Skip to main content
Skip table of contents

Asetusarvojen kuvauksia


 

Tähän luetteloon lisätty ne täydennykset ja muutokset, jotka koskevat ohjelmistoversiota 26.0 (vx. 2020).


Cursor (Kohdistin)

cursor  (Kohdistin)

 • Määrittää kohdistimen muodon erilaisissa tilanteissa

show_ft_in_16

 • Koordinaattien näyttö oletusarvona on millimetreinä. Jos halutaan tuumaesitys oletusarvoksi lisää avainsana cursor-osioon.
  • 1= murtolukutuumat
  • 2= desimaalituumat

use_snap_constrain_intersection

 • Cursor constraining to the intersection of constraint line and the snapped element.

unbounded_intersection_constraining

 • Intersection constraining uses unbounded straight lines.


Barmenu

form_speed_button

 • Speed bar buttons for database windows.

option_button

 • Määritellään ohjelman alasvetovalikoiden painikkeita.
 • Näiden avulla voitiin versioon 20.0.xx saakka määrittää myös asiakaskohtaisia alasvetovalikoita ja lisätä niihin mm. asiakaskohtaisten sovelluskehitinohjelmien käynnistys.
 • Versiosta 21.0 alkaen, omien valikoiden luonti on muuttunut custom/setup/customtab.xml pohjaiseksi.

recent_documents

 • Viimeksi avattujen dokumenttien listan pituus.

recent_projects

 • Viimeksi avattujen projektien listan pituus (käytössä BD:ssä)Draft (Piirtämistä ja piirustuksessa työskentelyä säätävät arvot)

allow_text_change

 • Sallitaanko parametriohjelman suoritus tekstimakrojen päivityksessä. 1= Sallitaan, 0= Ei sallita.

append

 • Mittojen etuliitteet, joita voidaan listalle laittaa enitään 10 kpl

askdetproj

 • Kysytäänkö (itsenäisen 2D-piirustuksen?) osasuurennosalueen projektion suunta. 1= Kysytään, 0= Ei kysytä

askoldcard

 • Kysytäänkö vanhaa piirustus- tai mallikorttia, kun luodaan uutta piirustusta tai mallia. 1= Kysytään, 0= Ei kysytä

associative_dimensions

 • Käytössä Vertex BD:ssä.

 • Arvot 0 ja 1

associative_texts

 • Käytössä Vertex BD:ssä.
 • Arvot 0 ja 1

auto_save_int

 • Piirustuksien/Mallien automaattisten välitallennusten toistuminen sekunteina.
 • Piirustukset tallentuvat käyttäjän kotihakemistoon nimellä p_safe, muissa ikkunoissa olevat p_safe2, p_safe3...
 • Mallit tallentuvat käyttäjän kotihakemistoon nimellä m_safe, muissa ikkunoissa olevat m_safe2, m_safe3...
 • Jos käytössä on versissa 19.0 esitelty varmuuskopionti järjestelmä (jota ei ole estetty koti-setupin (user/SETUP) avainsanalla ja arvolla ”set.backup.on = 0” ), niin tällä asetuksella tallennettuja varmuuskopioita ei voi tallentaa toiminnolla ”Tallenna alkuperäisen arkistoidun tilalle”.

autostepmode

 • Asetus säilyttää kokonaisosan ja desimaalisosan suhteet numeron kasvatuksessa.
 • Poikkeuksena on tilanne, jossa kasvatettavan numeron ja kasvatusvälin halutaan sisältävän nollia desimaalien lopussa. esim 123.2300 + 0.01 tuottaa 123.24 ei 123.2400

bevel

 • Viisteiden esivalinnat. Tulevat 2D-piirustuksissa valintalistalle.

boxtext_pen

 • Laatikoidun tekstin ja taulukkotekstin viivan parametrit .
 • Ensimmäinen arvo määrittää viivan leveyden ja jälkimmäinen viivan värin.
 • Jos värin arvo on 0, väri määräytyy tekstin värin mukaan.
 • Jos tätä avainsanaa ei ole määritelty, käytetään avainsanan meas_pen arvoja.

browser_mode

 • 1 = sort browser items

 • 2 = open bowser with all branches expanded

case_sensitive_sorting

 • Yleinen listausten järjestys. General list sorting method
 • 0 = case insensitive (Windows standard)

 • 1 = case sensitive (Vertex default)

changeoldfont

 • Vanhoja (p_) kuvia luettäessa päivitetään tekstien fontti nro 1 (NORMAL) fontiksi 8. Tehdään myös ryhmille.

charmap_line(x)

 • Erikoismerkit tekstin editointiin. Maksimi 16kpl

check_refdwg_date

 • If date check for reference drawings is on(vxsetting:check_refdwg_date = 1), when drawing is loaded, drawing status is set as changed when date check triggers update of any reference drawing. (VX-5386)

clinesize

 • Ympyrän keskiviivojen suhteellinen pituus

clipmarktext

 • Avainsana ei ole enää käytössä.

copygrmode

 • Ryhmien kopiointi ikkunasta toiseen. 1= Kysyy kohdeikkunan, 0= Ei kysy kohdeikkunaa.

copyrefdwgtoactproj

 • Liittyy sovellukseen Vertex BD.

database_filter_font

 • Tietokantanäyttöjen suodatin-rivin ja otsikoiden fonttien koko. Database filter and header font size: 1=small font, 2=large font.
 • 1 = Pieni fontti (oletusarvo).
 • 2 = Suuri fontti.

database_filter_mode

 • Default mode for a database filter: 0=hide, 1/2/3=as a first row, 11/12/13=native header control filter.

descriptionfield

 • Valinnainen nimiketietokannan kentän näkyminen, kun komponenttia lisätään.

det_norm_pen

 • Osasuurennosalueen rajaviivan ominaisuudet suurennettavassa kohdassa.
 • Viivalaji, taso, kynäpaksuus, viivan leveys, väri

det_scale_pen

 • Osasuurennoksen eli detaljialueen rajaus

 • Viivalaji, taso, kynäpaksuus, viivan leveys, väri

dimboxfactors

 • Laatikoidun mittaluvun laatikon kokokerroin.
 • Esim. arvot 0.8 0.3 Kertoo että laatikon leveyteen lisätään 0.8 "normaalikirjaimen leveyttä" ennen ja jälkeen tekstin sekä että laatikon korkeuteen lisätään 0.3 riviväliä.
 • Laatikon korkeuden arvo voi olla negatiivinen, minimi-arvon ollessa -0.5 (jolloin laatikko on supistunut vivaksi).
  • Ns. normaalikirjaimen leveys viittaa Vertexin vanhoihin vakiolevyisiin kirjaimiin esim NORMAL-fonttiin. Nykyiset TrueType-fontit vievät vain niille määrätyn tilan, eikä vakiotilaa.

dimension_style

 • Liittynee Vertex BD-sovelluksen asetuksiin? (BD-2214)

dimension_unit

disp_pen

 • Parametrit: Kynä Tasoväli Leveysväli Väriväli Kynäsarja
 • Näytölle piirretaan kynällä Kynä, kun

  • Taso on välillä Tasoväli ja

  • Viivanleveys on välillä Leveysväli ja

  • Väri välillä Väriväli sekä

  • Kynäsarja määräytyy pohjan mukaan
 • Raja-arvot ovat
  • Kynä =  0 ... 255
   • Kynä viittaa user/pmap-tiedostossa olevaan pen(X)= kynään
  • Taso =  0 ... 255
  • Leveys =  0 ... 327.67   0.01 välein
  • Väri   =  0 ... 255

  • Tasosarja
   • 1 = Voimassa vaalealle taustalle.
   • 2 = Voimassa tummalle taustalle.
   • 0 = Voimassa molemmille taustoille (Oletus, jos parametri puuttuu)

fill_text_macros_in_refdwgs

font(x)

 • Käytössä olevat teksti-fontit.

font3d

 • Käytössä olevat teksti-fontit 3D-mallissa.

help_menu

 • Määrittää Help-valikon (question) sisällön.

hide_measlines

 • Peittyvätkö mittaviivat peittyvillä teksteillä? 1= Kyllä peittyvät, 0= Eivät peity.

hide_refdwgs_individually

 • Liittynee BD:n alikuvien päivitykseen?

image_level

 • Rasterikuvien (“tiff”, “gif” ja “jpg”) oletussijoitustaso. (Versiosta 25.0.00 alkaen rasterille on voinut antaa yksilöllisen tasomäärityksen).

inch_char_mode

 • Tuumamitoituksessa lainausmerkkien muoto.
  • 0 = use double '

  • 1 = use single "

keep_groups_on_copy

 • Kopioidun 2D-geometrian ryhmien muodostuminen
  • 0= kopioista muodostetaan yksi ryhmä
  • 1=alkuperäinen ryhmittely säilytetään

keynote_params

 • Liittynee Vertex BD-sovellukseen (Issue BD-3785)

leader_line_arrow

 • Liittyy mittaviivojen esitystapaan (Issue VX-3181)

level(x)

 • Tasojen nimet ja näkyvyydet. Avainsanan parametrinä on numero. Vertex käsittelee tasoja aina numeron avulla. Tasojen maksimimäärä on versiosta 2018 alkaen n. 32.000, kun se versioon 2017 saakka oli 256.
 • { } sulkujen sisällä on tason nimi
 • Seuraavat kaksi numeroa määrittelevät näkyvyyden ja tulostuksen:
  • 1 1 = Näkyy ja tulostetaan oletuksena
  • 1 0 = Näkyy oletuksena, mutta ei tulosteta oletuksena.
  • 0 0 = Ei näy oletuksena, eikä tulostela oletuksena.

level_group

 • Tasojen näkyvyysryhmät
 • { } sulkujen sisällä on tasoryhmän nimi
 • Seuraavat välilyönnillä eroteltavat numerot kertovat näkyvien tasojen numeron.

level_keep

 • 0= The default layer scheme will be activated. (VX-5576)
 • 1 = The layer scheme saved in the drawing will be activated.

level_names(1)

line_marker_style

 • Valittujen viivojen merkintätyyli
 • 0 = markings with cross (default until 8.20)
 • 1 = markings with highlight color

lsort(x)

 • VIIVALAJIT muodossa Lmv,Lmv*[Lmp,Dyy,S,Lmp*[Dx,Dy,P]]

  • Lmv : Emoviivojen lukumäärä (kuinka monesta elementistä viiva koostuu)

  • Lmp : Kunkin emoviivan osaelementtien lukumäärä jaksoa kohden. Osaelementtejä ovat piirrettävät viivanosat ja siirtymät

  • Dyy : Emoviivan etäisyys perusviivasta (osoitettavista pisteistä)

  • S   : Skaalauskytkin,

   • missä 1: viivanosat skaalataan pituuden mukaiseksi

   • 2: viivanosat piirtyvät aina samanmittaisina viivan pituudesta riippumatt

  • Dx  : Osaelementin siirtymä X- suunnassa (viivan suunnassa)
  • Dy  : Osaelementin siirtymä Y- suunnassa (kohtisuoraan viivaan nähden)
  • P   : Piirtokytkin:
   • 1: viivanosa näkyy
   • 2: viivanosa ei näy

macdir

 • (Vanhat) makrojärjestelmät
 • Vertex G4 käyttää näitä edelleen 2D-työkalupakin makroissa (= symboleissa/2D-komponenteissa)

markpen

 • Kertoo valittujen elementtien merkkausvärin. Arvo viittaa user/pmap:in pen(3)= arvoon

meas_end_auto_scale

 • Mitan päiden koon seuraaminen mittatekstin koon perässä. 1= Koko seuraa mittaluvun kokoa, 0= Ei seuraa mittaluvun kokoa.

meas_end_scale

 • Mittaviivan nuolenpään suhteellinen koko. Oletus 1

meas_pen

 • Mittaviivojen piirtokynän ominaisuudet
 • Leveys, Väri

meas_precision

 • Default dimension precision for interactive dimension insert.
 • Set value to 1 2 4 8 16 for 1 1/2 1/4 1/8 1/16 precision, respectively.

meas_rotation_angle

 • Mittojen kääntökulma (oikealta tai alhaalta luettava)?

meas_slash_flip

 • Liittynee BD:n mitoitukseen? (VX-3181)

meas_unit_chn

 • Mittojen muunnos tuumista millimetreiksi.
 • 1: Automatic conversion

 • -1: Automatic conversion + deletion of old (inch-) dimensions.

measline

 • Mittaviivojen esitystapa
 • Mittaviiva, alkupään apuviiva, alkupään mittapääte, loppupään apuviiva, loppupään mittapääte.
  • Mittaviiva:

   • 0= ei mittaviivaa

   • 1= normaali mittaviiva 

  • Apuviiva:

   • 0= ei apuviivaa
   • 1= lyhyt symmetrinen (3.5 mm)
   • 2= lyhyt (10 mm)
   • 3= lähes mittapisteeseen ulottuva (3 mm vajaa)
   • 4= mittapisteeseen ulottuva
  • Mittapaate:
   • 0= ei päätettä
   • 1= nuolen karki
   • 2= ympyrä (1 mm)
   • 3= ympyrä (2 mm)
   • 4= mittaviiva loppuu mittaluvun kohdalle
   • 5= vinoviiva

measopt

 • Mitoitusoptiot
 • Hakumoodi, Loppunollat, Etäisyys viivasta, Etäisyys mitasta, Mitoitusapu, Nollamitta jonomitoituksessa, mitta-apuviivan lyhennys
 • Hakumoodi:
  • 0= ei hakua päällä
  • 1= viivaan haku 
  • 2= pisteeseen haku
  • 3= avainväli haku 
 • Loppunollat
  • 1= poistetaan
  • 0= ei poisteta 
 • Etäisyys viivasta (esim. 4.857) kertoo mittaviivan etäisyyden viivasta, kun referenssiksi osoitetaan viivan piste.
 • Etäisyys mitasta /esim 2.857) kertoo mittaviivan etäisyyden referenssiksi osoitetun mittaluvun mittaviivasta.
 • Nollamitta jonomitoituksessa:
  • 1= Nollamitta merkitään
  • 0= Nollaa ei merkitä.
 • Mitta-apuviivan lyhennys eli pään etäisyys mitoitetusta viivan päätepisteestä.

no_dating_of_meas

 • Mittalukujen muutos ryhmän skaalauksessa.

 • 0= Mitat muutetaan.
 • 1= Mittoja ei muuteta,.

no_dbputf_num_move

 • Alignment of numerical database fields.
 • 0 = Align numerical fields to the left.
 • 1 = Align numerical field to left as other fields.

nonclipped_layers

 • Geometry on these layers cannot be clipped with hiding hatches or clipping texts.

notching

 • 2D-piirtämisessä lovien esivalinta-arvot. Kaksi pilkulla eritettua lukua.

packing_size

 • Liittynee BD-sovelluksen materiaalien tulostukseen? (Issue BD-1487)

part_levels

 • Layers to be collected.

part_list_type

 • 0 = NONE
 • 1 = OBSOLETED
 • 2 = OBSOLETED
 • 3: = Normal Mode

part_mac_types

 • Liittyy osaluettelon keruuseen ja makrojen tyyppiin, jotka osaluetteloon halutaan.

part_no_type

 • text type for item numbers (1...5).

pic_icon_size

 • Piirustusarkistoikonin koko alfariveina ja –sarakkeina.
 • Lienee vanhentunut?

plot_pen

 • Piirturille piirretaan kynällä ”Kynä”, kun taso on välilla ”Tasoväli” ja viivanleveys välillä ”Leveysväli” sekä väri välillä ”Väriväli”.
 • Kynä: 0 ... 8
 • Taso: 0 ... 255 (question)
 • Leveys =  0 ... 327.67   0.01 valein
 • Väri   =  0 ... 255 

plotwhiteasblack

 • Tulostetaanko valkoinen väri vai ei (Valkoiselle paperille valkoisen tulostaminen on turhaa, mutta esim. väritäyttökuvion päälle on voitava tulostaa valkoinen teksti)
 • 0 = Valkoinen tulostetaan.
 • 1 = Valkoista väriä ei tulosteta (= Oletusarvo)

pno_circ_size

 • Osanumeropallon suhteellinen koko, suhteessa numeron korkeuteet.

profinfo(n)

 • Liittyy profillirakennesuunnitteluun ja siihen mitä tietoja profiilista mahdollisesti lisätään piirustukseen profiilin viereen.
 • PNO 1 (Osanumero).
 • CODE 1 (Profiilin koodi).
 • DESCRIPTION 1 (Kuvaus).
 • DIMENSIONS 1 (Mitat).
 • SPEC 1 (Laaatu).
 • CUTANGLES 1 (Katkaisukulmat).

quick_zoom_area

 • Pikazoomauksen leveys ja korkeus (mm).

quick_zoom_coeff

 • Pikazoomauksen siirtokerroin. On oltav välillä 0.01 .... 1.0

radius

 • 2D-piirustuksen pyöristyssäteet, jotka tulevat valintalistalle:
 • Voidaan käyttää ilmaisemaan suunnittelijalle suosituimpia pyöristyssäteitä.

ref_dwg_layer

 • Avainsanalla on arvo -1 . Eikä se ei ole enää muutoin käytössä (Issue VX-855).

 • Sen sijaan koti-SETUP:ssa on avainsana set.refpicleveldefault.on= 10, joka määrittää kuvaan tuodun alipiirustuksen oletustason.
 • Arvo -1 säilyttää alipiirustusten elementit omilla tasoillaan

refpic_clip_line

 • Alipiirustuksen rajausviivan ominaisuudet
 • Viivalaji, Taso, Kynäleveys

reso_pic_dependent

 • Oletusresoluution kuvakohtaisuus.
 • 0 = Oletus käytössä, noudattaa avaisanaa ”reso_default”, joka on asetusarvojen kohdassa ”Reso_unit"
 • 1 = Toimii kuvakohtaisesti , eli resoluutio tallentuu kuvaan.

rotate_step

 • Pyörittelyn askeleet

save_group_param

 • Uuden makron tallennus makrojärjestelmään. Kysytäänkö io-pisteet ja oletus z-koordinaatti.
 • Ei taita olla käytössä Vertex G4:ssä.

sheetlevel

 • Määrittää lomakkeelle määrätyn tason.
 • Oletuksena on taso 9. Vertex G4:n lomakkeiden viivat ovat tällä tasolla.

showcoords_inches

 • Normaalisti ohjelma näyttää koordinaatit (ikkuvan oikeassa alalaidassa) millimetreinä.
 • Arvolla 1, koordinaatit näytetään tuumina
 • Arvolla 2, koordinaatit näytetään tuumina ja jalkoina.
 • Voit syöttää mitan tuumina, jos laitat perää kirjaimen i (Esim 1i = 25.4 mm)

show_decimals

 • Koordinaatti-ikkunassa näytettävien desimaalien määrä.

show_origin_marker

 • Näytetäänkö ogigo
  • 1= Näytetään 2D-piirustuksessa
  • 2= Näytetään 3D-malliss
  • 3= Näytetään sekä 2D- että 3D:ssä.

sketchcolors

 • Vanhempi tapa säätää luonnoksessa näkyvän aikaisemman geometria ja luonnoksen keskiristin väri. (VX-952)
 • Tämän on korvannut versiossa 13.0.00 user/pmap-tiedoston syscolor(n) asetukset.

skip_disabled_fields

 • Skip disabled database fields.

stretching_macro_types

 • Ei taita olla käytössä Vertex G4:ssä.

supercuractive

 • Ryhmän sijoituksessa näytössä joko laatikko tai 200(?) sen pisintä viivaa:

  • 0= Näytetään äärirajojen ympäri piirretty suorakulmio.
  • 1= Vektoroidaan viivat.

surf_mark_rgb

 • Pintamerkkien värien rgb-arvo.
  • (RGB, eli punainen: 0-255, vihreä: 0-255, sininen: 0-255)

table_text_style

 • Liittyy Vertex BD-sovellukseen.

taildim_arrow_inside

 • Määrittää mittanuolten oletusarvoisen suunnan.
  • 0 = Oletusarvo Vertex G4:lla ja muilla kuin Vertex BD-sovelluksella. Mittanuolet suuntautuvat ulospäin, jos ne vain mahtuvat mitoitettavaan väliin, menemättä päällekkäin.
  • 1 = Pakottaa nuolet aina sisälle.  (Oletusarvo Vertex BD:ssä).

text_macro_auto_fill

 • Tekstimakrojen automaattinen päivitys. Liittyy Vertex BD-sovellukseen.(BD-3657, BD-9070)
 • text_macro_auto_fill= A B C
  • A=0 and B=0: Text macros are always updated only manually.
  • A=1: Update text macros when opening a drawing with open file command.
  • B=1: Update text macros when opening a drawing sheet from  the building drawings menu
  • C ? (BD-9070)

textboxfactors

 • Laatikoidun tekstin laatikon kokokertoimia. (alkaen Vertex G4 vers. 15.0.07).
 • textboxfactors= Dx Dy Dl
  • Dx on peittoalueen suhteellinen lisäleveys kummallekin puolelle (kertaa ns. "normaalimerkin" leveys)
  • Dy on peittoalueen suhteellinen lisäkorkeus ylä- ja alapuolelle (kertaa rivin korkeus)
  • Dl on laatikoinnin suhteellinen lisäleveys kummallekin puolelle (kertaa ns. "normaalimerkin" leveys)
  • Jos sekä peitto ja että laatikointi on päällä, peitto alue määrää myös laatikointialueen.
  • Ns. normaalikirjaimen leveys viittaa Vertexin vanhoihin vakiolevyisiin kirjaimiin esim NORMAL-fonttiin. Nykyiset TrueType-fontit vievät vain niille määrätyn tilan, eikä vakiotilaa.

thicklinelim

 • Muotoviivojen piirtoon liittyvän viivanleveysparametrin tallennus piirustukseen. (VX-1793)

translatemode

 • Vanhemman tekstimuotoisen sanakirjatoiminnon käännösmoodi:
  • 0 = Rivit käännetään yhtenä lauseena
  • 1 = Rivit käännetään rivi kerrallaan (Oletus)
  • 2 = käännetään myös mitat, alkuliite ja loppuliite
  • 4 = käännetään mallin piirustuksen projektioiden nimet
  • 8 = käännetystä sanasta jää pois piilokoodi (merkkien \! jälkeen oleva teksti)
 • Esimerkki: Jos haluat, että piirustuksessa olevat rivit käännetään rivi kerrallaan ja piilokooditekstit jätetään pois, avainsana saa yhteenlasketun (1+8) arvon 9.

tsort(n)

 • Avainsanalla määritellään kuvioiden piirtymistä, jossa parametrit ovat muodossa: Lmv,Lmv*[Ang,Xoff,Yoff,Dx,Dy,Lmp,Lmp*[L]]
  • Lmv : kuviossa olevien elementtien (viivaparvien) lukumäärä
  • Ang : Viivaparven kulma. Positiivinen kulma vastapäivään
  • Xoff: Viivaparven X-suuntainen siirtymä origosta. Origo on piirtoalueen vasen alanurkka.
  • Viivaparven Y-suuntainen siirtymä origosta. Origo onpiirtoalueen vasen alanurkka.
  • Dx : Viivaparven siirtymä X-suunnassa.
  • Dy : Viivaparven siirtymä Y-suunnassa.
  • Lmp : Viivaparven yhden viivan piirtojaksojen lukumäärä.
  • L : Viivaparven yhden viivan piirtojaksojen osien pituudet siten, että ensimmäinen piirretään,toinen siirrytään, kolmas piirretään jne.
 • Huomaa, että kuvioit voidaan nykyään määritellä myös piirtämällä kuvion alkeismuoto, jota sitten toistetaan.

underl_dim_style

 • Alleviivatun (esim. valehdellun) mitan piirtotapaa voi säätää tällä avainsanalla. (VX-3276)
  • 0=vanha tyyli, mittaviivaa siirtyy o.5 mm alaspäin

  • 1=uusi tyyli (oletus), mittaluku siirtyy o.5 mm ylöspäin

 • Vanhaa tyyliä ei pitäisi käyttää, koska tällöin ketjumitan yksittäisten aleviivattujen mittojen sijoittelu samaan linjaa muiden kanssa ei toimi automaattisesti oikein.

updadbatread

 • Mallista päivitetään osan/kokoonpanon arkistotietokanta, nimiketietokanta ja osatietokanta japiirustuksesta osatietokanta.
 • Päivitys tehdään luettaessa mallia/piirustusta arkistosta, otettaessa osa/alikokonpano muokattavaksikokoonpanossa, avattaessa työkuva mallista ja lisättäessä ryhmä piirustukseen. Tässä tapauksessa päivitetään vain k.o ryhmän attribuutit. (MEC-39)

update_adb_texts

 • Oletusarvo on 0. Liittyy attribuuttien automaattiseen päivittymiseen.

var_invisible_levels

 • Ei tulostettavat tasot eli tasot joita käytetään johonkin muuhun, kuin tulostettavan geometrian esittämiseen. Tämä taitaa liittyä vanhaan PLACEMENT-sovellukseen (2D sijoittelu).
 • Tasojen numerot luetellaan pilkulla erotettuna.

var_model_auto_delete

 • Tuhotaanko alkuperäinen placement malli purkamisen yhteydessa. Tämä liittyy vanhaan PLACEMENT-sovellukseen (2D sijoittelu).
 • 1= tuhoaa alkuperaisen placement mallin
 • 0= kysytaan kayttajalta tuhotaanko

var_model_level

 • Kertoo tason, jolle placement-malli kopioidaan (Tason pitää päättyä nollaan) Tämä liittyä vanhaan PLACEMENT-sovellukseen (2D sijoittelu).
 • Oletusarvo on 90. Tällöin tasolla 1 oleva materiaali kopioidaan tasolle 91.

vol_mark_rgb

 • Tilavuusmallin korostusvärin asetus rgb-arvoina. Kolme lukemaa eli punainen: 0-255, vihreä: 0-255 ja sininen: 0-255.

weight_field

 • Avainsanaa ei löydy enää versiosta 26.0.00.
 • Massalaskennassa käytettävän kentän nimi.
 • Jos sitä ei ole erikseen määritelty, käytetään kenttää CALC_WEIGHT

zero_dim_level_from

 • Näillä tasoilla olevat Nolla-mitat siirretään toisille tasoille.
 • Tasojen numerot luetellaan pilkulla erotettuna.

zero_dim_level_to

 • Nollamitat näiltä tasoilta siirretään toiselle tasolle
 • Tasojen numerot luetellaan pilkulla erotettuna.

zoom_fast_limit

 • Asettaa rajan, jossa zoomaus ja panerointi siirtyvät käyttämään OpenGL-piirtoa. (Tuli versioon 2019 eli 25.0.00)
 • Oletus: 400000 (pistettä)
 • Versiosta 2018 (24.0.00) alkaen piirustusten zoomauksessa ja panoroinnissa siirryttiin nopeussyistä käyttämään OpenGL-piirtoa. Pienillä kuvilla nopeuden kasvusta ei ollut mitään hyötyä, mutta siirtyminen OpenGL-piirtoon aiheutti kuvassa tiettyä "vilkkumista". Nyt käyttäjä voi säätää tällä avainsanalla porrasta, jossa zoomatessa ja panoroidessa siirrytään Vertex-piirrosta OpenGL-piirtoon.

zero_hide_limit

 • Mittojen arvot, jotka ovat avainsanassa annettua pienempia käyttäytyvät kuin nolla.
 • Oletus on 0.5


Geomprop (Geometrian ominaisuudet)

line

 • Kuvaa viivan parametrejä: Nimi Taso Kynä Fontti Skaala Väri
  • Nimi = Ominaisuusarjan nimi (max 16 merkkiä)
  • Taso = Piirustusgeometrian taso 0-255
  • Kynä = Kynän leveys 0.25, 0.35, 0.5 tai 0.7
  • Fontti= Line font:
   • 1 = solid
   • 2 = solid
   • 3 = dot-dash-dot
   • 4 = dashed
   • 5 = arrowhead
   • 6 = double
   • 7 = hedge
   • 8 = insulation
  • Skaala = Scale for non-solid lines followed by " forinches or mm for millimeters.
  • Väri = Viivan väri-numero (user/) pmap-tiedostossa.
line (Piiloviivan ominaisuudet)
 • line HIDED 2 0.25 4 3 -114
 • Ylläoleva esimerkki määrittää 3D-mallin piiloviivojen näkymisen piirustuksessa: Ominaisuussarjan nimi=HIDED, taso= 2, kynän leveys= 0,25mm, Viiva-fontti=4 (eli katkoviiva), skaala= 3mm (jolla tosin olisimerkitystä vain 2-ulotteisilla viivatyypeillä, kutenvillaviivalla) ja viivan värin numero on 114 (Huomaa, ettätämän HIDED-rivin väri-lukeman edessä pitää olla miinus-merkki). Viivan väri voidaan katsoa Vertexin väri-paletista.

line (Taivutusviivan ominaisuudet)

 • line REF_PART 2 0.18 1 1 182
 • Ylläoleva esimerkki määrittää kokoonpanopiirustuksessaesitettävän referessigeometrian ominaisuudet:Ominaisuussarjan nimi= REF_PART, taso= 2, kynän leveys=0,18mm, viiva-fontti= 1 (eli yhtenäinen viiva),skaala= 1, värin numero on 182 (Positiivinen lukema on ”absoluuttinen” väri, negatiivisen värin määrittää disp_pen- tai plot_pen-taulukko. Merkki vaihdetaan,kun väri annetaan viivalle)

text

 • SELEM.SCHEDULE 44 -5" 0 0.13 0 1 1 0 0 1 0 0.5 0 0
 • Merkitys ja parametrien tarkoitus ei ole tekijän tiedossa.

warnings

 • Näyttää varoituksen, jos pyydettyä merkintää ei löydy tässä tiedostossa.

Menu (näppäinkomennot) ja menu.macro

key

 • Näppäinten liittäminen käskyihin (Huomaa isot kirjaimet), esim: A PIIRTO 5
  • A = Näppäin A normaalisti painettuna.
  • PIIRTO 5 = Vertex-ohjelman sisäinen käsky "Zoomaa kaikki näkyviin".
 • Shift + näppäin (Huomaa pienet kirjaimet), esim: f IKKUNA 1
  • f = Shift ja näppäin F painettu
  • IKKUNA 1 = Vertex-ohjelman sisäinen käsky "Avaa tästä ikkunasta uusi ikkuna".
 • Ctrl + näppäin, esim: ^C COPY 1
  • ^C = Ctrl ja näppäin C painettu.
  • COPY 1 = Vertex-ohjelman sisäinen käsky "Kopioi leikepöydälle".
 • Funktionäppäimet, esim: @S NOACTION 1 Vastaa F1:n painallusta ja se avaa Ohje-valikon (tämä on ns. kovakoodattu, eli sitä ei voi muuttaa)
  • @S = Kuvaa Funktio-näppäinta 1
  • NOACTION 1 = Tarkoittaa, ettei näppäimelle on määritelty toimintoa.
  • Katso funktio-näppäimet (F2 .... F12) asetusarvoista. Osaan on kytketty toiminto ja osaan ei.
 • Shift + Funktionäppäin, esim @[ ERTOIM 55
 • Ctrl + Funktionäppäin, esim ^@A IKKUNA 2
  • ^ = Ctrl ja F4 painettu.
  • IKKUNA 4 = Vertex-ohjelman sisäinen käsky "Sulje ikkuna".


menu.macro ja menu.param (Valittavissa olevat piirtoparametrit)

menu.macro

paramacro

 • Parametric macro direct calling commands. ?menu.param

choice

 • Määrittää  erilaisia valintavaihtoehtoja ("Valintalohkojen valinnan", joiden voimassaolosta kirjoittaja ei enää 6/2017 ole vakuuttunut)
 • Esim: VALINT 1 THIGH 1.8 2.5 3.5 5.0

grid_choice

 • Määrittää valittavien hilaverkkojen arvot (Max 20 kpl). Parametrit. Type D1 D2 Fii Xorg Yorg Zorg Default Scales.
 • Tyyppi:
  • 1= karteesinen (hilan nollapiste piirustuksen suhteelliseen nollapisteeseen).
  • 2= polaarinen.
  • 3= karteesinen kiinteällä paikalla (hilan nollapistepisteeseen Xorg, Yorg).
 • D1, D2: hilaportaat x- ja y- / r- ja Theta -suunnissa.
 • Fii: hilan perussuunnan (x-akseli/Theta=0) suuntakulma.
 • Jos rivin lopussa on avainsana: default2D kyseinen hila asetetaan oletuksena päälle.

level_offset(x)

 • Tasosarja. Parametrit: ”Sarjan kuvaus” ”Tason numeroon lisättäva luku”
 • Esim: {LAYERS_NORMAL+" 1...10"} 0
 • {LAYERS_HYDR+" 11...20"} 10
  • Eli piirrettäessä muotoviivaa Hydrauliikkatasosarjalle, se menee tasoille 11 eikä 1 ja mitat menevät tasolle 16 eikä tasolle 6.
 • Sarjan kuvaus max 80 merkkiä.

linep_set(x)

 • "Viivatyyli"-valikko (vasemman puoleinen valikko) kertoo, millaisia viivatyylejä on valittavissa.
 • Parametrit: Taso  Kynä  Viivalaji  Väli  Väri
  • Taso viittaa level(x)arvoon, eli kertoo mille tasolle ao. viiva piirretään.
  • Kynä määrittää viivan leveyden ”eli kynän paksuuden”.
  • Viivalaji viittaa lsort(x)arvoon, eli kertoo viivatyypin (yhtenäinen, katkoviiva, pistekatkoviiva jne).
  • Väli kertoo kaksiulotteisten viivojen (mm villaviiva, sahaviiva) leveyden.
  • Väri viittaauser/pmap:inpen(x) arvoon, jossa määritetään järjestelmän RGB-värit

macp_set(x)

 • Makrojen määrityksiä (Osin vanhentuneita?). Parametrit: Ruutu  Taso Z
  • Ruutu
  • Taso kertoo makron sijoittumisen tasolle
  • Z kertoo makron "Z-koordinaatin", jolla on merkitystä piiloviivojen poistossa, jos makrossa on "kuvio" peittotasolla 101.

paramdlg

 • Parametrien ominaisuusvalikoiden arvoja viivoille, teksteille, kuvioille
 • Parametrit: Luokka  Arvo  "Kuvaus"
  • Luokka: kiinteitä määrityksiä, kuten DISTA, PENSIZE, ANGLE, Z, THIGH, HSORT, SLANT, RWIDTH, ESCAPE, RDISTA
  • DISTA kertoo mitä arvoja tarjotaan Viivaväli-asetuksiin.
  • PENSIZE kertoo mitä arvoja tarjotaan Kynäleveys-asetuksiin.
  • ANGLE kertoo mitä arvoja tarjotaan tekstien Kulma-asetuksiin.
  • Z kertoo mitä arvoja tarjotaan makrojen Z-koordinaateiksi.
  • THIGH kertoo mitä arvoja tarjotaan tekstien ja mittojen Korkeus-asetuksiin.
  • HSORT kertoo mitä arvoja tarjotaan Kuvio-asetuksiin.
  • SLANT kertoo mitä arvoja tarjotaan tekstien ja mittojen Kallistus (teksti)-asetuksiin.
  • RWIDTH kertoo mitä arvoja tarjotaan tekstien ja mittojen Leveys-asetuksiin.
  • ESCAPE kertoo mitä arvoja tarjotaan tekstien ja mittojen Merkkiväli-asetuksiin
  • RDISTA kertoo mitä arvoja tarjotaan tekstien ja mittojen Riviväli-asetuksiin

texp_set(x)

 • Kuvioiden asetukset: Parametrit: Taso  Kynä  Mittakaava  Kulma  Väri Tyyppi  KuvioidenNimitys
  • Mittakaavalla tarkoitetaan kuvion tiheyttä eli kuvion viivojen väliä.
  • Tyyppi kertoo millaisesta kuviosta on kyse.

textp_set(x)

 • Tekstien asetukset: Parametrit: Taso  Kork.  A  Pen  Col  F  H  U  L S  Rw  E  Rd
  • Taso
  • Kork. = Tekstin korkeus
  • A= Kulma
  • F = fontin numero
  • H = peittoominaisuus
   • 0 = ei peittoa
   • 1= Peitto-ominaisuus käytössä
  • U = Allevaus
  • L = Lorg eli sijoituspiste (9 pistettää)
  • S = Kallistus
  • Rw = Leveys
  • E = Merkkiväli
  • Rd = Riviväli

param, gui, reso_unit, sheet, syscolor

param

par

 • Piirtämisen aikana ylläpidettävät ohjausparametrit: Int  Ext  Type  Min  Max  Init
  • Int: Nimi, jolla parametriin viitataan ohjelmakoodissa.
  • Ext: Parametrin ulkoinen nimi = nimi, jolla parametri näkyy ohjelman käyttäjälle.
  • Type:
   • 1= arvot kokonaislukuja.
   • 2= arvot reaalilukuja.
   • 3= arvot merkkijonoja.
  • Min: Parametrin arvon alaraja: Param > min
   • tyyppi 3: Merkkijonon minimi pituus.
  • Max: Parametrin arvon yläraja: Param < max
   • tyyppi 3: Merkkijonon maksimi pituus
  • Init: Parametrin alustusarvo suoritettäessa Init_draft_inp()

Esim: LEVEL {LAYER} 1 -1 32767 0

 • Viittaus tasoihin, vain kokonaisluvut kelpaavat, miniarvo -1 (ohjelmallinen merkitys) ja maksimiarvo 32767. Oletusalustus 0.gui

browser_branches_buffer_size

 • Lukuarvo kertoo kuinka monta viimeksi vierailtua selaimen puun haaraa saa pitää kuvakkeensa muistissa, kun selain piilotetaan.
 • Jos avainsana puuttuu, sen oletusarvo on -1, joka tarkoittaa, että kaikki puun haarat jäävät siihen asentoon, kuin ne olivat tallennuksen hetkellä.

thumbnail_height

 • Selainkuvan korkeus Vertex G4:ssä (ilman Flow'ta).

thumbnail_crop_2d

 • Automaattinen rajaus 2D-selainkuvassa. Parametrit 0 tai 1.
  • 1 = Rajaus käytössä.
  • 0 = Rajausta ei ole käytössä.

thumbnail_frame_2d

 • Piirretäänkö selainkuvan ympärille raami. Parametrit 0 tai 1.
  • 0 = Ei piirretä.
  • 1 = Piirretään.

thumbnail_crop_3d

 • Automaattinen rajaus 2D-selainkuvassa. Parametrit 0 tai 1.
  • 1 = Rajaus käytössä.
  • 0 = Rajausta ei ole käytössä.

thumbnail_frame_3d

 • Piirretäänkö selainkuvan ympärille raami. Parametrit 0 tai 1.
  • 0 = Ei piirretä.
  • 1 = Piirretään.

thumbnail_zoom_3d

 • Zoomataanko malli "koko-kuva tilaan" kaikissa 3D-selainkuvissa.
  • 0 = Ei zoomata.
  • 1 = Zoomataan.

thumbnail_perspective

 • Käytetäänkö perspektiiviä 3D-selainkuvissa.
  • 0 = Ei käytetä.
  • 1 = Käytetään.

reso_unit

reso_selection

 • Valittavissa olevat resoluutiot: Parametrit: x  y  z
 • Jokainen resoluutio omana rivinään.

reso_default

 • Oletusresoluutio: Parametrit: x  y  z

unit_selection

 • Valittavissa olevat mitoitustarkkuudet.
 • Esim: 100 50 10 1 0.1 0.01
 • Avainsana oli joskus aikaisemmin unit_valinnat

unit_default

 • Oletusarvoinen mitoitustarkkuus.
 • Esim: 0.1

sheet

sheet

 • Piirustusrajojen esivalinta. Parametrit: Nimi  Xmin  Xmax  Ymin  Ymax
  • Nimi: Lomakkeen tunnistusnimi, max. 16 merkiä.
  • Xmin: lomakkeen vasen reuna (mm).
  • Xmax: lomakkeen oikea reuna (mm).
  • Ymin: lomakkeen alareuna (mm).
  • Ymax: lomakkeen yläreuna (mm).

sheet_def

 • Oletusarvoiset piirustusrajat.

scale

 • Valittavissa olevat mittakaavat. Parametrit: Mittakaava reaalilukuna mittakaava selväkielisenä lainausmerkkien sisällä.
 • Esim: 0.05 " 20:1"

scale_def

 • Oletusarvoinen mittakaava.
 • Esim: 1

syscolor

syscolor(x)

 • Järjestelmän tiettyihin elementteihin käyttämät värit. Parametrit: syscolor(kynärivi nro)= Kynänumero (Joka viittaa user/pmap-tiedoston pen(nro)-väriin

Oletusarvot: (vers 24.0.00)

 • syscolor(0)= 7       ! Ratkaistu ehto = solved constraint.
 • syscolor(1)= 192   ! Muut ehdot = other constraint.
 • syscolor(2)= 0       ! free geometry (for future use), leave this zero for now!!!
 • syscolor(3)= 7       ! fixed geometry.
 • syscolor(4)= 7       ! identical geometry.
 • syscolor(5)= 269   ! gridi-veron viivat = grid lines.
 • syscolor(6)= 82     ! geometry of previous history phases when editing sketch
 • syscolor(7)= 218   ! geometry of next history phases when editing sketch.
 • syscolor(8)= 11     ! Luonnoksen keskiristi (eli X-Y-akselisto)
 • syscolor(9)= 183   ! Unknwn state

3d (3D-mallinnukseen liittyviä avainsanoja)

analyse_overdefined_at_solve

analyse_underdefined_at_solve

 • Jos kokoonpanon ominaisuuksissa on asetus 'Ratkaise alimääriteltyjen vapaat suunnat' päällä, ohjelma selvittää kokoonpanoehtoja ratkaistaessa alimääriteltyjen instanssien suunnat, joissa sitä on mahdollista siirtää. Kun instanssia kokoonpanossa klikataan, ohjelma näyttää siirtokahvassa vain nämä suunnat aiempien kaikkien 6 suunnan sijasta. Kiinnitetylle tai täysin määritellylle instanssille kahvaa ei näytetä lainkaan.

 • Halutun asetuksen saa päälle avainsanalla, mutta toiminnallisuuteen voidaan ottaa kantaa kokoonpano-kohtaisesti kokoonpanon ominaisuuksissa.
  • 0 = Ohjelma ei selvitä osien ja alikoontien vapausasteita (tämä on oletusasetus Vertex G4 Plantissa ja muissa sovelluksilla).
  • 1 = Ohjelma selvittää osien ja alikoontien vapausasteet (tämä on oletusasetus Vertex G4:ssä)
 • Varoitus: Ominaisuus käy läpi koonnassa olevat ehdot, joten mitä enemmän kokoonpanossa on osia, sitä hitaammaksi osan vapausasteiden analysointi käy. Älä käytä ominaisuutta esim. raskailla laitosmalleilla.

areacalcunit

 • Pinta-alan laskennan yksikkö.
  • 0 = m2 (neliömetri).
  • 1 = dm2.
  • 2 = cm2.
  • 3 = mm2

askupdate

 • Muuttuneiden mallien päivityksen nopeutus. Esitelty versiossa 17.0. (Issue MEC-4839)
 • Vaikuttaa myös Flow'sta haettavien osien lisäykseen.
  • Arvolla 0, kokoonpanon avauksessa ei tule kysymystä päivitetäänkö, vaan päivitetäänautomaattisesti. PDM-osan voi lisätä kokoonpanoon vaikka olisi jollakin varattuna.
  • Arvolla 1= Kokoonpanon avauksessa tulee kysymys päivitetäänkö. PDM-osan voi lisätäkokoonpanoon, vaikka se olisi jollakin varattuna.
  • Arvolla 2= Kokoonpanon avauksessa tulee kysymys päivitetäänkö. PDM-osaa ei voi lisätäkokoonpanoon jos se on jollakin varattuna.

askupdatedrawing

 • Versiosta 2014 (20.0) alkaen: Kun avataan mallin piirrepuussa punaisena näkyvää piirustusta, eli ei ajantasalla olevaa piirustusta, se päivitetään automaattisesti (G4)
  • 0 = Piirustus päivitetään automaattisesti. (On G4:n oletus, jos avainsana puuttuu).
  • 1 = Lupa päivitykseen kysytään käyttäjältä. (On G4 Plantin oletus)

auto_limit_on

 • Automaattinen mallin rajojen laskenta.

  • 0 = Rajoja ei automaattisesti lasketa (lähes jokaisen input rutiinin jalkeen).
  • 1 = Rajat lasketaan.

automeasmode

 • Arvo on 0. Älä muuta tätä asetusta.

auto_plot_on

 • Automaattinen piiloviivojen poisto.
  • 0 = Piiloviivojen poistoa ei tehdä automaattisesti.
  • 1 = Piiloviivojen poisto tehdään automaattisesti (lähes jokaisen input rutiinin jalkeen).

background_panorama

baseplanesvisiblewhencreated

 • Avainsanalla määritellään perusaputason näkyvyys, kun uusi malli luodaan. Avainsana on käytettävissä versiosta 26.0.00 (vers. 2020) alkaen.
  • 0 = Aputasot ovat piilossa. Näin toimittiin versioon 25.0.00 saakka. Huom. versiossa 24.0.xx ja vanhemmissa aputasot syntyivät vain osamalleihin.
  • 1 = Aputasot näkyvät uudessa osamallissa.
  • 2 = Aputasot näkyvät uudessa kokoonpanomallissa.
  • 3 = Aputasot ovat näkyvissä sekä uusissa osa- että kokoonpanomallissa. (Oletus).
 • Aputasot voit interaktiivisesti piilottaa ja ottaa näkyviin malli- ja aputasokohtaisesti.

blockdatlistdir

 • Avainsanalla määritellään lohkosuunnittelun työstölistan tallennuspaikka. Avainsana lisättiin versioon 26.0.00 (Vertex 2020).
 • Jos avainsanalla ei ole arvoa, työstölista syntyy piirustustiedoston hakemistoon (MEC-10267)

collisionminsize

 • Törmäystarkastelussa huomioitavien kappaleiden minimikoko kuutiomillimetreinä.

connectdifferentpipes

 • Putkistosuunnittelussa kysytään käyttäjältä sallitaanko putkliitos eri materiaalia ja/tai seinämän vahvuutta olevien putkien välille.

 • 0 = Liitoksen teko estetään

 • 1 = Liitoksen teko kysytään käyttäjältä (1 = oletus).

continuousprofileadd

 • Profiilirakennesuunittelussa on versioon 20.0 saakka ollut mahdollista vetää profiileita samalla tavalla kuinputkia, eli jatkuvana vetona. Tätä ominaisuutta on kuitenkin käytetty pääosin vääriin tarkoituksiin, joka on sitten herättänyt epätietoisuutta ja ongelmia. Tämäntakia ominaisuus on poistettu yleisestä versiosta alk.21.0 (eli versiosta 2015).

 • Mutta toiminnon saa tarvittaessa takaisin em. avainsanalla ja sen arvolla 1.

 • Vertex G4:ssä (alkaen vers. 2015 eli 21.0.00) avainsana vaikuttaa myös siihen, voidaanko profiilin vedossa ohjauskäyrä osoittaa koonnan eri kokoonpano-tasolla olevasta ohjauskäyrä-osasta, kuin mihin profiileita vedetään. Tosin tällöin on oltava mukana myös optio Mekaniikan putkistot.

 • Oletuksena profiileita voidaan vetää vain koonnassa samalla kokoonpano-tasolla olevan osan ohjauskäyriin tai viivoihin.

  • 0 = (Vertex G4.n oletus) Profiilieta ei voi vetää "jatkuvina". Katso edeltä.

  • 1 = Profiileita voi vetää kuten putkia.

 • Vertex G4 Plantissa tätä avainsanaa ei tarvita

conv_x_b_to_sat

densitys3d

 • Oletustiheys kappaleille. Oletusarvoksi on laitettu 7850 eli teräksen tiheys.

detailedreprename

 • Avainsanan avulla kerrotaan sen ilmiasun nimi, joka komponentista valitaan, kun se tuodaan tarkkana (File > Käyttäjäasetukset > Piirustusket, mallit > Käyttö > Malli kohta Lisää komponentuit kokoonpanoon kevennettynä ei ole valittu) (MEC-5660)
 • DETAILED (= Vertex Systems Oy:n käyttämä nimitys komponenttien tarkasta ilmiasusta).

fly_with_constant_z

 • Lennetäänkö kiinteällä korkeudella (Z-koordinaatilla) vai ei.
 • 0 = Lentämistä ei ole rajoitettu määrättyyn koordinaattin.

historysavepercentage

 • Osamallin historian välivaiheiden tallennusten määrä. Jos kaikki mallin historiabvaiheiden geometria tallennetaan malliin, vie tämä monimutkaisilla malleilla jonkin verran aikaa ja muistia. (MEC-5106).
 • 0 = Mitään välivaihetta ei jätetä muistiin.
 • 10 = Suositus raskailla osamalleilla.
 • 100 = Kaikki välivaiheiden geometria tallennetaan malliin.

layoutsaveexpandviews

 • Avainsanalla ratkaistaan kuinka monesta suunnasta mallia tarkastellaan, kun tallennetaan kevytmallia joko Flow'hun tai viedään Sat- tai Step-malli kevennettynä (Save as type, Sat: Acis 28.0 kevytmalli tai Step: Kevytmalli).

  • 0 = Oletusarvo, eli mallia tarkastellaan kuudesta pääsuunnasta (edestä, päältä, alta, takaa, oikealta ja vasemmalta).

  • 1 = Mallia tarkastellaan edellisten lisäksi "särmien suunnasta eli pääsuuntien väleistä". Tarkasteluun tulee tällöin 12 lisäsuuntaa eli yhteensä 18 suuntaa. Arvolla 1 kevytmalli on raskaampi, mutta pinnoiltaan täydellisempi.

layoutsavesizelimit

 • Avainsanalla määritellään kappaleen koko (mm), jonka perusteella se poistetaan kevytmallista. (Alkaen versiosta 24.0 tämä koski Flow'hun tallennettua kevytmallia)

 • Avainsanaa vaikuttaa kevytmallin tallennukseen Flow'hun sekä versiosta 25 alkaen myös kun malli viedään sat- tai step-muotoon kevennettynä. (Save as type, Sat: Acis 28.0 kevytmalli tai Step: Kevytmalli)

lightmap_panorama

lightweightreprename

 • Avainsanan avulla kerrotaan sen ilmiasun nimi, joka komponentista valitaan, kun se tuodaan kevennettynä (File > Käyttäjäasetukset > Piirustusket, mallit > Käyttö > Malli kohta Lisää komponentuit kokoonpanoon kevennettynä on valittu) (MEC-5660)
 • LIGHTWEIGHT (= Vertex Systems Oy:n käyttämä nimitys komponenttien kevyestä ilmiasusta)

localdrawingspossible

 • Piirustuksen tallennus mallitiedostoon, eikä arkistoon. Tämä on tarkoitettu käytettäväksi vain erikoistapauksissa (MEC-6013)
 • -1 = Oletusarvo. Uutta piirustusta tehtäessä ei tällaisesta mahdollisuudesta kerrota mitään.
 • 0 = Valintaruutu on näkyvissä, mutta sitä ei voi valita.
 • 1 = Valintaruudun valinnan avulla piirustus on mahdollista tallentaa mallitiedostoon arkiston sijaan.

lwmaterial3d

 • Visualisoinnin oletusmateriaali.


masscalcunit

 • Massanlaskentayksikkö

measdigaccurasy

 • Kun mittataulukossa tehdään pituuden osoitus, niin tällä arvolla voidaan määrittää osoitustarkkuus. Esitelty versiossa 17.0.00 (vuonna 2010 MEC-4667).
 • 0.0 = Oletustarkuus, joka tarkoittaa, ettei lukemaa pyöristetä.
 • 1.0 = Pyöristys suoritetaan tasamilleihin.

MEAS_SCALE

 • 3d-mittojen mittakaavakertoimet

 • Käytetään projektioiden siirtoon 3d->2d.

MATERIALCOLOR

 • Oletusarvoinen mallin väri. Color of basic shapes. Numnero viittaa user/pmap-tiedoston pen(x)-numeroon.

mirror_to_window

model_margin

 • Mallin rajojen koko suhteessa malliin. Oletus on 10% suurempi
 • Parametri 0.1 tarkoittaa 10%.

plantsecmode

 • Leikkaus 3d→2d

  • 1= kappaleiden leikkauksiin leikkausviivoitus

  • 2= parannettu piirtotarkkuus pyöristyksissä

  • 3= 1 & 2

prof_line_set

 • Profiilien viivatyyppi.
 • Viittaa menu.param-ryhmän avainsanaan linep_set()

profilegeometrycompareatbom

 • Sallitaanko erilaisille osariveille antaa sama osanumero.
 • Tämä liittyy profiilien käsittelyyn osaluetteloinnissa. Profiilien samanlaisuutta tulkitaan sekä profiilien tietokantarivien samanlaisuutta tutkittaessa, niin myös geometrisesti. Jos ohjelma ei pysty varmuudella toteamaan kahta profiilia samaksi, niin ne tulevat osaluettelossa eri riveille ja saisivat siten automaattisessa osanumeroinnissa eri numerot, ellei käyttäjälle tarjota mahdollisuutta antaa kahdelle tai useammalle riville samaa numeroa.
 • -1 = (Oletusarvo)
 • 0 = Profiilien geometrista vertailua ei tehdä lainkaan. Tällöin ne profiilit jotka ovat samanlaisia, mutta ensimmäisen 1-pään katkaisu on samanlainen, kuin toisen 2-pään katkaisu ja ensimmäisen 2-paan katkaisu on samanlainen kuin toisen 1-pään katkaisu, tulkitaan eri profiiliksi.

profilelengthcalcstyle

 • Tämän avainsanan avulla on luotu keino kertoa viiva/pinta, jonka pituus määrää profiilin pituuden osaluetteloihin (vaikka itse profiili olisikin eri mittainen esim. jiirauksen takia).

 • Mikäli vxsettings avainsanalla 'profilelengthcalcstyle' on arvo 1, katsotaan tietokannasta d_PROFLENIDS löytyykö lisättävän profiilin tunnusta vastaava rivi. Mikäli löytyy, haetaan riviltä profiilin pituuden laskennassa käytettävää pintaa vastaavan viivan id. Profiilin tunnus on profiilin poikkileikkaustiedoston tallennusnimi ilman .vxm päätettä. Id saadaan selville avaamalla profiilin poikkileikkaustiedosto ja sen luonnos. Luonnostelutilassa viivan id näkyy kun kohdistin viedään viivan päälle.edellyttäen, että asetus 'Näytä geometriavihje kohdistimessa' on käytössä

 • Oletusarvo on 0 (nolla), eli profiilien pituus lasketaan ”normaali-tavalla”.

 • Liittyy asiakastoiveeseen. MEC-7457

profilelengthvariable

 • Kun vedetään profiilia niin, että Alt- näppäin on pohjassa tai 'set.g4profile.usemode= 1' asetus on päällä, profiili tulee nyt aina kiinnitetyksi, eikä siihen synny ehtoja osoitettuihin elementteihin myöskään sen 3d-luonnokseen. 3d-luonnokseen automaattisesti syntyvälle Etäisyys- ehdolle tulee vastedes automaattisesti myös kaava.

 • Kaava haetaan vxsettingsistä avainsanalla profilelengthvariable (Alla esimerkissä muuttuja on ”PROFLEN”)

Esim: profilelengthvariable     PROFLEN

REFPIC_AREA

 • 3D-projektoiden siirto 2D-ikkunaan? Parametrit: NX  NY  D
  • NX = Lukumäärä X-suunnassa
  • NY = Lukumäärä Y-suunnassa
  • D = Kuvien välinen etäisyys mm.
 • Mutta missä tätä käytetään?

Esim: 2 2 50 {REAR1 "FRONT-RIGHT-TOP"}

REFPIC_VIEW

 • 3D-projektoiden siirto 2D-ikkunaan? Parametrit: Kuvan paikka  Alfa  Beta  Gamma YLOC XLOC
  • Alfa = Kulma X-akselin suhteen.
  • Beta = Kulma Y-akselin suhteen.
  • Gamma = Kulma Z-akselin suhteen.
  • YLOC = Piirustuksen sijainti Y-akselilla.
  • XLOC = Piirustuksen sijainti X-akselilla.
 • Mutta missä tätä käytetään?

repreopening

 • Avauspiirteen esitystapa 2d-projektiossa:

  • 0= vain keskiviivat

  • 1= standardi (vinoristi)

  • 2= reunan varjostus

resabs

 • Älä muuta tätä arvoa. Liittyy ACIS-mallintajan toimintaan ja arvon muuttaminen voi johtaa ei toivottuihin ongelmiin.
 • Kaksi pistettä voidaan yhdistaa jos niiden välinen etaisyys on pienempi kuin 'resabs'. Oletus 0.0001

resfit

 • Älä muuta tätä arvoa. Liittyy ACIS-mallintajan toimintaan ja arvon muuttaminen voi johtaa ei toivottuihin ongelmiin.

 • Jos kahden pinnan välinen leikkausviiva ei ole suora eikä ellipsi, ACIS esittää sen B-spline viivana tarkkuudella 'resfit'. Oletus 0.01  (Arvo on saattanut vaihdella Vertex-versioiden välillä).

restrictedcolorinblock

 • Vaikuttaa versiosta 18.0 alkaen vain, jos lohkosuunnittelu-optio (81) on käytössä

sectionview_pipes_and_profiles

 • Versiosta 23.0 (vers. 2017) alkaen kokoonpanojen nopean leikkauksen lisämääreellä saadaan putket ja profiilit kuitenkin tarvittaessa leikattua tarkasti. Tarkka leikkaus mahdollistaa putkien ja profiilien mitoituksen. (PLANT-2392).

  • 0 = Avainsana ”sectionviewdefault” ratkaisee leikkaustavan. (0 on oletusarvo)

  • 1 = Putket ja profiilit leikataan tarkasti, vaikka muu geometria leikattaisi nopeasti.

sectionviewdefault

 • Versiosta 20.0 alkaen kokoonpanojen leikkauksen ominaisuuksiin tuli tyypiksi ”Nopea leikkaus” ja osamallilla tyypiksi ”Tarkka leikkaus”. Nopea leikkaus ei mahdollista esim. profiilien poikkileikkausten mitoitusta ja joissain tapauksissa kuvaan on saattanut tulla ylimääräisiä viivoja. Asiaa täsmennettiin versiosta 20.0.04 alkaen tämän avainsanan ja sen arvojen avulla.
  • 0 = aina tarkka leikkaus
  • 1 = nopea leikkaus kokoonpanomalleista, tarkka osamalleista (Tämä on oletusarvo, eli voimassa vaikka avainsana puuttuisi).
  • 2 = nopea leikkaus osamalleista, tarkka kokoonpanomalleista
  • 3 = aina nopea leikkaus
 • Jos leikkausviiva on murtoviiva, leikkaus on aina tarkka, eikä sitä voi muuttaa nopeaksi leikkaukseksi. (Tämä huomautus lisätty 21.5.2019)

setcolorinmeastable

 • Vaikuttaa versiosta 18.0 alkaen vain, jos lohkosuunnittelu-optio (81) on käytössä.

 • Liittyy lohkosuunnittelu-optioon ja siinä komponentin värin määrittelyyn komponentin lisäysvaiheessa.

 • Avainsanaa ei löytynyt Vertex G4 versiossa 28.0.01 (Tilanne 18.11.2021).

shape_line_set

 • 3D-pintojen generoinneissa syntyvien viivojen parametrisetit.

 • Viittaa menu.param-ryhmän avainsanaan linep_set()

solveassembliesatupdate

 • Vaikuttaa muuttuneiden alikoontien ehtojen ratkaisuun (alk. vers 21.0.05). Tekee ”jäädytettyjen alikoontien” ratkaisusta luotettavampaa, koska ratkaisua varten alikoonta avataan erikseen. Tämä saattaa hidastaa muuttuneita osia sisältävien alikoontien päivitysta, mutta muutoin muutos nopeuttaa työskentelyä isoissa kokoonpanoissa, joissa on aikaisempaa vähemmän ratkaistavia ehtoja. (MEC-7541)

  • 0 = Muuttuneen osan / alikoonnan päivityksessä ei ratkaista sen yläpuolisten jäädytettyjen linkkialikoontien ehtoja.

  • 1 = Muuttuneen osan / alikoonnan päivityksessä luetaan sen yläpuolisten jäädytettyjen linkkialikoontien mallitiedostot, ratkaistaan niiden kokoonpanoehdot ja päivitetään alikoonnat pääkoontaan.

surf_1_set

 • 3D-pintojen generoinneissa syntyvien pintojen kuvioiden parametrisetit.
 • Viittaa menu.param-ryhmän avainsanaan linep_set().

surf_2_set

 • 3D-pintojen generoinneissa syntyvien pintojen kuvioiden parametrisetit.

 • Viittaa menu.param-ryhmän avainsanaan linep_set().

tangentlinesmode

 • Tangentiaalisten viivojen piirto (mallin työpiirustusten projektioissa), ei voimassa enää v. 20.0:ssa.

  • 0= piirretään kuten muotoviivat

  • 1= piirretään kuten näennäiset muotoviivat (ohut viiva, jonka molemmissa päissä on pieni väli)

 • Tangentiaalisten viivojen piirto muuttui versiossa 20.0 siten, että ohjelma muistaa edellisen valinnan (kun piirustusta mallista luotiin) ja ehdottaa sitä oletuksena kun uutta piirustusta seuraavan kerran luodaan.

tdsmatconv

 • Visualisointimateriaalien konversio Vertexin ja 3D Studion välillä. Parametrit "Vertexin materiaali"  "3D Studion materiaali".

tdssmoothmode

 • Mode flag for conversion VX <-> 3D Studio.

toroidfacelengthcalcstyle

 • Liittyy putken pituuden laskentaan (MEC-5688)
 • 0 = Pituudenlaskenta toimii kuten aikaisemmin (< vers 18.0)

use_fast_in_3d

 • Switch for continuous updating of FAST array in 3D.
 • When OpenGL is used, switching FAST off will make the system faster.

useorigotoautoconstraint

 • 0 = Yhtenevyyttä ei synny (Oletus) (MEC-8061)
 • 1 = Yhtenevyys-ehto syntyy lisättävän osan/kokoonpanon origoon, jos osa/kokoonpano sijoiteaan tästä pisteestä ja pisteestä ei löydy oikeaa geometriaa.

usesurflevel

 • Pintakuvion tason ja pinnan näkyvyyden yhteys.
  • 1 = Pintakuvion näkyvyystasoa käytetään myös pinnan näkyvyystasona (haut, piiloviivojen poisto, varjostus)

  • 0 = Kuvion tasolla ei vaikutusta pinnan näkyvyyteen.

light ja lwsetup (Visualisointi)

light

light_source

 • Suunnatun valon määritys. Parametrit: Type X  Y  Z  Red  Green  Blue
  • Type = Vakioarvo, 1
  • X Y Z = Suuntavektori
  • Red  Green  Blue = Valon intensiteetti välillä 0 ... 1
 • Varjostusta käytettäessä suuntavektoriksi voidaan antaa 0,0,0, jolloin valon suunta suhteessa katsojaan pysyy vakiona.
 • Varjostus hyväksyy vain yhden suunnatun valonlähteen.

ambient_occlusion

showtargetcolor

 • Pintojen merkkausväri

lwsetup

ambient_light

 • Ympäristövalo: Parametrit: "Nimi" LW:n valaistus-setti.

 • Esim: "Ambient Light, Very Dim" EXTRADIM

background3dto2d

 • Avainsana ei ole enää käytössä.
 • Avainsanalla määritettiin taustan väri, kun 3D-mallista tuotettiin rasteri 3D => 2D-toiminnolla. Parametrit: Punainen Vihreä  Sininen
  • Arvojen piti olla välillä 0 ... 1

default_cubemap

default_reflectance

 • Heijastavuus: parametrit: A  B  C
  • Arvot välillä 0.0 .... 1.0

distant_light

 • Kaukovalo. Parametrit: "Nimi" LW:n valaistus-setti
 • Esim: "Summer Morning 9 AM " MORNING_S9

drawing_port

 • ?-ikkunan sijainti (ja koko)
 • Esim: 60,20,600,600

edit_port

 • Materiaalin muokkausnäytön sijainti (ja koko)
 • Esim: 60,20,197,152

eye_light

 • Silmävalo. Parametrit: "Nimi" LW:n valaistus-setti.
 • "Dim Eyelight " DIM

hdr_editor_path

 • Esim: "c:/Program Files/easyHDR 3/easyHDR3.exe"

image_bit

 • Rasterkuvan laatu. Parametrivaihtoehdot 8 tai 24.
 • Esim: 24

image_mode

 • Esim: 5

lw_mtrl_folder

 • LW-materiaalien kansio.

material_light

 • ?. Parametrit: "Nimi" A B C D E
  • "Nimi" = käyttäjälle näkyvä nimi
  • A = the eye database name. If not used the write NONE
  • B = the distant database name.
  • C = the background database name.
  • D = the point light database name.
  • E = the spot light database name
 • Esim: "Morning, Sunny " "CLEAR" "NONE" "MORNING_S9" "BLUE"

model

 • Malli jota käytettään esikatseluun materiaaleja luotaessa. Parametrit: "Nimi" mallitiedoston nimi + suhteellinen polku.
 • Esim: "Floor " ./models/floor.vxm

model_port

 • Materiaalin luontinäytön sijainti (ja koko)
 • Esim: 60,20,197,152

mp4_conv_com

 • Esim: ffmpeg.exe -pix_fmt bgr24 -framerate %f -video_size %dx%d -f rawvideo -i %s -pix_fmt yuv420p -crf %d -preset %s %s

point_light

 • Pistevalo. Parametrit: "Nimi" LW:n valaistus-setti.
 • "Dim Point Light " DIM

render_mode

 • Visualisoinnin oeltus-renderointi-tapa (ENDERING MODE FOR RASTER IMAGES)
  • 1= FLAT

  • 2= GOURAUD

  • 3= PHONG

  • 4= PREVIEW

  • 5= FULL

  • 6= RAYTRACE PREVIEW

  • 7= RAYTRACE FULL

 • Esim: 7

spot_light

 • Kohdevalo. Parametrit: "Nimi" LW:n valaistus-setti.
 • "Dim Spotlight " DIM

showroom ja restclient

showroom

showroom_server

 • Showroom ohjelman käyttämän palvelimen netti-osoiterest_client

rest_client_timeout

pdm (Flow-linkkiin liittyvät avainsanat)

cache_cleanup

 • Paikallisen työtilan oletustyjennysväli.
 • Esim: 30 tarkoittaa 30 päivää.

cache_directory

 • Paikallisen työtilan kansio.

cache_in_use

 • Onko paikallinen työtila käytössä.
  • 1 = On käytössä
  • 0 = ei ole käytössä

cache_size

 • Paikallisen työtilan maksimikoko.

changedoc_folder

 • Muutostiedotekansio PDM:ssä

checkbox_mapping

 • Checkbox tietokantakenttien vastaavuus PDM ja Vertex tietokannoissa. Parametrit: "Tyyppi"  "Pdm-kenttä" "PDM-tila" "CAD-tila" "PDM-?" "CAD-?"

  • Sallitut tyypit = item, drawing, model.

  • PDM-tila: on
  • CAD-tila:  1
 • Max 20 checkbox_mapping taulukkoa

 • Esim: "item" "INSTOCK" "on" "1" "" ""

checkin_custom_field

 • Esim: "" "" ""

close_project_default

 • Liittyy Vertex BD ja Vertex DS-käyttöön.
 • 0 = Keep project reserved from DS
 • 1 = Uncheck project from DS
 • 2 = Check-In to DS

code_series_item

 • Nimikkeiden koodisarjojen tunnukset, maks. 10 kpl

code_series_mod

 • Mallien koodisarjojen tunnukset, maks. 10 kpl

code_series_offeritem

 • ? koodisarjojen tunnukset.

code_series_pic

 • Piirustusten koodisarjojen tunnukset, maks. 10 kpl

compare_structure

 • Avainsanalla hallitaan Vertex G4-mallin ja Flow:ssa olevan rakenteen vertailua ja vertailutaulukon näyttämistä, kun painetaan F5-näppäintä.

 • Versioon 22.0.xx (2016) saakka oletusarvo oli 1. Versiosta 23.0.02 (2017) alkaen oletusarvo on 0 ja tämä nopeuttaa Vertex G4-Flow-työskentelyä hitailla verkkoyhteyksillä.

  • 1 = Vertailu suoritetaan F5:n painalluksella

  • 0 = Vertailua ei suoriteta F5 painalluksella. (Oletus alkaen vers. 23.0.02)

copy_item_field

 • Tietokantanäytöstä käynnistyvä ohjelma 'PDMCOPYITEMFIELD' kopioi kyseisen PDM-nimikekentän VX-kenttään arkistokortilla. Parametrit: "PDM-kentän nimi" "Vertex G4-kentän nimi"

 • Max. 20 copy_item_field arvoa.

 • Esim: "DESCR1_EN" "DESCRIPTION_E"

copy_item_field_automatic

 • Kopioi PDM-nimikkeen kentät piirustuskortille automaattisesti. tekstimakrojen päivitys, piirustuskortin muokkaaminen

  • 1 = Kopioi automaattisesti
  • 0 = Ei kopioi automaattisesti.

default_drawing_classification

 • Piirustusten oletus-luokite.

default_drawing_classification_assy

 • Kokoonpanomallien oletus-luokite.

default_drawing_classification_part

 • Osamallien oletus-luokite.

default_folder

 • Oletusarvoinen "kansio" PDM:ssä, lisättässä sinne uutta uutta dokumenttia.
 • Esim: "FileVault"

default_item_classification_assy

 • Kokoonpanomallinimikkeen oletusluokite, kun uutta kokoonpanoa ollaan tekemässä. (MEC-8074)

default_item_classification_drawing

 • Piirustusnimikeen oletusluokite, kun uutta piirustusta ollaan tekemässä. (MEC-8074)

default_item_classification_part

 • Osamallimikkeen oletusluokite, kun uutta osaa ollaan tekemässä. (MEC-8074)

default_item_itemgroup

 • Nimikkeiden oletusryhmä.

default_item_pdmobjecttypeid

 • Nimikkeiden oletustyyppi.

default_item_unit

 • Nimikkeiden oletuslaskentayksikkö.

default_model_classification_assy

 • Kokoonpanomallien oletusluokite

default_model_classification_part

 • Osamallien oletusluokite.

dimensionsfield

 • Mittakentän nimi?

doc_folder

 • Oletusarvoinen "kansio" PDM:ssä, lisättässä sinne uutta uutta dokumenttia.
 • Esim: "FileVault"

field_alias_item

 • Nimiketietojen kenttien nimien vastaavuus Vertex G4-arkistossa ja Vertex PDM:ssä. Parametrit: "Cad-kenttä" "PDM-kenttä".
 • Esim: "DESCR2" "DESCR2_FI"

field_alias_mod

 • Malliarkiston kenttien nimien vastaavuus Vertex G4-arkistossa ja Vertex PDM:ssä. Parametrit: "Cad-kenttä" "PDM-kenttä".
 • Esim: "DESCRIPTION" "DESCR"

field_alias_pic

 • Piiruistusarkiston kenttien nimien vastaavuus Vertex G4-arkistossa ja Vertex PDM:ssä. Parametrit: "Cad-kenttä" "PDM-kenttä".
 • Esim: "DESCRIPTION" "DESCR"

frozen_profile_pnos

 • Avainsanaa ei ole enää (ainakaan) versiossa 26.0 (vm. 2020)
 • Versiossa 22.0 on G4-Flow-käyttöliittymässä ominaisuus, jonka perusteella profiilin osanumerointi ei muutu, vaikka profiilin pituus muuttuisikin.

  • 0 = Ominaisuus ei ole käytössä (Oletusarvo, jos avainsana puuttuu)
  • 1 = Ominaisuus on käytössä.

item_created_stamp

 • Automaattisesti luotaville nimikkeille annettu merkki. Esim luokite-kenttään annettu luokite. Parametrit: "Kenttä" "Kentän sisältö".

 • Esim: "CLASSIFICATION" "autocreated"

item_folder

 • Oletusarvoinen kansio PDM:ssä, lisättässä sinne uutta nimikettä.

 • Esim: "FileVault"

item_max_hits

 • Maksimi rivien lukumäärä haettaessa nimikkeitä.

layoutsaveatflow

 • Avainsana poistettu käytöstä versiossa 26.0 (Vx 2020), koska kevyt- ja referenssimallien luonti siirrettiin Vertex Flow'n taustakääntäjän tehtäväksi. (MEC-9899)
 • Tämän sijaan Flow'ssa on asetus pdm.autogenerate.lightmodel, jota sekä Flow, että G4 lukevat alkaen versiosta 26.0.10 (Vx 2020) (MEC-10726)
  • pdm.autogenerate.lightmodel = default : Flow tekee kevytmallin.

  • pdm.autogenerate.lightmodel = false : G4 tekee kevytmallin. (Tämä voi olla tarpeen, jos Flow on asennettu sellaiselle koneelle, jonka näytönohjain ei tue OpenGL:ää tai näytönohjain puuttuu kokonaan).

layoutsavesizelimit

 • Avainsanalla määritellään kappaleen koko (mm), jonka perusteella se poistetaan kevymallista.
 • Avainsana on käytössä vain G4-Flow-yhteiskäytössä ja se vaikuttaa kevytmallin generointiin.

markstdfield

massdecimalsatflow

 • Massanlaskennan desimaalien määrä (perusyksikkö on kg, joten 3 desimaalia tarkoittaa gramman tarkkuutta).

max_hits

 • Maksimi rivien lukumäärä haettäessa dokumentteja.

open_to_edit

 • Oletusarvoinen avaustapa
 • 1 = Avataan oletuksena muokattavaksi.
 • 0 = Avataan oletuksena katseltavaksi.

pdmvariables

 • Muuttujat, joita käytettään ohutlevyn aihiomittojen kuvaamiseen.
 • Esim: "L" "K" "t"

server

 • Flow-palvelimen IP-osoite ja ns. Corba-portin numero.
 • Voidaan versiosta 24.0.00 (vers 2018) alkaen jättää tyhjäksi, jos asia on kerrottu: File > Asetukset > Kieli, Automaattitallennus, Flow > Flow-välilehdellä kentässä Palvelin.
 • Tämä avainsana pitää löytyä G4 päähakekemiston system\programs\vxsettings.xml -tiedostosta, arvo voi olla tyhjä, mutta avainsana pitää olla.
 • Kun käyttäjä ottaa yhteyden Flow'hun kirjoittamalla URL -osoitteen File > Asetukset > Kieli, Automaattitallennus, Flow > Flow-välilehdelle, Flow URL -osoite tallentuu käyttäjän kotihakemistoon tiedostoon vxsettings.xml

thumbnail_size

 • Esikatselukuvan koko pikseleissä
 • Esim: 870x871

updatemassatsave

 • Massa lasketaan mallin kanssa varatulle nimikkeelle, kun malli tallennetaan. Avainsana on tullut G4-versioon 17.0.04.
 • 1 = Massa lasketaan
 • 0 = Massaa ei lasketa.
 • Massa lasketaan, alkaen versiosta 17.0.04, mallin kanssa varatulle nimikkeelle seuraavissa tilanteissa:
  • Punnusnappia painettaessa ( vxsettings- asetus updatemassatsave ei vaikuta )
  • Mallista tehtyä piirustusta päivitettäessä  ( vxsettings- asetus updatemassatsave ei vaikuta )
  • Lomaketta mallista tehtyyn piirustukseen lisättäessä  ( vxsettings- asetus updatemassatsave ei vaikuta )
  • Mallia PDM:ään palautettaessa  ( vxsettings- asetus updatemassatsave ei vaikuta )
  • Mallia tallennettaessa, jos  vxsettings- asetus updatemassatsave ei ole asetettu nollaksi.

updatewithoutcheckin

 • Avainsanalla voidaan vaikuttaa kokoonpanon linkkiosien / -alikoontien varattuna olevat mallien päivittymiseen koontaan myös työtilasta, ilman että niitä tarvitsee päivitystä varten palauttaa PDM:ään.
 • 0 = Vain PDM:ään palautetut mallit päivittyvät koontaan. 0 on oletusarvo, jos avainsana puuttuu.
 • 1 = Myös työtilassa (Vertex G4) olevat tallennetut mallit päivittyvät koontaan.

use_first_version_data

 • Piirustuslomakkeen nimiötaulun puumerkki+päiväys kentät haetaan ensimmäiseltä versiolta.
 • Kentät ovat: CHECK_BY,CHECK_DATE,ACCEPT_BY,ACCEPT_DATE,DRAWN_BY,D_DATE
 • 0 = Ei haeta.
 • 1 = Haetaan.

use_item_series

 • Nimikkeen tunnusta ei haeta oletusarvoisesti PDM-sarjasta.
 • 0 = ei haeta (On oletusarvo, jos avainsana puuttuu)
 • 1 = Haetaan.

view_directory

 • Tilapäishakemisto katseltaville dokumenteille.
 • viewers_default_state
 • Avainsana ei ole enää käytössä?
 • Tällä asetettiin katselupäätekäyttäjälle haettavien piirustusten ja mallien hakunäytöön oletustila .

bdsx, bdsxx ja pcecsetup

macro_bom_param_by_code

 • Liittyy rakennussovellukseen Vertex BD ja Design stream?

nc_output

 • Liittyy rakennussovellukseen Vertex BD ja Design stream?

AUTO_LABEL_SETS

 • Liittynee rakennussuunnittelusovellukseen Vertex BD?

LOAD_TRANSFER_HANGER_SLEN

 • Liittynee rakennussuunnittelusovellukseen Vertex BD?

bend (Ohutlevysuunnittelu)

acis_check_mode

 • Mille acisiin siirrettävälle geometrialle tarkastus tehdään

  • +1= särmät

  • +2= pinnat

  • +4= volumit

 • Toistaiseksi käytössä vain aukilevityksessä.

Angle

 • Taivutuskulman valintalistan arvot asteina.

 • Missä tämä on käytössä?

BendAngleType

 • Komplementtikulman käyttö. Toteutettu versioon 16.1. MEC-4538

  • 1 = Ei käytössä.
  • 2 = Komplementtikulma on käytössä.

BendAreaLine

 • Taivutusalueen, kun taipuma tapahtuu kuvatasosta ylöspäin (katsojaa kohti), merkkausviivojen tyyppi. Parametrit: Taso  Kynä (Viivaleveys)  Viivalaji  Viivaväli (2-ulotteisen viivan leveys) Väri

  • Esim:  3 0.25 1 3 0  (Eli Taso on 3, viivaleys 0,25 mm, Viivalaji on 1 (1=jatkuva viiva), Viivan leveys 3 (jolla taas ei ole mitään merkitystä viivalajin 1 kanssa), Väri on 0

 • Jotta tämä avainsana huomioidaan, pitää taivutusviivojen piirto ottaa käyttöön avainsanalla DrawBendAreaLine”.

 • Aikaisemmin (=> 22.0.00 saakka) avainsana piti kommentoida (! eteen), jos viivoja ei haluttu lainkaan.

BendAreaLine2

 • Taivutusalueen, kun ttaipuma tapahtuu kuvatasosta alaspäin (katsojasta poispäin), merkkausviivojen tyyppi. Parametrit: Taso  Kynä (Viivaleveys)  Viivalaji  Viivaväli (2-ulotteisen viivan leveys) Väri
 • Jotta tämä avainsana huomioidaan, pitää taivutusviivojen piirto ottaa käyttöön avainsanalla DrawBendAreaLine”.

 • Aikaisemmin (=> 22.0.00 saakka) avainsana piti kommentoida (! eteen), jos viivoja ei haluttu lainkaan.

BendFormulasUsingVOpen

 • Venymäkaavat, jotka käyttävät V-aukkoa.
 • Venymäkaavan nimestä on löydyttävä joko Amada tai BendTable.

BendKFactor

 • Venymän laskennassa käytettävän K:n oletusarvo.
 • Oletusarvo= 0.5 ja se tarkoittaa että levyn neuraaliakseli kulkee peltilevyn keskellä. Toisin sanoen taituvuksessa ei tapahtu venymää eikä kutistumaa.
 • K-arvon käyttö (K-Factor- venymänlaskentamenetelmällä) tuli mahdolliseksi versiosta 26.0.00 (Vertex 2020) alkaen.

BendLine

 • Taivutusviivan tyyppi, kun taipuma tapahtuu kuvatasosta ylöspäin (katsojaa kohti). Parametrit: Taso  Kynä (Viivaleveys)  Viivalaji  Viivaväli (2-ulotteisen viivan leveys) Väri

BendLine2

 • Taivutusviivan tyyppi, kun taipuma tapahtuu kuvatasosta alaspäin (katsojasta poispäin). Parametrit: Taso  Kynä (Viivaleveys)  Viivalaji  Viivaväli (2-ulotteisen viivan leveys) Väri

BendTableAngleReducer

 • Avainsanalla on mahdollisuus pienentaa taivutuskulmia esim. 0.01 %:lla, jotta toistuvat UnBend/ja ReBend eivät sotkisi mallia.

  • 0 = Oletusarvo. Kulmaa ei muuteta

  • Mahdolliset arvor 0 ... 1

  • 1 = Johtaa kaikkien taivutuskulmien nollaantumiseen (BendTableEdit:ssa ?)

DrawBendAreaLine

 • Aviansanalla on mahdollisuus määrittää taipuma-alueen rajaviivojen piirto alkaen versiosta 22.0.01. (11/2015)

  • 0 = Ei piirretä.
  • 1 = Piirretään.
 • Taipumaviivojen viivalajit määritellään avainsanoilla ”BendAreaLine” ja ”BendAreaLine2”.

DrawFormingFeat

 • Avainsanalla on mahdollisuus määrittää muovaavien piirteiden muovaus-alueen rajaviivojen piirto alkaen versiosta 22.0.01. (11/2015)

  • 0 = Ei piirretä.
  • 1 = Piirretään.
 • Muovausalueen rajaviivojen viivalajit määritellään avainsanoilla ”FormingFeatDown” ja ”FormingFeatUp”.

FlatRuledSurfTol

 • Kuinka paljon pinta voi poiketa todellisesta pinnasta, kun se vielä hyväksytään. (Optional FlatRuledSurfTol i.e. how much surface may differ from true ruled surface and it is still accepted as ruled one.)
 • Needed 1st time when mapping lofted sheet metal parts into 2d.
 • If keyword not found, Resfit used.
 • Used to be 0.01, increased to 1.0 at 31.01.05

FormingFeatDown

 • Avainsanan avulla voidaan määrittää alaspäin (katsojasta poispäin) suuntautuvien muovaavien piirteiden muovausalueen rajaviivat alkaen versiosta 18.0.00 (9/2011). Parametrit: Taso  Kynä (Viivaleveys)  Viivalaji  Viivaväli (2-ulotteisen viivan leveys) Väri.

 • Esim:  1 0.5 20 3 0  (Eli Taso on 1, viivaleys 0,5 mm, Viivalaji on 20, Viivan leveys 3 (jolla taas ei ole mitään merkitystä viivalajin 1 kanssa), Väri on 0
  • CMC G4:ssä referenssipinnasta alaspäin painettavat piirteet piirretään 2 pisteen viivalla, ylöspäin painettavat 3 pisteen viivalla.
 • Näiden viivojen piirtoa kontrolloidaan versiosta 22.0.01 (11/2015) alkaen avainsanalla ”DrawFormingFeat”.

FormingFeatUp

 • Avainsanan avulla voidaan määrittää yläspäin (katsojaa kohti) suuntautuvien muovaavien piirteiden muovausalueen rajaviivat alkaen versiosta 18.0.00 (9/2011). Parametrit: Taso  Kynä (Viivaleveys)  Viivalaji  Viivaväli (2-ulotteisen viivan leveys) Väri.

 • Näiden viivojen piirtoa kontrolloidaan versiosta 22.0.01 (11/2015) alkaen avainsanalla ”DrawFormingFeat”.

GapBetweenEdges

 • Raon oletusarvon suuruus taivutuspiirteiden trimmauksessa.

HemmingAngle, HemmingAngleTol, HemmingRadFacLimit, HemmingFormula, HemmingRadFac ja HemmingKvalue

 • HemmingAngle (=HA) and HemmingAngleTol (=HAT) used in special hemming feature (usually near 180 degrees bend). HA is bend angle which may be handled as hemming feature i.e. HA-HAT <= angle <= HA+HAT is treated as hemming feature.

 • Added HemmingRadFacLimit.

 • Bend to treated as hemming feature if above angle criteria is välid and inner radius <= HemmingRadFacLimit*thickness then bend allowance calculation is defined by keyword HemmingFormula

 • In bendtable only:

  • HemmingRadFac*Thickness is used as inner radius

  • HemmingKvalue tells the location of neutral surface i.e. neutral is at distance of HemmingKvalue*thickness from inner radius

InitialSmdParam.K

 • Alustusarvo käytettävälle taipuman laskentamenetelmälle/taulukolle K.
 • Esim: din6935

InitialSmdParam.OpenMode

 • Oletusarvo
 • Esim 0

InitialSmdParam.R

 • Alustusarvo levyn taivutussäteen arvolle R.

 • Esim: 1.0

InitialSmdParam.T

 • Alustusarvo levyn paksuuden arvolle T.
 • Esim: 1.0

MarkUnfoldInsideSurfs

NormalGeomLine

 • Tällä asetuksella säädetään ohutlevymallin piirustuksessa aukilevitysprojektion reunaviivojen parametrit. Jos näille viivoille annetaan muista viivoista poikkevat parametrit, niin piirustuksesta saadaan sopivalla tasovalinnalla näkyviin vain aukilevitysprojektio (muut projektiot ja lomake ovat piilossa), jolloin kuva voidaan kääntää DXF-tiedostoksi levytyökeskusta varten.
 • Esim: 1 0.5 1 3 0
  • 1 = Taso (ensimmäinen numero).
  • 0.5 = Viivan leveys.
  • 1 = Viivalaji (kolmas numero, 1= muotoviiva).
  • 3 = Väli (Jolla ei ole tässä merkitystä, koska viiva ei ole kaksi-ulotteinen)
  • 0 = Väri (0 = musta. Värit 0....255 vxg4/user/pmap ja avainsanat "pen(X)=")

Radius

 • Valittavissa olevat taivutussäteet. Käytössä 2D-piirustuksen taivutusviivan ominaisuuksissa.

Scale

 • Levyn levityskuvan mittakaava.

Sheetsweep

 • Taivutuspiirteen esivalinta-arvot.

 • Viimeinen arvo ”Pidä mitat” on aina 0, arvot

surfs_unbend_accept_splines

 • Reads optional surfs_unbend_accept_splines.

  • 0= bends over straight lines accepted only (default)

  • 1= bends over splines accepted also

Thickness

 • Levyn vahvuuden valintalistan arvot. Käytössä, kun 2D-piirustuksen leikkausviivoitettu alue "nostetaan 3D-malliksi".

unbend_check_connectivity

 • Flag to handle co-axial bends with same radius and angle.

 • Usually similar bends can be handled as one. In special cases they must be handled separately. This can be checked, but it may last.

  • 0= don't check connectivity, merge all similar bends.

  • 1= check connectivity, merge only doubly connected similar bends.

UnfoldProjectionOptions.BendLines

 • Taivutusviivojen piirto aukilevitys-projektioon
  • 1 = Piirretään
  • 0 = Ei piirretä

UnfoldProjectionOptions.CleanReliefs

 • Trimmataako nurkat, vai piirretäänkö geometrian mukaisesti aukilevitys-projektiossa. Huom: Jos on käytetty nurkka-avausta, avainsana ei vaikuta, vaan nurkat piirretään geometrian mukaisena.
  • 1 = Nurkat trimmataan
  • 0 = Nurkkia ei trimmata

UnfoldProjectionOptions.Hatch

 • Levyn piirto kuvioidusti aukilevitys-projektiossa.
  • 1 = Piirretään
  • 0 = Ei piirretä

UnfoldProjectionOptions.MarkFeatures

 • Piirteiden sijoituspisteiden merkintä.
  • 1 = Merkitään
  • 0 = Ei merkitä.

UnfoldProjectionOptions.Normalcut

 • Piirretäänkö "rei'ät kohtiesuoraan" aukilevitys-projektiossa
  • 1= Piirretään
  • 0 = Ei piirretä.

UnfoldProjectionOptions.Simplified

 • Geometrian piirto pelkistetysti aukilevitys-projektiossa.
  • 1= Piirretään pelkistetysti.
  • 0 = Ei piirretä


Setup

vxsettings_version

 • Asetusarvotiedoston versio
 • Käytetään ohjelman sisäistä versionumeroa, tyyliin 26.0.00 (eikä "kaupallista vuosimalli-versionumeroa", kuten 2020)


Partlist (Osaluettelointiin liittyviä avainsanoa)

Tälle ei ole vxsettings.xml-tiedostossa omaa päävalintaansa. Nämä arvot olivat aiemmin omassa tietostossaan: vxg4/system/setup/PARTLIST.
 • Useimmat näistä avainsanoista ovat jääneet jo pois käytöstä.


autostepmode

 • Osanumeron kasvatusväli.

 • Oletusarvot: 1 1
 • Esim. 1.1 1.2
field
 • Avainsana liittyy attribuuttitietokantojen määritykseen ja määrittelee kentän tyypin ja pituuden.
 • Avainsana löytyy teksti-muotoisesta setup-tidostosta DRAFT.ADB

partlist_in_cad

 • Avainsana käytössä Vertex G4 Plantissa (versiosta 20.0.00 eli vers 2014 lähtien), jota käytetään yhdessä Flown kanssa.
 • Osaluettelo kerätään normaalisti Flown rakenteesta, mutta osalla asiakkaista Flowssa ei ole rakenteita,joten osaluettelo kerätään mallista.
  • 0 = Osaluettelo kerätään Flowsta (Oletus)
  • 1 = Osaluettelo kerätään mallista

part_list_type

 • Liittyi osaluetteloinnin tyyppiin. Arvolla 0 osaluettelointia ei ollut ja arvolla 3 oli hierarkkinen attribuiuttikantoihin perustuva osaluettelointi.

part_mac_types

 • Avainsanalla kuvaa mitkä ns makrotyypit kerättiin osaluetteloon.
 • Makrotyypit luetellaan välilyönnillä erotettuna.

part_no_type

 • Avainsanalla kuvattaan osanumeron käyttämää tekstityyppiä.

pno_circ_size

 • Avainsanalla kuvattiin osanumeroympyrän suhteellinen koko.

updadbatread

 • Avainsana liittyi attribuuttitietokantojen päivitykseen aina mallia luettaessa.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.