Skip to main content
Skip table of contents

Materiaalimalli


Materiaalimallilla kuvataan matemaattisesti aineen muodonmuutosten ja jännitystilan suhdetta.

Elastisuus ja plastisuus

Materiaalin muodonmuutoksen sanotaan olevan elastinen, kun kuormituksen poistuessa materiaali palautuu alkuperäiseen muotoonsa.

Materiaalin muodonmuutoksen sanotaan olevan plastinen, kun kuormituksen poistuessa materiaali ei palaudu alkuperäiseen muotoonsa.

Lineaarisesti kimmoisa materiaali

Lineaarisesti kimmoisalla (lineaarielastisella) materiaalilla jännitysten ja muodonmuutosten välinen suhde on linaarinen. Materiaali noudattaa tällöin Hooken lakia

σ = Eε, jossa

  • σ = jännitys
  • E = kimmokerroin
  • ε = venymä

Todellinen materiaali

Todellisella materiaalilla jännitysten suhde muodonmuutoksiin ei ole lineaarinen. Alla olevassa kuvassa on esimerkki tyypillisen myötölujittuvan teräksen jännitys-venymä -käyrästä. Useimmat metallit, mukaan lukien tavalliset rakenneteräkset käyttäytyvät elastisesti jännitysten ollessa alle myötörajan.

Kuvassa

  1. Myötöraja
  2. Murtoraja
  3. Murtuminen


Myötöraja

Myötörajalla tarkoitetaan jännitystä, joka tarvitaan pysyvien muodonmuutoksien syntymiseen eli myötämiseen. Kun materiaalin myötöraja ylittyy, muodonmuutokset ovat plastisia, eli materiaali ei palaudu alkuperäiseen muotoonsa.

Murtoraja

Murtorajalla tarkoitetaan jännitystä, joka tarvitaan rakenteen murtumiseen.

Materiaalin sitkeys

Materiaalin sitkeydellä kuvataan sen käyttäytymistä murtumistilanteessa.

Sitkeällä materiaalilla tapahtuu aina kohtuullisen paljon pysyvää, plastista muodonmuutosta ennen murtumista. Tällöin murtuminen voidaan yleensä havaita ajoissa.

Hauraalla materiaalilla murtoraja voi olla yhtä matala tai jopa matalampi kuin myötöraja. Hauraan materiaalin murtumisessa ei esiinny plastista muodonmuutosta ennen murtumaa. Tällöin murtuminen tapahtuu äkillisesti ja sitä on vaikea ennakoida.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.