Skip to main content
Skip table of contents

Vertex Flow -linkin osaluettelot

Tällä sivulla käydään lyhyesti läpi Vertex Flow-toimintoja rakenne-, nimike- ja osaluettelotietojen hallintaan liittyen.

Rakennetiedot -dialogi


Projektin rakenteiden muokkaus käynnistetään joko PDM-dialogissa aktivoidun rakenteen tilavalikosta tai PDM-valikon toiminnolla Selaa rakenteita. Rakenteen osaluetteloa voidaan ylläpitää sekä manuaalisesti että määrittelemällä rakenteelle keruuohje ja päivittämällä osa rakenteen osista keräämällä ne piirustuksista. Rakennetiedot –dialogin yläosassa ylläpidetään nimikerakenteen tietoja ja osien keruuohjeita. Dialogin alaosassa voidaan muokata kunkin nimikerakenteen osaluetteloa.

Nimiketason toiminnot

Päivitä osat -toiminto

Osien päivitys –toiminnolla päivitetään rakenteen osaluetteloa nimikkeellä olevan keruuohjeen mukaisesti. Mikäli muille nimikkeille kerätään osia samasta lähteestä kuin päivitettävänä olevaan nimikkeeseen, voidaan näiden nimikkeiden osien päivitys tehdä samalla kertaa. Päivitys näyttää kaikkien päivitettävien nimikkeiden kohdalla osatietoihin tehdyt muutokset. Tarvittaessa löytyneitä merkintöja kirjataan jälkikäsittely –tietokantaan, jos niille ei löydy käsittelyohjeita.

Jälkikäsittely –toiminto

Jälkikäsittely –toiminnolla muokataan tietokantaa, jossa esitetään kerättävälle osaluettelon osille tehtävät jälkikäsittelyt.

Keruuohjeen määrittely

Jos Osien päivitys –toimintoa halutaan käyttää, pitää määritellä miten osatiedot piirustuksista kerätään. Alla olevassa taulukossa olevat kentät ovat nimiketietojen Osaluettelo –lehdellä.

KenttäEsitysTulkinta

Lähdepiirustus

[tyhjä]

P1,P2,P3

PGROUP:PPP1

Piirustusnro sama kuin nimikkeellä

Piirustukset P1, P2 ja P3

Piirustusryhmään PPP1 kuuluvat piirustukset

Osal.tyyppi

1

Osatiedot kerätään 1. osaluettelotyypin asetuksilla.

(vrt. osaluettelodialogi)

Positio

[tyhjä]


Pos


<IGNORE> tai ---------

Otetaan osaluetteloon mukaan osat, joiden positiokenttä on tyhjä.

Otetaan mukaan ne osat, joiden positiokentässä on Pos

Positiokentän sisältöä ei huomioida

Osatiedot –tason toiminnot

Luettelon manuaalinen muokkaus

Rakenteen osatietoihin voidaan voidaan lisätä ja poistaa osia omilla toiminnoillaan. Osan manuaalinen lisäys lisää osatietoihin uuden rivin ja merkitsee Elementin id –kenttään tekstin MANUAL. Sekä manuaalisesti lisätyn osan, että kerätyn osa käsin muutettu lukumäärä merkitään aina Lukumäärä –kenttään. Kenttä Keruulkm määräytyy osien päivityksessä. Nimikevalinnat tapahtuu Nimike –kentän alasvetonappulasta.

Päivitä nimiketiedot Flowsta -toiminto

Toiminnolla päivitetään nimikkeiden kuvauskentät PDM-järjestelmästä.

Päivitä manuaaliset rivit Flow:sta -toiminto

Toiminnolla päivitetään käsin muokattujen rivien tila PDM:stä osatietoihin.

Näytä Elementti -toiminto

Toiminto näyttää mistä piirustuselementistä aktiivinen osatieto on saatu. Toiminta avaa kyseisen piirustuslehden tarvittaessa ja jättää piirustuselementin merkityksi. Toiminnolla voidaan hakea haluttu määrä tarkistettavia kohteita ennenkuin poistutaan rakennetiedot –dialogista.

Osien määrittely piirustuksissa


Kaaviosta kerättäviä komponentteja ja materiaaleja määritellään joko suoraan Laitetiedot tai Osatiedot – toiminnoilla halutuille kaavion elementeille tai johdinsarjasovelluksen yhteydessä myös kaavion johdin- ja suojaputkimerkinnät muokataan materiaalitiedoiksi.

Laitetiedot –toiminto

Laitetiedot –toiminnolla voidaan piirustuksen elementteihin liittää materiaalitietoa. Materiaalitietoja voidaan liittää elementtiin useita rivejä tarpeen mukaan. Tietojen syötössä ovat käytössä samat valintatoiminnot kuin osaluettelon manuaalisessa käsittelyssä.

Osanumerot ja Osatiedot-toiminto

Jos halutaan lisätä osanumerot kuvaan ja tehdä materiaalimerkinnät mekaniikkakuvan tyyliin, käytetään osanumeron käsittelytoimintoja. Osanumeroiden lisäys toimii järkevimmin niin, että osanumero liitetään aina johonkin piirustuselementtiin. Osatiedot-toiminnolla annetaan osanumeroihin liittyvä materiaalitieto. Osatiedot -toiminnossa osanumeroiden liittäminen elementtiin saa aikaan sen, että kaikki elementtiin liittyvät osanumeroiden materiaalit tulevat muokattaviksi samalla. Osatiedot –toiminto huolehtii myös, että materiaalin vaihto saa aikaan materiaalin vaihtumisen samalla osanumerolla koko kuvassa. Osatietojen keruussa osanumerolla annetut tiedot poikkeavat aiemmista laitetiedoista vain siten, että niille tulee osanumero.

Osaluettelon keruu

Piirustusten valmistelu

Osatietoja kerättäessä piirustuslehtien materiaalitiedot käydään läpi ja muokataan seuraavasti:

  • Jos makron materiaalitieto on annettu koodina, muutetaan se käytössä olevan asettelun mukaiseksi attribuuttitiedoksi.
  • Attribuuttitiedot päivitetään käytössä olevan asettelun mukaiseksi.
  • Attribuuttitiedoissa kullekin riville lisätään yksikäsitteinen id (guid) .
  • Osatietoja sisältäville elementeille määrätään yksikäsitteinen id ja lisätään attribuuttitietoihin.

Johdinsarjatiedot

Johdinsarjan layout-kuvista kerätään osatietojen lisäksi suojaputkien materiaalit. Suojaputkien tyyppi annetaan johdintunnuksena ja putken pituutena käytetään haarotusosan pituutta. Myös johdintiedot kerätään johdinsarjan johdintietokannasta. Osatietoihin tulee tässä vaiheessa piirustuksissa annetut merkinnät

Osatietojen jälkikäsittely

Osatietojen jälkikäsittelyt määritellään tietokannassa, joka avataan muokattavaksi Jälkikäsittely – toiminnolla. Jälkikäsittelyjä on kolmea tyyppiä:

Toiminto

Nimike/Merkintä

Parametri 1

Parametri 2

COMBINE
Yhdistellään Nimikekoodilla olevat osat yhdelle riville, jonka Id on Guid ja muunnetaan yksikkö (, jos aseteltu)

Nimikekoodi

Guid
Yksilöllinen id

MM_TO_M
(muunnetaan mm→ m)

REPLACE
Korvataan osaluettelossa nimike Merkintä nimikkeellä Nimikekoodi

Merkintä

Nimikekoodi


NOT_SET
Osat, joilla on nimikekoodina Merkintä, jätetään pois osaluettelosta

Merkintä
Jälkikäsittelyt tehdään järjestyksessä REPLACE → COMBINE. On mahdollista muuttaa ensin esim. suojaputken merkintä todelliseksi nimikekoodiksi ja sitten tarvittaessa yhdistellä kaikki saman tyyppiset suojaputket yhdelle riville osaluetteloon. Jos keruussa jää jonkin kerätyn osan nimikekoodi selvittämättä osatietojen jälkikäsittelyssä, Lisätään ko merkintä jälkikäsittelytietokantaan, jossa käyttäjä voi joko määritellä jälkikäsittelyn merkinnälle tai jättää sen tietokantaan sellaisenaan, jolloin se jätetään päivityksessä pois osaluettelosta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.