulta alueelta. Lopulta voit tallentaa muokatun pilven uudelle nimelle. Mallinnettaessa voit refereoida pistepilven pisteisiin tai mallintaa apupintoja pisteiden avulla. Pistepilvi voidaan näyttää myös mallista tehtävissä työpiirustuksissa.

Luo ympäristö kokoonpanolle

Lisää maasto uutena osana osamallinnustilassa maastomallinnus-työkalulla. Voit käyttää mallinnuksen apuna esimerkiksi korkeuskäyrät sisältävää 3D-DWG-tiedostoa, joka tallennetaan ohjelman arkistoon. Voit muokata maastoa lisäämällä uusia maastopisteitä, tai siirtämällä tai poistamalla vanhoja maastopisteitä. Maaston muita muokattavia ominaisuuksia ovat maan paksuus sekä materiaali maan pinnalle ja leikkaukselle.

Visualisointi

Tuota visualisoinnilla fotorealistisia kuvia 3D-malleista. Kuvia voidaan tallentaa BMP-, JPG-, Targa-, TIFF- sekä PostScript-formaateissa. Käytettävissäsi on laaja materiaalikirjasto tai voit luoda materiaalin itse. Voit muokata myös valolähteitä, taustaa, edustaa ja varjostusasetuksia.

Mallinna putkisto

Määritä ensin putken reititys esimerkiksi valitsemalla valmis ohjauskäyrä tai luonnostele reitti itse antaen sille geometrisiä ehtoja. Lisää putkilinja ja valitse sen putkiluokka, nimelliskoko, seinämän paksuus, putken nimike, käyrän nimike ja kulmien tekotapa. Voit mallintaa putkilinjaa myös siten, että lisäät putkia ja putken osia komponenttikirjastosta. Putkilinjan koko ja vietto ovat jälkikäteen muutettavissa. Yksittäisen putkikomponentin kokoa, tyyppiä tai asentoa voidaan myös muuttaa. Analysoi lopulta mahdolliset törmäykset ohjelman törmäystarkastelu-toiminnolla.

Erikoisputkistot ja taivutetut putket

 • Muovi-, elintarvike- ja kaukolämpöputkistot

Vertex G4 Plant 2021 sisältää valmiit tietokannat muovi-, elintarvike- ja kaukolämpöputkistojen suunnitteluun.

 • Erikoiskomponentit

Kirjastoissa on valmiina esimerkiksi Geberit-, QF- pantaputki-, teflon- ja lasiemaliputkien mittataulukot.

 • Taivuttamalla tehtävät putkistot

Suunniteltaessa taivutetuilla putkilla saadaan taivutustaulukkoja ja valmiita ohjaustiedostoja CNC-taivutuskoneita varten. Taivutetuille putkille voidaan asettaa oletuksen taivutussäde tai se voidaan syöttää vapaasti.

Putkikomponenttikirjasto

Vertex G4Plant sisältää vakiona PSK-putkiluokat (Ryhmä 42) ja laajan putkikomponenttikirjaston, jota pidämme ajan tasalla ja täydennämme säännöllisesti. Voit myös itse tallentaa yleisimmin käytetyt komponentit kirjastoon. 

Isometrit

G4Plant-ohjelmisto sisältää ohjelmistoon integroituna Isogen-isometrisovelluksen. Sovellus tuottaa 3D-putkilinjasta tai valituista linjan osista automaattisesti mitoitetun isometripiirustuksen osaluetteloineen. Mukana tulee muokattavissa oleva isometrisymbolikirjasto sekä työkalut isometrilomakkeiden ja muun isometrin sisällön muokkaamiseen. Vuoden 2017 versiossa on käytössä uusin Isogen-versio (Personal ISOGEN 2012 R2 HF19 update, 09 Feb 2016) sekä parannetut symbolieditoriominaisuudet.


Kannakointi

Ohjelmiston mukana toimitetaan uusimman PSK 73 standardisarjan mukaiset primäärikannakkeet. Portti- ja uloke-tyyppisille sekundäärikannakkeille löytyy tyyppiesimerkkejä standardien SFS 5398 ja SFS5397 mukaisesti. Ohjelmasta löytyy oma erikoistoimintonsa kannakekuvien tekoon. Voit tuoda malliin myös Lisega- ja Hydra-kannakkeita.


Putkieristeet

Putkistot voidaan tarvittaessa eristää omilla erikoistoiminnoillaan. Eristys voidaan lisätä myös vain osalle putkea ja ohjelmassa on erikoistyökaluja käyrien, laippojen ja varusteiden eristämiseksi. Eristysten näkyvyyttä mallissa voidaan säätää joko piilottamalla eristeet kokonaan tai asettamalla eristyksille läpinäkyvyyttä.PI-kaaviolinkki ja hitsaustoiminnot

Mikäli käytössä on Vertex G4PI -kaaviosuunnittelusovelluksella tehtyjä kaavioita, voit halutessasi poimia koko-, putkiluokka-, materiaali-, ja suunnitteluarvoja suoraan kaaviosta tai projektin kaaviotiedoista. Voit lisätä malliin hitsisaumoja ja syöttää niille tietoa jotka esimerkiksi saadaan listamuodossa putkilinjan isometriin.

Profiilien lisäys ja paikoitus

Vertex G4Plant:in profiilikirjasto sisältää suuren määrän profiilipoikkileikkauksien standardikokoja. Voit myös itse mallintaa poikkileikkauksen ja vetää sen avulla profiileita. Profiileja voit muokata seuraavasti:

 • Asemoi profiilipoikkileikkaus profiilin pituutta ohjaavalle ohjauskäyrälle ja käännä se haluttuun asentoon esimerkiksi peilaamalla U-palkki aukemaan oikealle tai vasemmalle.
 • Trimmaa vedetty profiili profiileihin, osiin, pintoihin ja pisteisiin.
 • Katkaise profiili ja yhdistä se tietyin edellytyksin.

Profiililien katkaisulistat

Saat profiilirakenteista Excel-, tekstimuotoisia tai kuvallisia katkaisulistoja. Teksti- ja Excel-muotoisissa listauksissa on eritelty kunkin profiilin paino ja päiden katkaisukulmat sekä laskettu yhteen profiilityyppinen menekki metreinä ja kiloina. Voit linkittää profiilit yrityksesi varastonimikkeisiin tyypin ja koon mukaan, jolloin profiilit yksilöityvät listauksissa tarkasti.

Hoitotasot, portaat ja kaiteet

Ohjelmassa on kirjastokomponentteja hoitosiltojen, portaiden ja kaiteiden mallinnukseen. Määritä komponenttiin porraskulmat ja portaiden korkeudet, tasojen pituudet ja leveydet sekä kaidekorkeudet. Porras-hoitotaso-ketjun reititykseen voit käyttää myös jatkuvaa reititystä.

Kanavistot ja kaapelihyllyt

Mallinna kanavistot ja kaapelihyllyt käyttäen valmiita parametrisiä komponentteja. Mallinnus tapahtuu osoittamalla keskiviivan reitti malliin. Ohjelma täydentää automaattisesti tarvittavat kulma- ja käyräkappaleet. Lisävarustelua varten on myös muunnoskappaleita, lohkokäyriä, haatoituksia ja muita erikoisosia. Kaapelihyllyille on vaaka- ja pystyhyllyjä, t-haaroja, nivel-kulmakappaleita ja käyriä.

Piirustukset ja annotointitoiminnot

Tuota piirustukset joko muodostamalla kuvantoja ja leikkausia mallista tai itse piirtämällä. Käytä piirustusten viimeistelyyn annotointitoimintoja, joilla saat kuviin korkomerkkejä, linjatunnuksia, varuste- ja instrumenttitunnuksia, kokotietoa ja muita komponenttien tietoja.

Osaluettelointi ja raportit

Ohjelmassa on erikoistyökalu mallista ajettavia massalistauksia varten. Kerää sillä mallista kaikki näkyvät osat, suodata listalle haluamasi osat ja tarkastele kerättyjä osia visuaalisesti. Avaa toiminto kokoonpanovalikosta Osaluettelo-toimintojen alta.

Osien keruun jälkeen avautuva ikkuna sisältää erilaisia pikasuodatusvaihtoehtoja esimerkiksi putkikomponenteille, kannakkeille ja profiileille. Osille löytyy myös valmiiksi muotoiltuja Excel-raporttipohjia tai yleinen muotoilematon tulostusvaihtoehto. Osaluettelo voidaan tulostaa suoraan joko suomeksi tai englanniksi.Liitynnät eri järjestelmiin

Vertex G4Plant 2021 -ohjelmistossa on tuki useille eri 2D- ja 3D-tiedostoformaateille. Lisäksi on tehty erillisiä liityntöjä esimerkiksi taivutuskoneita ja laskentaohjelmistoja varten.

Vertexiin voidaan lukea seuraavia tiedostomuotoja (import):

 • DGN-piirustukset (*.dgn)
 • DGN-mallit (*.dgn)
 • DXF-tiedostot (*.dxf)
 • Binaari DXF-tiedostot (*.dxb)
 • Design Web Format (*.dwf)
 • IGES-tiedostot (*.igs)
 • ACIS-tiedostot (*.sat)
 • ACIS-tiedostot (*.sab)
 • 3DS-tiedostot (*.3ds)
 • OBJ-tiedostot (*.obj)
 • DAE-tiedostot (*.DAE)
 • IFC-tiedostot (*.ifc)
 • IFC-tiedostot (pakatut) (*.ifczip)
 • GIF-kuvat (*.gif)
 • PNG-kuvat (*.png)


 • SW-tiedostot (*.sldprt, *.sldasm)
 • STEP-tiedostot (*stp, *.step)
 • STL-tiedostot (*.stl)
 • RAR-tiedostot (*.rar)
 • ZIP-tiedostot (*.zip)
 • Vertex-siirtotiedosto (*.vxz)
 • Vertex Red Pen -tiedostot (*.vxr)
 • Lisega 3D kannake (*.l3d)
 • DGN-piirustukset (*.dgn)
 • Piping Component -tiedostot (*.pcf)
 • HPGL-kuvat (*.hpgl, *.hgl)
 • TIFF-kuvat (*.tif, *.tiff)
 • JPEG-kuvat (*.jpg, *.jpeg)
 • BMP-kuvat (*.bmp)


Vertexistä voidaan tallentaa seuraavia tiedostomuotoja (export):

2D

 • Adobe Acrobat -tiedostot (*.pdf)
 • AutoCAD-piirustukset (*.dwg)
 • DXF-tiedostot (*.dxf)
 • Binaari DXF -tiedostot (*.dxb)
 • Scalable Vector Graphics (*.svg)
 • Design Web Format (*.dwf)
 • Binary Design Web Format (*.dwf)
 • Compressed Design Web Format (*.dwf)
 • HPGL-kuvat (*.hpgl, *.hgl)
 • TIFF-kuvat (*.tif, *.tiff)
 • JPEG-kuvat (*.jpg, *.jpeg)
 • BM -kuvat (*.bmp)
 • GIF-kuvat (*.gif)
 • PNG-kuvat (*.png)

3D

 • Adobe Acrobat -tiedostot (*.pdf)
 • AutoCAD -piirustukset (*.dwg)
 • IGES-tiedostot (*.igs)
 • ACIS-tiedostot (*.sat)
 • 3DS-tiedostot (*.3ds)
 • DAE-tiedostot (*.dae)
 • I3D-tiedostot (*.i3d)
 • STEP-tiedostot (*.stp, *.step)
 • VRML-tiedostot (*.vrl, *.vrml)
 • STL-tiedostot (*.stl)
 • IFC-tiedostot (*.ifc)
 • IFC-tiedostot (pakatut) (*.ifczip)
 • JPS-tiedostot (*.jps)
 • U3D-tiedostot (*.u3d)
 • Piping Component -tiedostot (*.pcf)


Lujuustarkastelu

Laske osan, kokoonpanon ja palkkirakenteen lineaariset statiikan analyysit Vertex FEA:n avulla. Tutustu tarkemmin Vertex FEA:an.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.