Skip to main content
Skip table of contents

6. Harjaristikko

Harjoitus 6: Harjakaton ristikko

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla ja päivitetty kuvaamaan versiota 28.0.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Lisäämään profiileita muualta kuin keskipisteistään.
 • Tutkimaan rakenteen valmistettavuutta profiilien keskinäisten törmäysten varalta.
 • Trimmaamaan osia toisiin osiin tai pintoihin.

Käytetyt toiminnot:

 • Uusi paikallinen osa kokoonpanoon.
 • Luonnostelu: Kahden pisteen viiva, etäisyys- ja yhtenevyysehdot.
 • Luonnostelu: Offset, Peilaus.
 • Lisää profiili.
 • Trimmaa profiili osaan.
 • Trimmaa profiili pintaan.
Tee uusi kokoonpanomalli

 • File > Uusi > Kokoonpano.
 • Syötä mallin tunnus.
 • Täytä arkistotiedot (Arkistot. painike).
 • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
  • Valitse = Selaile projekteja ja valitse projekti.
  • Uusi = Perusta uusi projekti ja syötä projektin tiedot.
 • OK.

Tee uusi ohjauskäyrä-tyyppinen osa

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi ja sitten Osa.
  • Valitse: Paikallinen
  • Anna nimi, esim. SKELETON tai JIGI.
Määritä, ettei ohjauskäyrä osa tule osaluetteloon

 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.

 • Poista valinta: Kokoonpanon osaluetteloon, sillä tätä osamallia ei haluta osaluetteloon, onhan se täysin "aineeton" osa.


Mallinna ohjauskäyrä

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pysty(XZ)-tasoon.
 • Aloita luonnostelu piirtämällä vaakasuuntainen viiva.
  • Lisää sen päätypisteisiin symmetriaehto keskiristin pystyviivan suhteen.
  • Laita viiva yhteneväksi keskiristin vaakaviivan suhteen.

 • Luonnostele keskelle pystysuuntainen apuviiva.
 • Luonnostele toiseen päähään pystysuuntainen viiva
 • Luonnostele vino viiva, joka päättyy apuviivan yläpäähän.
 • Lisää vinon viivan ja lyhyen pystyviivan pään välille yhtenevyysehto.
 • Lisää ristikolle päämitat, jotka näet kuvassa.
Piirrä loput viivat ristikon toiselle puolelle.

Jotta saat vinotuet liittymään halutulla lailla keskenään, joudut piirtämään viivoille apuviivoja, jotka kuvaavat ristikon profiilien leveyttä.

 • Piirrä apuviivat, jotka kuvaavat profiilien leveyttä.
 • Lisää mitat ja syötä muuttujat (kaavat).
  • Lisää muuttujat, koska niiden avulla on helpompi varioida ristikkoa, jos ristikon sauvojen poikkileikkausten mittoja on muutettava.


 • Luonnostele lisää viivoja ja apuviivoja.
 • Lisää tarvittavat symmetria, yhtenevyys- ja etäisyysehdot.

 • Luonnostele loput apuviivat.
 • Lisää loput symmetria, yhtenevyys- ja etäisyysehdot, siten, että luonnos on täysin määrätty.
Peilaa vasemman puolen viivat oikealle puolelle

Valitse peilattava geometria aitaamalla se

 • Osoita piste geometrian ulkopuolelta vasemmalta, kuvassa 1).
 • Pidä hiiren painike pohjassa ja vie kohdistin puolikkaan geometrian oikealle puolelle ja vapauta kohdistin, kuvassa 2).
 • Tilannekohtainen toiminto: Peilaus.
 • Osoita peilausakseliksi pystyapuviiva tai symmetriaristin pystyviiva.

Toimenpide:

 • Ohjauskäyrä.

Poistu osamallinnustilasta kokoonpanoon

 • OK-toiminta palaa muokattavana olevasta osamallista (SKELETON) kokoonpanoon.


Aluevalinta

Aitaussuunta:

 • Kun aitaat geometrian vasemmalta oikealle, valituksi tulevat ne viivat, jotka jäävän kokonaan alueen sisällä.
 • Kun aitaat geometrian oikealta vasemmalle, valituksi tulevat ne viivat, jotka jäävän osittain tai kokonaan alueen sisällä.

Poikkeuksia:

 • Ympyrät ja kaaret saattavat tulla mukaan tai jäädä valitsemalla riippuen niiden keskipisteen sijainnista.

Valintajoukon muokkaus.

 • Paina ja pidä Ctrl 
  pohjassa ja osoita viiva, jonka haluat mukaan valintajoukkoon tai valittu viiva, jonka haluat pois valintajoukosta.


Lisää ala- ja yläpaarteet sekä päätyjen pystypaarteet.

 • Tarvittavat profiilit löytyvät kirjastosta: Profiilit > Vakiot > Profiilit > Puutavara > Sahatavara.
 • Valitse alapaarteen kooksi 50*150.
 • Valitse yläpaarteen ja päätyjen pystypaarteiden kooksi 50*125.
 • Huomaa, että poikkileikkausta ei voida nyt laittaa ohjauskäyrälle oletuskohdastaan (eli keskipisteestään), johtuen luonnoksesta. Ole tarkka, kun sijoitat poikkileikkauksia ohjauskäyrälle.
  • Käytä F8
   tai painiketta
   osoittaaksesi uuden sijoituspisteen.
  • Käytä nuoli oikealle- tai nuoli vasemmalle näppäimiä kiertääksesi profiilin poikkileikkauksen oikeaan asentoon.

Profiilien lisäysjärjestys:

 • Lisää alapaarre (trimmaustavalla ei ole väliä)
  • Kiinnityskohta poikkileikkauksen lyhyen sivun keskeltä (alareunasta).
  • Lopeta tämän koon lisäys OK:lla, jolloin voit valita uudelleen Sahatavaran ja uuden koon.
 • Lisää yläpaarteet. Valitse trimmaustavaksi:
  • Automaattitrimmaus jiiriin 
  • Kiinnityskohta poikkileikkauksen lyhyen sivun keskeltä (yläreunasta).
 • Lisää päätyjen pystypaarteet.
  • Valitse trimmaustavaksi: Automaattitrimmaus pintaan
  • Kiinnityskohta poikkileikkauksen lyhyen sivun keskeltä
Lisää välipaarteet

 • Tarvittavat profiilit löytyvät kirjastosta: Profiilit > Vakiot > Profiilit > Puutavara > Sahatavara.
 • Valitse profiilin kooksi 50*100.
 • Valitse trimmaustavaksi: Automaattitrimmaus pintaan
 • Poikkileikkauksen kiinnityspiste saa olla keskipiste (oletus), mutta tarkasta poikkileikkauksen asento ennen ohjausviivan valitsemista.

Profiilien lisäysjärjestys:

 • Koska profiilit menevät päällekkäin ja ne trimmautuvat automaattisesti eteensä tuleviin pintoihin, kannattaa ensin lisätä ne profiilit, joiden ei pidä trimmautua muihin väliprofiileihin. Näin pääset myöhemmin helpommalla, kun käyt muokkaamassa profiilien trimmauksia.
 • Lisää ensin pystyprofiilit. Kuvassa 1.
 • Sitten kuvan mukaan tulevat 2. vinoprofiilit.
 • Muiden profiilien lisäysjärjestyksellä ei ole väliä.
Etsi profiilien törmäykset

Kaikki vinoprofiilit ovat nyt liian puutteellisesti katkaistuja, eli menevät toisten profiilien sisään.

 • Valitse piirrepuun pääsymboli, kuvassa 1).
 • Tilannekohtainen toiminto: Muut toiminnot > Etsi törmäykset.
  • Ohjelma värjää törmäykseen osallistuvat osat sinisellä ja törmäävän tilavuuden punaisella.
  • Jos osia on paljon, valitse asetus Vain törmäävät näkyvissä, jolloin ohjelma näyttää vuorollaan vain kahta profillia.
 • Etsi seuraava tai edellinen törmäys dialogin < tai >-painikkeilla, kuvassa 2).
 • Tulosta-painikkeella saat listan törmäävistä osista (listassa osan tunnus ja indeksi-numero).


Visuaalisen törmäystarkastelu

Saat vinkkejä törmäyksistä myös, kun valitset profiilin ja tarkastelet ulottuuko se toisen osan sisään.
Poista törmäykset trimmaamalla profiili osiin.

 • Valitse trimmattava profiili.
 • Valitse valintanauhasta toiminto: Trimmaa Osaan.
 • Osoita osat.
 • Viimeistele trimmaus tilannekohtaisella toiminnolla OK, tai käytä V-näppäintä (
  on ns. "Valmis"-kuittaus).


Tällä menetelmällä voit trimmata kaikki muut profiilit, mutta et keskimmäisiä vinotukia.
Valmistele keskimmäisten vinotukien trimmaus

Tee SKELETON-osaan aputaso, jota käytetään vinotukien trimmaamiseen

 • Valitse SKELETON osa piirrepuusta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa.
 • Piilota muut osat tilannekohtaisella toiminnolla: Piilota muut.
  • Jos SKELETON-osaa ei näy, niin palauta apugeometria näkyviin G-näppäimellä.
 • Palauta Poikittais(YX)-taso näkyviin, ellei se ole jo näkyvissä.
 • Valitse aputaso ja ylin piste, kuva A.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi aputaso.

Palaa osamallista kokoonpanoon: OK.

Jos profiilit ovat piilossa, niin palauta piilotetut osat tilannekohtaisella toiminnolla: Palauta piilotetut.


Näppäinpikatoiminto piilotettujen näkyville ottamiseen

ja

 • Eli paina ja pidä Crtl- sekä Shift-näppäin pohjassa ja napsauta H-näppäintä. 
Trimmaa keskimmäiset vinotuet pintoihin

 • Valitse trimmattava profiili, kuva A.
 • Valitse toiminto: Trimmaa pintaan.
 • Valitse sitten kohdepinnat, kuva B.
  • Osoita profiilin alapinta, kuvassa 1).
  • Osoita aputaso, kuvassa 2).
VAROITUS

Huomaa, että tämän harjoituksen perusteella mallinnettua harjakattoristikkoa ei ole millään tavalla arvioitu lujuutensa (kantavuutensa) puolesta.

 • Kattoristikoiden suunnitteluun löytyy rakentamismääräyksistä ohjeita.
Tee mallille piirustus

 • Valitse projektio: edestä.
 • Mittakaava 1:25.
 • Lomake: A3.

Katso tarkemmat ohjeet osamallinnuskurssin harjoituksesta: 2. Mallin piirustus.

Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Video

Kesto 3min


Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.