Skip to main content
Skip table of contents

Iges-tiedoston vienti

Tässä ohjeessa on kerrottu Vertex-mallien viennistä Iges-muotoon. Vientiin voit vaikuttaa avainsanatiedostolla options_iges_writer.txt, jota on lyhyesti esitelty ohjeessa Iges-tiedostot.

Iges -tiedoston kirjoitus eli vienti

 • Edellyttää että käytössä on Iges-kääntäjä. Sen näet File -alasvetovalikon kohdasta "Tämä ohjelmaversio".
 • Vienti Iges -muotoon käynnistyy toiminnolla Tiedosto → Vie (Export) ja valitsemalla tallennus tyyppi (save as type) kohtaan "IGES-tiedostot (*.igs)"
 • Vientiin voit vaikuttaa avainsanatiedostolla options_iges_ writer.txt.

Ongelmia Iges -tiedoston viennissä

Vertex G4:n kääntäjä tuottaa ensin Vertex G4-mallista SAT-mallin, joka sitten käännetään IGES-muotoon. Tämän takia mallin kaikkien elementtien on oltava Acis-mielessä terveitä.


Vertex G4:n osamalli ei ole kunnossa, mallin korjaaminen

Ongelma: Iges-malli syntyy tyhjänä tai hyvin puutteellisena.
Syy: Jos osa ei ole Acis-mielessä ”terve”, eli rajapintamalli ei joka kohdasta tiedä, ”kummalla puolella aine sijaitsee”, saattaa se jäädä SAT-kääntövaiheessa käännöksen ulkopuolelle, eikä siten mene syntyvään Iges-tiedostoon.

Ratkaisu: Analysoi osamallin Acis-virheet näppäintoiminolla: Shift C

 • Tämä sama toimii koonnassa oleville paikallisille osille, mutta ei toimi linkkiosille.
 • Jos saat listan jossa löytyy sana ”Error”, on osassa virheitä

Osan korjaaminen:

 • Kokeile mennä osan ensimmäiseen luonnokseen ja palaa sieltä OK:lla pois.
 • Tämä generoi mallin uudelleen ja ainakin osa vanhemmista osamalleista voi korjautua näin.
 • Analysoi kappaleen terveys uudelleen: Shift C. Ellei tämä auttanut siirrä piirrepuun historiaosoitin ensimmäisen vaiheen perään ja analysoi kappale.
 • Mene mallinnushistoriaa läpi vaihe vaiheelta ja analysoi kappale.
 • Muuta virheellistä mallinnusvaihetta. Usein pieni mittamuutos voi auttaa. Acis:lle ovat ongelmallisia pistekosketus pintaan (Esim. kartion kärki osuu pistekosketuksella pintaan) tai lieriön viivakosketus pintaan. Jos kyseessä on alunperin tuotu (importoitu) osa, eikä osassa ole lisättyjä piirteitä, osa täytyy hävittää ja tehdä tuonti uudestaan
 • Jos importoitua osaa on alkumuodosta mallinnettu eteenpäin, pitää osan historia ajaa ensin alkuun ja analysoida Acis-virheet alkumuodolle. Jos vikaa on jo siinä, malli tulee hävittää. Jos alkumuodon jälkeen osa on kunnossa, se olettavasti pysyy kunnossa, kun historia ajetaan loppuun. Ellei, on mallinnusvaiheita muokattava.

Acis -laskentatarkkuuden aiheuttamat ongelmat

IGES-käännös tehdään SAT-käännöksen kautta ja SAT-kääntäjä saattaa olla joissakin tapauksissa hyvin herkkä aktiivisina oleville ACIS-laskentatarkkuuden arvoille

 • Nämä arvot määräytyvät 3D asetusarvotiedostosta avainsanojen resabs ja resfit mukaisesti.

 • Mallinnuksessa käytetyistä piirteistä riippuen voi näitä arvoja muuttaa 1) kasvattamalla arvoja eli löysentää tarkkuutta tai 2) pienentämällä arvoja eli kiristää laskentatarkkuutta. HUOM: Näiden arvojen muuttaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa ikäviä sivuvaikutuksia mallinnuksen onnistumiseen.

 • Huomaa että eri VERTEX G4–versioiden välillä on eroja laskentatarkkuuksien asetuksissa ja tämä voi aiheuttaa vanhemmalla versiolla tehdyllä mallilla ongelmia uudemmissa versioissa.

.

Laskentatarkkuuksia voidaan muuttaa myös ’lennosta’ toiminnolla, jonka voi käynnistää näppäimistöltä: paina kahdesti välilyöntinäppäintä ja kirjoittaa avautuvaan ”Return R”-ikkunaan: CHNRES 1

Avautuvaan ”Distance criterion (resabs)?”-ikkunaan ja sitä seuraavaan ”Default resolution of curve fitting (resfit)”-ikkunaan voidaan vaihtaa niissä näkyviä arvoja. Nämä arvot ovat voimassa kunnes niitä muutetaan tai ohjelma käynnistetään uudelleen.

Malli ei käänny yrityksistä huolimatta

Vertex ohjelmistosta riippumattomia häiriöitä voi olla:

 • Lopullinen kohde onkin esim. kirjoitussuojattu.
 • Verkkohäiriöstä johtuva tiedonsiirto ei onnistu valittuun tallennuspaikkaan.
 • Kohdehakemiston ja/tai tiedoston nimi virheellinen esim. sisältää välilyöntejäJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.