Skip to main content
Skip table of contents

Varianttinimikkeet

Tässä kerrotaan miten voit käyttää Flow'n geneerisiä nimikkeitä tuoteperheen eri versioiden hallintaan.
Katso tästä video tuotevarianttien hallinnasta Vertex G4:n avulla:


Tämän esityksen tarkoitus on kuvata Vertex Flow'n käytössä olevia käsitteitä geneerinen nimike, varianttinimike ja varianttimalli sekä niiden käyttökohteita.

Lisäksi esitykseen on koottu ohjeita näiden objektityyppien käsittelyyn Vertex Flow'ssa ja Vertex G4:ssä.

Määritelmät

Geneerinen nimike

 • Geneerisellä nimikkeellä tarkoitetaan "yleisnimikettä", joka ei vielä yksilöi nimikettä tarkasti, mutta rajaa sen määrättyyn nimikejoukkoon.
 • Geneerisenä nimikkeenä voi olla vaikkapa auton "vaihteisto", jonka alla on valittavissa "manuaali" tai "automaatti". Tässä siis "vaihteisto" ei vielä kuvaa mitään yksikäsitteistä todellista tuotannossa olevaa nimikettä, kun taas kumpikin sen alla oleva vaihtoehto on oikea fyysinen nimike. Alla kuvan muodossa geneerisiä ja "oikeita" nimikkeitä auton tuoterakenteessa:


  • Geneerisiä nimikkeitä käytetään:
  • Konfiguroitavissa tuoterakenteissa sellaisissa kohdissa joissa voidaan tehdä rakennetta määritteleviä valintoja tai mittoja varioivaa määrittelyä.
  • Keräämään ns. varianttinimikkeet "yhden katon alle". Tästä on hyötyä mm. silloin, kun yhdellä cad- tiedostolla halutaan kuvata useita (samaan tuoteperheeseen kuuluvia) nimikkeitä.


Varianttimalli ja –piirustus

 • Varianttimallilla ja –piirustuksella tarkoitetaan mallia tai piirustusta, joka kuvaa useampaa kuin yhtä nimikettä.
  • Osamallissa voivat mitat varioitua tai sitten se voi kuvata joiltain osin poikkeavaa geometriaa (Esim. kappaleessa on tai ei ole reikiä tai reikien määrä riippuu kappaleen mitoista).
  • Kokoonpanomallissa voi olla vaihtoehtoisia osia (jompikumpi osista) tai siinä voi olla lisäosia tai puuttua joitain osia tai sitten koonnan osien paikat voivat vaihdella.
 • Malli tai piirustus voi myös kuvata mittavarioituvaa tuotetta, jota vastaa geneerinen nimike. Tällöin voidaan puhua myös geneerisestä mallista tai piirustuksesta, joka ei suoraan kuvaa mitään toimitettavaa tuotetta (=nimikettä), vaan vaatii aina piirustuksen tai mallin lisäksi muuta dataa, jonka perusteella tuote osataan valmistaa oikeista osista tai oikean mittaisena.
 • Esimerkkejä varianttimalleista:
  • Kuusioruuvi. Yhden mallin avulla voidaan kuvata satojen ruuvien kokoja.
  • Ikkunan puite, jossa vaaka- ja pystykehyksenä käytetään samaa profiilia, joka pääosin koneistetaan ns. moduulimittoihin (joilla kaikilla voi olla oma yksilöity nimike), mutta jotka voidaan koneistaa myös asiakkaan haluamiin erikoismittoihin. Lisäksi puitteen koosta riippunen, puitteeseen voisi tulla kaksi tai kolme sarana- ja lukkokoneistusta saranoineen ja heloineen.
 • Nykyisin pyritään yksiselitteisiin malleihin ja piirustuksiin aikaisempaa useammin, koska Cad-mallien ja piirustus variointi on paljon helpompaa, kuin piirustuslautojen aikakautena. Väärinkäsitysten välttämiseksi on suositeltavaa, että varianttimallien ja piirustusten käyttöä rajoitetaan kuvaamaan vain riittävän yksinkertaisia tuotteita, jotka voidaan valmistaa kuvan ja mittataulukon perusteella. Monimutkaiset, piirustukseen tai työohjeeseen lisätyt mittataulukot, säännöt ja poikkeussäännöt lisäävät merkittävästi virheiden vaaraa valmistuksessa.
 • Useimmat asiakkaat pyrkivätkin nykyään siihen, että varianttimalleja ei käytetä lainkaan, jos mallista tarvitaan piirustus.
 • Synonyymeinä voidaan pitää termejä varianttimalli ja geneerinen malli sekä termejä varianttipiirustus ja geneerinen piirustus


Geneerisen nimikkeen käyttökohteet

 • Vertex G4-Flow'ssa Geneeristä nimikettä käytetään keräämään yhden mallin kaikki toistensa vaihtoehtoina olevat varianttinimikkeet yhteen "saman katon alle".
  • Kun yhdellä mallilla voidaan kuvata useampaa tuotetta (nimikettä), jotka joko ovat geometrialtaan hyvin saman kaltaisia osia, tai osiltaan hyvin samankaltaisia kokoonpanoja, ei välttämättä haluta useita malleja, vaan "tuoteperhe" halutaan esittää yhdellä mallilla.
 • Lisäksi Flow'ssa geneerisiä nimikkeitä (vaikkapa ilman Vertex G4-malleja tai piirustuksia) voidaan käyttää konfiguraattorin valintoja rakennettaessa.
 • Huomaa, että geneeristä nimikettä ei saa lisätä mihinkään todelliseen nimikerakenteeseen.

Geneerisen nimikkeen perustaminen

Flow'ssa selaimella

 • Geneerinen nimike voidaan perustaa selaimella, kuten mikä tahansa nimike. Usein tällöin nimikkeen tunnus otetaan muista nimikkeistä poikkeavasta sarjasta, esim. "Taulukkonimikkeet", mutta tämä ei vielä yksin tee nimikkeestä geneeristä.
 • Myös olemassa oleva nimike voidaan määrittää geneeriseksi nimikkeeksi.
 • Nimikkeestä tekee geneerisen se, että sillä on rakenteen "Konfigurointi"-välilehdellä:
  • Esim. "Variantti"-kentässä tunnus (eri varianttinimikkeillä eri tunnukset, esim. 1 ja 2)
  • Esim. "Ehto"-kentässä on konfiguraattorissa käytössä oleva valintaehto.
  • Esim. "Menekki"-kentässä on jotain muuta kuin numeerinen arvo (Liittyy konfiguraattoriin).
  • Jos kokoonpanoa kuvaavan nimikkeen rakenteessa on yksikin geneerinen nimike, ovat kaikki sen yläpuolella olevat "äiti-nimikkeet" myös geneerisiä nimikkeitä.
 • Geneerisen nimikkeen "i"-symboli on harmaa
  , kun tavallisen nimikkeen symboli on musta
  .


G4:llä

 • Vertex G4:llä geneerinen nimike voidaan perustaa olemassa olevalle nimikkeelle "Tuoterakenne"-puun avulla tilannekohtaisella toiminnolla "Tee geneerinen nimike".
  • Alla esimerkit osa- ja kokoonpanomalleista:


Alla olevassa kuvassa geneerinen nimike on aktiivisena:

  • Varianttinimikkeiden tiedot näkyvät tällöin  harmaana.

Varianttinimikkeen perustaminen

 • Varianttinimike on siis pohjimmiltaan tavallinen nimike, joka yksilöi tarkoin geneerisen nimikkeen.
 • Alla kuvataan uuden (variantti-) nimikkeen perustaminen geneerisen nimikkeen alle.

Flow'ssa selaimella

 • Nimikkeelle voidaan luoda variantti esim. kopioimalla olemassa oleva nimike, siten että kopiointivaiheessa uusi nimike linkitetään samaan mallin, kuin olemassa oleva nimike.
  • Jos uusi (osaa kuvaava) nimike sisältää yksilölliset mitat, niin "CAD-komponentti" otsikon alla olevaan kohtaan "Parametrit:" laitetaan mittamuuttujat putkimerkeillä eroteltuna, esim: PIT=100|LEV=60|PAKS=10.
  • Jos mallissa on useita geometrialtaan erilaisia ilmiasuja, niin uutta nimikettä kuvaavan ilmiasun numero laitetaan kohtaan "Ilmiasu:", esim. 2


Toimenpiteet (variantti-) nimikkeen kytkemiseksi geneeriseen nimikkeeseen:

 • Otetaan geneerinen nimike muokattavaksi.
 • Lisätään sen rakenteeseen (variantti-) nimike omaksi rivikseen.
 • Täytetään Konfigurointi-välilehdelle joko "Variantti" tai "Ehto"-kenttä. (Ehto liittyy myynti-konfiguraattorin tekemiseen, joten Variantti-kentän käyttäminen on yleisempää).

G4:llä osamallin varianttinimike

 • Jos uusi (variantti-) nimike poikkeaa edellisistä vain mittojensa osalta, voidaan nimike tehdä selaimella tai Vertex G4:llä seuraavalla tavalla:
  • Lue geneerinen nimike muokattavaksi.
  • Valitse olemassa oleva ilmiasu.
  • Ota ilmiasussa tilannekohtainen toiminto "Tee uusi varianttinimike".
  • Hae (tai syötä) sille uusi tunnus.
  • Täytä sekä arkistotiedot, että "Parametrit"-kohta.

 • Jos uusi (variantti-) nimike poikkeaa edellisistä nimikkeistä myös uudenlaisen geometrian osalta, niin edetään seuraavasti:
  • Lue geneerinen nimike muokattavaksi.
  • Perusta malliin uusi ilmiasu (jonka pitää olla aktiivinen).
  • Mallinna halutut piirteet.
  • Ota ilmiasussa tilannekohtainen toiminto "Tee uusi varianttinimike".
  • Hae (tai syötä) sille uusi tunnus.
  • Täytä sekä arkistotiedot, että "Parametrit"-kohta.

G4:llä kokoonpanomallin varianttinimike

 • Yleensä kokoonpanojen varianttinimikkeet poikkeavat toisistaan joko osien määrien suhteen tai siten, että toisessa nimikkeessä on osia, jotka toisesta nimikkeestä puuttuvat. On toki mahdollista, että samat osat on vaikkapa hitsattu eri etäisyyksille toisistaan.
 • Osien erilaiset määrät voidaan hallita vain kokoonpanomallin ilmiasujen avulla.
 • Osien paikoitus hallitaan kokoonpano-ehtoihin annettujen mittamuuttujien avulla.

Toimenpiteet (variantti-) nimikkeen kytkemiseksi geneeriseen nimikkeeseen:

 • Lue geneerinen nimike muokattavaksi.
 • Perusta malliin uusi ilmiasu (jonka pitää olla aktiivinen).
 • Piilottele tarpeettomat osat ja lisää tarvittavat osat.
 • Muista päivittää ilmiasun piilotustila
 • Ota ilmiasussa tilannekohtainen toiminto "Tee uusi varianttinimike".
 • Hae (tai syötä) sille uusi tunnus.
 • Täytä arkistotiedot ja tarvittaessa "Parametrit"-kohta.


Geneeristen mallien ja varianttinimikkeiden muokkaus:

Variantti-nimikkeen valinta muokattavaksi geneerisestä nimikkeestä:

 • Kaikkien tiettyyn malliin liittyvien (variantti-) nimikkeiden muokkaus onnistuu parhaiten, jos luet geneerisen nimikkeen Vertex G4:ään ja sitä kautta muokkaat varsinaisia (variantti-) nimikeitä.
 • Huomaa, että Muokkaa-toiminto toimii vain malli-ikkunan ollessa aktiivinen (ei piirustuksessa).

 • Muokkaa-toiminto pyytää joko palauttamaan tai vapauttamaan aktiivisena olevan nimikkeen, ennen kuin ao. nimike varataan muokattavaksi.

 • Voit ottaa vuorotellen haluamasi (variantti-) nimikkeen muokattavaksi:
  • Osamallissa voit lisätä piirteitä, piilottaa tai ottaa niitä näkyviin.
  • Kokoonpanossa voit lisätä osia, piilottaa tai ottaa niitä näkyviin.
 • Kokoonpanossa:
  • ÄLÄ koskaan lisää tähän geneeriseen nimikkeeseen suoraan mitään (osa-, koonta- tai komponentti-) nimikettä vaan ota ensin haluttu nimike muokattavaksi "Tuoterakenne"-puun ao. nimikkeen kohdalta aukeavalla tilannekohtaisella toiminnolla "Muokkaa".
  • Ohjelma ei estä tätä, koska tietyssä konfiguraattori-ratkaisuissa nämä osaluettelo-rivit on varianttikentän avulla merkitty ehdolliseksi.
 • Osassa:
  • Osamallin 0-ilmiasuun (nimikkeeseen, joka käyttää osamallin 0-ilmiasua) tehdyt geometriset muutokset vaikuttavat kaikkiin osamallin ilmiasuihin ja siten kaikkien variantti-nimikkeiden geometriaan.
  • Eli sellaiset osamallin piirteet, joiden ei haluta näkyvän kaikissa ilmiasuissa ja kaikissa nimikkeissä, pitää mallintaa muihin kuin 0-ilmiasuun.

Yksittäisten varianttinimikkeiden muokkaus:

 • Yksittäinen (variantti-) nimike voidaan lukea suoraan Vertex G4:ään muokattavaksi.
 • Mutta huomaa, että muut samaan malliin liittyvät nimikkeet, joiden geometria on muuttunut, pitää muistaa myös ottaa muokattavaksi.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.