Skip to main content
Skip table of contents

Putkistosuunnittelu 2024

 

  

Esittelimme nämä uudistukset pääversiossa 30.0.0 (2024)

Putkistosuunnittelun ja kirjastojen uudistukset ja parannukset

Helpotimme kartioiden lisäämistä putkilinjoille, kun liität erikokoisia putkia tai putkikomponentteja toisiinsa.

Yksinkertaistimme putkilinjan linjatietojen tallentamisen projektille ja teimme siitä Flow-yhteensopivaa.

Mahdollistimme eristeiden lisäämisen jo reitityksen aikana.

Monipuolistimme värin valintaa putkisto-, kanavisto-, kaapelihylly- ja hoitotasotoiminnoissa.

Kartiokomponentin lisäys valinnaisesti putkilinjan reitityksessä, kun liitetään erikokoisia putkia tai putkikomponentteja toisiinsa

Putki- ja kanavalinjojen reitityksessä käytössäsi on nyt asetus Lisää kartio putkikoon vaihtuessa. Asetuksen ollessa päällä tai Alt-näppäin pohjaan painettuna ja aktiivinen putkikoko on jotain muuta kuin osoitettavan putken tai muun putkiosan kahvan koko, niin siirrytään automaattisesti kartion lisäykseen. Toiminnallisuus on käytössä sekä osoitettaessa reitityksen aloituspistettä että päätepistettä. Ohjelma toimii kuten ennenkin reitityksen aikana, jos asetus ei ole päällä tai Alt-näppäin pohjaan painettuna eli saat ilmoituksen, että liittäminen ei onnistu. Kartion lisäyksessä aloitettaessa valittavana ovat kaikki käyvät vaihtoehdot joko supistukseen tai laajennokseen. Kartion lisäyksessä päätettäessä valittavana on vain tilanteeseen sopiva vaihtoehto joko supistukseen tai laajennokseen. Mikäli edellinen reitityspiste on samalla janalla osoitetun loppupisteen kanssa, niin ohjelma tarjoaa valittavaksi vain keskeisiä kartioita. Muussa tapauksessa valittavana on sekä keskeisiä että epäkeskeisiä kartioita. (Vertex ID: PLANT-4066, VXPLANT-136)

Yksinkertaistimme putkilinjan tietojen tallentamisen projektille

Versiosta 2024 alkaen käytössäsi on vain yksi tietokanta, jonne tallennat putkilinjojen tiedot G4Plantista, G4PI:stä ja Flow'sta. Tämä selkeyttää tietojen tallentamista ja käsittelyä sekä mahdollistaa linjaposition tietojen tallentamisen myös mallin puolelta Flow'hun.

Aikaisemmin putkilinjojen tiedot tallennetuivat kaaviopuolelta projektikohtaiseen tietokantaan d_PROJEKTI-151. Mallin puolella vastaava projektikohtainen tietokanta oli d_POSITIONDATA, jota oli mahdollista käyttää ilman PI-kaaviota ja sen kanssa. 3D-puolen tietokannan tiedot eivät siirtyneet kaavioon eikä kaavion tiedot päivittyneet mallipuolelle ilman erillistä päivityskäskyä.

Sulautimme tietokannat yhteen ja harmonisoimme uuden tietokannan kentät vastaamaan kummankin tietokannan aikaisempia kenttiä. Jatkossa uusille projekteille syntyy versiolla 2024 ainoastaan tietokanta d_PROJEKTI-151, joka on täysin Flow-yhteensopiva. Putkilinjan tietoihin tehtävät muutokset kulkevat nyt molempiin suuntiin.

Mikäli projekti on perustettu versiolla 2023 tai sitä aiemmin ja kyseinen projekti sisältää "vanhan" tietokannan POSITIONDATA, niin versio 2024 osaa yhä lukea ja tukea tätä tietokantaa. Tälläisessä tapauksessa projektin putkilinjojen käsittely toimii kuten ennenkin eikä täyttä Flow-tukea ole.

Lisäsimme PI-kaavion putkilinjan laitekortille (PUTKILINJATIEDOT) uusia kenttiä (vihreät laatikot alla olevassa kuvassa) ja vaihdoimme muutaman olemassa olevan kentän (sininen laatikko alla olevassa kuvassa) paikkaa. Samat muutokset on toteutettu Flow'n selainkäyttöliittymässä olevalle putkilinjan laitekortille. Mallin puolelta avautuvan tietokantanäytön (LINJAPOSITION TIEDOT) merkittävimmät muutokset ovat virtauksen yksikön muuttuminen m3/h > m3/s, muutaman kentän paikan vaihtaminen ja sivulla kaksi olevien lisäkenttien määrän supistaminen 16 rivistä kahdeksaan (8) riviin. (Vertex ID: VXPLANT-48)

Lisää eristykset putkeen ja kanavaan jo reitityksen aikana

Voit lisätä eristeet ja päällysteet putki- ja kanavalinjoille jo reitityksen aikana. Eristeiden ja päällysteiden lisääminen toimii sekä reitityksessä että yksittäisen komponentin lisäyksessä. Saat kytkettyä tämän uuden toiminnon päälle Putkistot-välilehden kohdasta Eristykset käytössä (Eristys). Sopivien eristeiden ja päällysteiden määritys tehdään avautuvassa Eristysominaisuudet-dialogissa kuten tekisit sen toiminnon Lisää putkilinjan eristykset avulla. Mitoitusparametrit periytyvät automaattiseti valitulta putkikoolta ja mahdollisesti myös linjaposition tietojen perusteella, mikäli olet niitä määrittänyt.

Eristeominaisuuksien hyväksynnän jälkeen eristeet lisätään malliin sitä mukaan, kun putkia, käyriä ja muita putkikomponentteja lisätään malliin. Laippaliitoskokonaisuuksien osalta eristys lisätään vasta, kun vastalaippa on lisätty tai linja päätetään yhteen laippaan. Pääset muokkaamaan jo määritettyä eristettä Valitse-napin avulla, joka on Eristykset käytössä -napin vieressä oikealla puolella.

Mikäli putkilinjaa lisättäessä kartion lisäyksen jälkeen myös standardin mukainen eristepaksuus vaihtuu putkikoon vaihtuessa, niin Eristysominaisuudet-dialogia avautuu aina automaattisesti muuttuneiden tietojen hyväksymiseksi. Jos reititys aloitetaan eristämättömästä suorasta putkesta ja eristeiden lisäys on asetettu aktiiviseksi, niin myös jo olemassaoleva putki eristetään. Samoin toimii myös reitityksen päättäminen eristämättömään suoraan putkeen. Jos taas reititys aloitetaan eristetystä suorasta putkesta, niin eristeiden lisäystä ei kuitenkaan automaattisesti aseteta aktiiviseksi. Putkien osittainen eristäminen on mahdollista vain toiminnon Lisää putkilinjan eristykset kautta.

Helpottaaksesi reititystä eristeiden kera, kannattaa säätää Eristysten läpinäkyvyyden asetusta mieleiseksesi, jotta lisätyt putkiosat näkyvät samalla lisättyjen eristeiden läpi.

Eristeiden lisäys tai muokkaus ei ole mahdollista käytettäessä Vaihda kokoa -toimintoa putki- tai kanavalinjalle tai yksittäisille komponenteille. Eristeiden muokkaukseen on oma toiminto Muokkaa putkilinjan eristyksiä. (Vertex ID: VXPLANT-44)

Uudistettu värin valinta putkisto-, kanavisto-, kaapelihylly- ja hoitotasotoiminnoissa

Voit nyt valita putkille, kanaville, kaapelihyllyille ja hoitotasoille yksinkertaisen värin sijaan visualisointimateriaalin heti reitityksen yhteydessä. Visualisointimateriaalien joukosta löytyy myös tutut Vertex-väripaletin värit. Käyttöliittymässä on nyt yksi painike, joka avaa visualisointimateriaalin vaihtodialogin. Dialogin kautta voit valita sopivan visualisointimateriaalin kirjastosta tai pinnalta sekä palauttaa oletusmateriaalin. Painike näyttää yhä valitun materiaalin esikatseluvärin.

Voit asettaa putkikomponenttien tietokannassa (d_PIPECOMPONENTS) putkikomponentille oletusvisualisointimateriaalin. Väri-kentän pituutta on kasvatettu kuudesta merkistä 32 merkkiin. Vanhat numeroarvot (jotka viittaavat VxColor-paletin väreihin) toimivat yhä tietokannan Väri-kentässä eli niille ei tarvitse tehdä mitään version vaihdon yhteydessä. (Vertex ID: PLANT-3801, PLANT-4583)

Yhtenäistimme yksittäisen putkikomponentin siirron aputoiminnot vastaamaan muiden objektien siirtojen aputoimintoja

Yksittäisen irtonaisen putkikomponentin siirrossa voi nyt hyödyntää kaikkia samoja aputoimintoja kuin osan/alikokoonpanon tai komponentin siirrossa. (Vertex ID: VXPLANT-23)

Linjaposition asetus putkilinjalle asettaa linjaposition myös liittyville primäärikannakkeille

Asetettaessa tai vaihdettaessa putkilinjan linjapositiota nyt myös liittyvät primäärikannakkeet saavat automaattisesti saman linjaposition. Toiminnallisuus on käytössä linjaposition vaihtuessa toiminnoissa Vaihda linjapositio ja Vaihda kokoa. (Vertex ID: PLANT-132)

Lisäsimme putkikomponenttikirjastoon kuusi vapaamittaista putkikomponenttia

Tutustu näihin kuuteen uuteen putkikomponenttiin tarkemmin täällä. Lisäykset tehtiin myös versioon 29.0.09. (Vertex ID: PLANT-4108)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.