Skip to main content
Skip table of contents

Johto


Tieto

Tieto on yrityksesi tärkeimpiä resursseja. Sen tulee olla kaikkien tarvitsijoiden saatavilla. Tiedon saantia pitää myös pystyä kontrolloimaan hallitusti, jotta yrityksen merkittävä kilpailuetu ei vuoda väärille tahoille. Vertex Flow tarjoaa alustan tuotetiedon hallinnan ja projektihallinnan apuvälineeksi. Erityisesti alihankintaverkoston tarpeisiin Flow tarjoaa tehokkaan työkalun, sillä alihankkija voidaan liittää samaan järjestelmään kuin yrityksen oma organisaatio ja näin vähentää turhaa ja tehotonta sähköpostiliikennettä.

Tiedon etsimiseen kulutettu aika on hukkaan heitettyä aikaa. Flow’ssa tieto voidaan organisoida siten, että se tukee päivittäistä tekemistä. Ohjelma ei ole ainoastaan tietovarasto. Kaikki Flow’hun tallennettava data saadaan liitettyä niihin asiayhteyksiin, joiden perusteella oikea tieto löytyy nopeasti.

Hajautettu organisaatio

Moni yritys toimii nykyään usealla eri paikkakunnalla ja globalisoitumisen myötä jopa useassa eri maassa. Virtuaaliorganisaation hallinta asettaa haasteita johdolle ja johtamiselle. Flow tarjoaa yhteisen tietokannan koko yritykselle yli paikkakuntien ja maiden rajojen. Flow yhdistää kaikki organisaation jäsenet saman tietovaraston ääreen maantieteellisestä sijainnista huolimatta.

Myynti ja projektit

Flow'n tarjoamia hyötyjä erityisesti myyntijohtoa silmällä pitäen on välitön pääsy suunnittelun tuottamaan aineistoon. Flow'n projekteissa on tallessa asiakkaille lähetetyt aiemmat tarjoukset ja myydyt tuotteet. Projekteissa ja suunnittelun tuottamassa aineistossa Flow'n työnkierto tuo selkeyttä siihen, kenen vastuulla projekti kulloinkin on. Projektijohto näkee Flow'n käyttöliittymässä aina projektien tilanteen. Projektien seuranta voidaan ulottaa Flow'ssa hyvin pitkälle toimitukseen ja jälkimarkkinointiin asti.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.