Skip to main content
Skip table of contents

Katselu-, tarkastus- ja punakynäystoiminnot

ED Katseluohjelma on monipuolistunut. Punakynäystoimintojen avulla suunnittelijat tai suunnittelusta vastaavat henkilöt (tarkastajat) voivat tarkastaa, kommentoida ja tehdä merkintöjä kollegoidensa tekemiä suunnitelmia suunnitteluvaiheen tai esimerkiksi laitoksen ylläpitovaiheessa, jossa aiemmin suunniteltua ja rakennettua järjestelmää korjataan tai muutetaan toisenlaiseksi. Katselu- ja punakynäystoimintojen lisäksi ohjelmalla voit tehdä piirustusten kautta valmistuksessa olevien tuotteiden tarkastus- ja hyväksymistoimintaa.

Punakynäystoiminnot

Punakynäystoiminnot on lisätty myös ED -suunnitteluohjelmaan, jotta suunnittelijoiden tai suunnittelusta vastaavien henkilöiden on tarvittaessa joustavaa tarkastaa ja kommentoida kollegoidensa töitä. Punakynäysprosessin avulla voidaan välttyä suunnitteluvaiheen virheiltä sekä saadaan varmuus siitä, että toteutusvaiheessa huomatut virheet tai ylläpitovaiheen muutokset palautuvat varmasti suunnittelijalle dokumentoitavaksi.

Punakynäystoiminnot suunnittelun tukena

Suunnittelutyön edetessä suunnittelijat tai suunnittelusta vastaavat henkilöt voivat kommentoida kollegoidensa tekemiä suunnitelmia ennen varsinaisen toteutuksen aloittamista. Tällöin suunnittelija esittää piirustuksen olevan valmis joiltain osin, jonka jälkeen suunnittelutyön tarkastaja pääsee katselemaan tehtyjä suunnitelmia. Mikäli tarkastaja huomaa suunnitelmissa virheitä tai muuta kommentoitavaa, tarkastaja voi avata ja tallentaa piirustuksen punakynäpiirustukseksi merkintöineen ja kommentteineen, jolloin punakynäpiirustus palautuu suunnittelijalle. Suunnittelija voi avata punakynäpiirustuksen ja tehdä sen mukaiset tarvittavat muutokset varsinaiseen työstettävänä olleeseen suunnitelmaan. Sykli voi toistua niin kauan, kunnes suunnitelmien voidaan todeta olevan sillä tasolla, että niitä voidaan lähteä toteuttamaan.

Punakynäystoiminnot asennusten yhteydessä tai ylläpitovaiheessa

Pynakynäystoiminnot soveltuvat hyvin myös asennusvaiheessa tai ylläpitovaiheessa havaittujen virheiden tai muutosten merkitsemiseen. Tässä prosessissa esimerkiksi laitoksen asennuksista tai ylläpidosta vastaava henkilöstö pääsee tarkastelemaan vain suunnittelun jälkeisiä valmiiksi todettuja ja tarkastettuja piirustuksia tai ns. "as-built"-piirustuksia eli lopullisia asennusta vastaavia piirustuksia. Mikäli piirustukset todetaan edelleen virheellisiksi toteutusvaiheessa tai käytössä olevaan toteutukseen halutaan tehdä muutoksia, voidaan piirustuksista avata ja tallentaa uusi punakynäpiirustus kommentteineen ja korjaussuosituksineen. Tämä punakynäpiirustus palautuu jälleen suunnittelijalle, joka tekee tarvittavat muutokset projektin varsinaiseen dokumentaatioon, jotta varsinainen dokumentaatio vastaa todellisuuden toteutusta, eivätkä asennus- tai ylläpitovaiheissa huomatut virheet tai tehnyt muutokset jää dokumentoimatta.


Katselu- ja tarkastustoiminnot tuotannon tarkastusprosessissa

Vertex ED:n tarkastus- ja punakynäystoimintoja voidaan yhdessä käyttää sekä suunnitteluvaiheessa luotujen piirustusten hyväksymiseen ja punakynäämiseen että myös asennusvaiheen jälkeiseen kytkentöjen tarkastamiseen, jolloin dokumentti toimii laadunvalvonnallisena tarkastusdokumenttina.

Piirustukset lähetetään suunnittelusta tarkastustoimenpiteitä varten QA - kierrolle. Tarkastetut ja toteutukseen verratut piirustukset tallentuvat QA -merkinnöin. Tästä eteenpäin ne käsitellään ja arkistoidaan asiakkaan laatujärjestelmän mukaisella tavalla.

Ominaisuuksia:

  • Jokainen tarkastettu ja hyväksytty johdin merkataan selkeästi vihreällä.
  • Merkinnän voi myös poistaa.
  • Kaaviosivun kaikki johtimet voi kuitata tarkastetuiksi tai poistaa merkinnän myös yhdellä toiminnolla.

Prosessi

Vertex ED:n avulla suunnittelija julkaisee piirustuksia lehtineen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen piirustusten hyväksyjä näkee piirustukset Vertex ED:n tarkastustoimintojen dokumenttilistassa ja avaa piirustukset tarkasteltavaksi hyväksymistä tai punakynäämistä varten, mikäli piirustuksissa on korjattavaa. Tarkastaja merkitsee piirustusten johdotuksen yhteysviivoja hyväksymisensä merkiksi ja tallentaa hyväksyttävän piirustuksen tarkastustyökalun toiminnolla. Mikäli piirustuksessa ei ollut huomautettavaa tai korjattavaa, piirustus piirustuslehtineen merkitään dokumenttilistaan hyväksytyksi.

Jos piirustuksessa huomataan korjattavia virheitä hyväksymisvaiheessa, piirustukseen voidaan tehdä ns. punakynäysmerkintöjä. Tällöin piirustus avataan kommentoitavaksi ja merkattavaksi ja tallennetaan punakynäpiirustukseksi. Tämän jälkeen suunnittelija näkee punakynätyn piirustuksen ja tekee tarvittavat muutokset punakynättyjen virheiden ja kommenttien mukaisesti. Virheiden korjaamisen jälkeen suunnittelija uudelleenjulkaisee piirustuksen hyväksyttäväksi, jolloin tarkastusprosessi alkaa alusta. Piirustusten hyväksymiset ja punakynäykset syntyneineen muutoksineen voivat koskea koko piirustusta kaikkine lehtineen tai vain yksittäisiä piirustuslehtiä.

Huomaa, että tämä prosessi käyttää pohjatietoinaan jo aiemmin suunniteltuja, Vertex ED:n piirustusarkistoon tallennettuja piirustuksia ja piirustuslehtiä, eikä prosessi tuota piirustusarkistoon automaattisesti uutta revisiota. Tällä sivulla esitetty prosessi on ajateltu käytettäväksi tuotannon laadunvarmistuksen prosessina, joka toimii omana erillisenä prosessinaan muun suunnitteluprosessin sivussa. Huomiotavaa on myös, että punakynäystoiminnot ovat yhtälailla käytettävissä myös tuotantovaihetta edeltävässä varsinaisessa suunnitteluvaiheessa, jossa suunnittelun edetessä piirustuksia punakynätään esimerkiksi eri revisioiden välillä ennen tuotannon aloittamista.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.